Skjemaet kan leverast av dei som representerar upersonlege skattepliktige som til dømes rekneskapsførar, dagleg leiar.

Enkeltpersonføretak kan ikkje bruke denne tenesta.

Start teneste

Om denne tenesta

Skjemaet kan sendast inn ved behov i perioda 13. januar kl 12:00 til 5. august 2022.

Dette er ei oppgåve der upersonlege skattepliktige (aksjeselskap, verdipapirfond, bankar o.a.) kan søkje om endring av eller krav om forskottsskatt.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett. Signering krev rolla Avgrensa signeringsrett, Regnskapsfører lønn eller Regnskapsfører med signeringsrett. Om selskapet er revisorpliktig krevs rolla Revisorrettighet eller
Ansvarleg revisor.

Du kan sjå kva rollar du har for ein aktør på sida Tilgangsstyring. Om du ikkje har desse rollane, må du få nokon som har rollane til å delegere dei til deg.

Oppgåva består av eitt skjema (RF-1097).

Søknadsskjemaet blir behandla på skattekontoret. Skatteetaten sender ut informasjon om betaling av ny/endra forskottsskatt dersom det er auke i forskottsskatten eller det er forskottsskatt for ei verksemd som ikkje har utskrive forskottsskatt.

Når søknadsskjemaet er behandla, får du ei melding i innboksen i Altinn.

Trenger du hjelp?

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema