Veterinærer og fiskehelsebiologer skal som hovedregel benytte legemidler med norsk markedsføringstillatelse. I en del tilfeller finnes det ikke et relevant legemiddel på det norske markedet. Det kan da søkes om godkjenningsfritak fra kravet om markedsføringstillatelse.

https://legemiddelverket.no/veterinermedisin/veterinere-legemidler-du-ma-soke-om/spesielt-godkjenningsfritak-for-legemidler-til-dyr

Start teneste

Om denne tenesta

Ved søknad om godkjenningsfritak for legemidler til dyr.

Veterinærer og fiskehelsebiologer som trenger legemiddel som ikke har markedsføringstillatelse i Norge.

Lov om legemidler mv. (legemiddelloven

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften § 2-6. Unntak fra kravet om markedsføringstillatelse - søknad fra veterinær)

Forskrift om legemidler (legemiddelforskriften) §2-7. Unntak fra kravet om markedsføringstillatelse - søknad fra fiskehelsebiolog)

Alle fritakspreparater som brukes til matproduserende dyr (unntatt vaksiner og sera) må ha markedsføringstillatelse (MT) til minst en matproduserende dyreart i minst ett EØS-land.

Det er spesielt strenge krav til bruk av antibakterielle midler da Legemiddelverket er opptatt av at antibiotika skal brukes forsvarlig og stiller strenge krav om begrunnelse for søknad om spesielt godkjenningsfritak for langtidsvirkende antibakterielle middel.

Kontaktinformasjon

Legemiddelverket, Enhet for riktig bruk
Telefon: 22 89 77 00
Epost: efritakvet@legemiddelverket.no

Åpne kontaktskjema