Leveringsfristen for skattemelding for 2019 for næringsdrivande og selskap er utsett frå 31. mai til 31. august. Det er ikkje mogleg å søke om ytterlegare utsetjing. Vi oppmodar likevel til å rapportere pliktige opplysningar så tidleg som mogleg.

Ektefellar til dei som har utsett frist har same frist. Det same gjeld deltakarar i selskap med deltakarfastsetjing.

Om denne tenesta

Fristen for å søkje om utsetjing for levering av skattemeldinga for næringsdrivande klienter for inntektsåret 2019 er 31.05.2020. Skjema for søknad om utsett frist for inntektsåret 2019 er tilgjengeleg frå 02.01.2020 til og med 31.05.2020.

Skjema skal nyttast av rekneskapsførarar og revisorar som søkjer utsett frist for levering av skattemelding for sine klientar. Dersom søknaden blir innvilga gis det frist til 30. juni 2020 for inntil 10% av klientmassen.

Rekneskapsførar og revisorar som skal søkje om å utsetje fristen for å levere skattemelding for klientar leverer skjemaet på rekneskapsføraren eller revisoren sitt fødsels- eller organisasjonsnummer.

For å fylle ut dette skjemaet treng du Altinn-rolla Rekneskapsmedarbeidar, Revisormedarbeidar eller Rekneskapsførar utan signeringsrett.
Signering kan du gjøre med rolla Avgrensa signeringsrett, Rekneskapsførar med signeringsrett, Revisorrett eller Ansvarleg revisor.

Manglar du desse rollene, må du få nokon til å gi dei til deg.  Sjå hjelpesidene våre for rettleiing om roller og rettar.

 

Trenger du hjelp?

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema.

Telefon: 800 80 000

Åpne kontaktskjema