Formue av skogeigedom (RF-1016) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

  • Kjøp av skog
  • Sal av skog
  • Endringar i hogstklassefordeling jf. skjema

Du har same frist for å levere RF-1016 som skattemeldinga for formues - og inntektsskatt eller selskapsmeldinga.

Skjemaet fyllast ut av:

  • Skogeigarar, anten dei er personlege skattytarar eller deltakarar i selskap med deltakarfastsetting.
  • Aksjeselskap som eig skog.

Oversikt over uttak av visse eigedelar og forpliktingar frå norsk skattleggingsområde.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema