Om denne tenesta

Inga tidsfrist.

Søknaden vert rekna som innkomen til Patentstyret når dokumentet er loggført som innkome av Altinn. Korrespondansen må vere innkome før klokka 00.00 for at han skal få denne dagens dato. Referansenummer i Altinn kan du bruke ved henvendelse til Altinn. Du vil motta eit søknadsnummer frå Patentstyret. Dette skal du bruke ved eventuelle henvendelser til Patentstyret.

Alle kan søkje. Kundane til Patentstyret er næringsliv, institusjonar (særleg innan forsking og utdanning), offentlege etatar, samt frittståande idéskaparar (privatpersonar).

For å fylle ut og signere dette skjemaet treng du Altinn-rolla Patent, varemerke og design.

Manglar du denne rolla, må du få nokon til å gi den til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Første gang du nyttar skjemaet tilrår vi at du les grundig gjennom skjemaet, tekstane som du finn i skjermbilda og hjelpetekstar til skjemaet (hjelpetekstar får du fram ved å klikke på dei gule spørsmålsteikna). Ved behov finn du òg eit dokument med fullstendig rettleiing (sjå «om skjema» øvst til høgre når du har opna eit skjema).

Personopplysningar

Styrelova og patent-/design-/varemerkelova krev at det vert innlevert visse personopplysningar. Patentstyret handsamar desse opplysningane med elektroniske hjelpemiddel i forbindelse med registrering og journalføring i dei registra vi administrerer. Eit av formåla med registreringa og journalføring av personopplysningar er at innehavarane skal kunne bevise overfor tredjemenn at dei er innehavar av retten. Opplysningane er offentlege og vil mellom anna bli utlevert i forbindelse med begjæring om utskrift frå registeret. Opplysningane vil også bli gjort tilgjengeleg for andre, til dømes ved online oppkobling mot basen. Patentstyret vil på begjæring rette og gi innsyn i alle personopplysningar som er innført om den enkelte.

Rettleiing

Rettleiing til utfylling av skjema

Åpne kontaktskjema