Denne skattemeldinga skal leverast av aksjeselskap, verdipapirfond, bankar, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeføretak og andre upersonlege skattytarar.

Alternativt kan du levere Næringsrapport skatt.

Start teneste

Om denne tenesta

Frist for elektronisk innsending er 31. mai.

Denne sjølvmeldinga skal leverast av aksjeselskap, verdipapirfond, bankar, pensjonskasser, pensjonsfond, samvirkeføretak og andre upersonlege skattytarar.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar, Revisormedarbeidar eller Rekneskapsførar utan signeringsrett.
Signering krev rolla Avgrensa signeringsrett, kontaktperson NUF eller Rekneskapsførar med signeringsrett.

Om selskapet er revisorpliktig krev det rolla Revisorrett eller Ansvarleg revisor.


Du kan sjå kva roller du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har desse rollene, må du få nokon som har rollene til å delegere dei til deg.

Kontroller at du har dei naudsynte rollene i god tid før innrapporteringsfristen.

.

Vedleggsskjema finn du under arkfana "Oversikt – over skjema og vedlegg".

Nyttar du Næringsrapport skatt er fleire tilleggsskjema lagt inn i løysinga.

Skattemeldinga for selskap og upersonlege skattytarar er bygd opp av eitt hovudskjema (skattemelding), og i tillegg ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgåve).

Næringsrapport skatt har slått sammen næringsoppgave, skattemeldinga og flere vedleggskjema til en rapport.

Hjelp og rettleiing

Næringsrapport skatt:

- Du finn utfyllande hjelpetekst ved å trykkje på spørsmålsteiknet ved felta.

- Du kan søkje på post-nummer eller på stikkord.

- Det kjem opp hint undervegs som vil hjelpe deg å fylle inn riktige verdiar.

- Du kan sjå kor langt du har kome i menyen øverst på sida.

Du finn hjelpetekstar i skjema ved å klikke på spørsmålsteiknet ved siden av skjemafelta.

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema