Om denne tenesta

Ingen

Søknaden vert rekna som innkomen til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkome av Altinn. Korrespondansen må vere innkome før klokka 00.00 for at han skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta eit søknadsnummer frå Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Alle kan søkje. Kundane til Patentstyret er næringsliv, institusjonar (særleg innan forsking og utdanning), offentlege etatar, samt frittståande idéskaparar (privatpersonar).

Skjemaet fyllast ut av søkjar. Om søkjar er representert ved ein fullmektig, kan denne sende inn søknaden på vegne av søkjar. Innsendar vil også bli registrert som avsendar av søknaden i henhold til Lov om arkiv.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi den til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Design og utsjånad er avgjerande for kva  produkt vi vel å kjøpe. Ofte er det mange som byr fram same produktet, berre designen skil dei frå kvarandre. Det vil seie at det ligg store verdiar i kva form produktet har, og at desse verdiane bør vernast. Ein måte å gjere det på er å søkje designvern.

Personopplysningar

Styrelova og patent-/design-/varemerkelova krev at det vert innlevert visse personopplysningar. Patentstyret handsamar desse opplysningane med elektroniske hjelpemiddel i forbindelse med registrering og journalføring i dei registra vi administrerer. Eit av formåla med registreringa og journalføring av personopplysningar er at innehavarane skal kunne bevise overfor tredjemenn at dei er innehavar av retten. Opplysningane er offentlege og vil mellom anna bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift frå registeret. Opplysningane vil også bli gjort tilgjengeleg for andre, til dømes ved online oppkobling mot basen. Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle personopplysningar som er innført om den enkelte.

Rettleiing

Rettleiing til utfylling av skjemaet

Åpne kontaktskjema