Skjemaet kan brukast av alle som skal klage på vedtak som gjeld
fysiske personar for følgjande:
- Fastsett grunnlag for formues- og inntektsskatt
- Tilleggsskatt for formue og inntekt

Tvangsmulkt som er pålagd for manglande levering av
- a-meldinga
- skattemelding for næringsdrivande - enkeltpersonføretak

Dette klageskjemaet gjeld berre for innrapportering på fødselsnummer. 

Start teneste

Om denne tenesta

Fysiske personar som er pålagde tvangsmulkt, pålagde tilleggsskatt
eller har mottatt eit vedtak om grunnlaget for inntekts- eller formuesskatt
har rett til å klage på vedtaket og kan bruke dette skjemaet.
Klagefristen for slike vedtak er 6 veker rekna frå det tidspunktet vedtaket har komme fram.

Her finn du meir informasjon om klage.

 

Dette klageskjemaet gjeld berre for klage på vedtak som gjeld fysiske personar og klagen ikke gjeld forhold knytt til eit organisasjonsnummer.

Dersom klagen til dømes gjeld eit enkeltpersonføretak med organisasjonsnummer eller andre forhold knytte til eit organisasjonsnummer, skal du nytte følgjande utgåve av skjemaet: 

Klage på vedtak (rapporter med organisasjonsnummer)

Den som fyller ut skjemaet må ha Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar, Revisormedarbeidar eller Rekneskapsførar utan signeringsrett.

Signering krev rolla Avgrensa signeringsrett eller Rekneskapsførar med signeringsrett. Dersom selskapet er revisorpliktig, krev signering rolla Ansvarleg revisor.

Dei som har slike roller kan delegere dei vidare ved behov.

Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

Kontroller at den som skal sende klagen har dei nødvendige rollene i god tid før klagefristen.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Kontaktinformasjon

Åpne kontaktskjema