Landbruk (RF-1177) Vedlegg


Om vedleggskjemaet

Du har same frist for å levere RF-1177 som skattemeldinga eller selskapsmeldinga.

Næringsdrivande innanfor jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring og reindrift, som har bokføringsplikt etter bokføringslova av 19. november 2004 nr. 73, § 2 andre ledd, skal levere Næringsoppgåve 1 (RF-1175) med (RF-1177) Landbruk (tilleggsskjema).

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovudskjemaet dette skjemaet er eit vedleggsskjema til.

Ved sal av gardsbruk/skogeigedom, må det leggjast ved fordeling av vederlag på jord, skog, bustader og øvrige driftsmidlar og korleis gevinstane er utrekna.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema