Skjema for å melde frå om behov for verjemål for voksne. Skjemaet brukes også ved melding om endring i eit eksisterande verjemål.

Start teneste

Om denne tenesta

Sendast inn: Ved behov

Dersom skjemaet Søknad om verjemål blir sendt inn med feil, kontakt ditt lokale verjemålsorgan. Finn din statsforvalter på

www.statsforvalteren.no

Meldinga skal sendast inn av institusjonen der personen er lagt inn, buformen kor personen oppheld seg, eller av ansvarleg ved helse- og sosialtenestene i kommunen, jf. verjemålslova § 57.  

Ei melding om verjemål sendast inn dersom ein person treng, eller truleg treng hjelp til å ta hand om eigne økonomiske eller personlege interesser på grunn av si fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevne. 

Skjemaet sendast inn som privatperson. Skjemaet krev innlogging med  tryggleiksnivå 3 eller høgare .

Skjema for å melde om behov for verjemål for vaksne. Skjemaet brukast og ved melding om endringar i eit eksisterande verjemål. 

For å fylle vilkåra for vedtak om verjemål for vaksne, skal det ligg føre ei verjeerklæring. Sjå vilkåra for å opprette verjemål under «Nyttige linker».

Legeerklæringa kan, om ho ligg føre, leggast ved meldinga eller ho kan sendast direkte til verjemålsorganet.

Bruk skjema for erklæring (GA-8026 Legeerklæring) frå lege eller anna sakkunnig ved melding om verjemål. 

Lov om vergemål (vergemålsloven)  http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 57. Meldeplikt for institusjoner og andre - http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#57

Ei melding om verjemål sendast inn dersom ein person treng, eller truleg treng hjelp til å ta hand om eigne økonomiske eller personlege interesser på grunn av fysiske og/eller psykiske tilstand eller funksjonsevner.

Meldinga blir behandla av statsforvaltaren i det fylket kor personen er folkeregistrert. Dersom det er tale om å ta frå personen rettsleg handleevne, heilt eller delvis, skal tingretten behandle saka.  

Trenger du hjelp?

Ved fagleg spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema