Om denne tenesta

Sendast inn: Ved behov

Dersom skjemaet for Økonomisk ststua er sendt inn med feil, kontakt ditt lokale verjemålsorgan. Finn din fylkesmann på

www.fylkesmannen.no

Økonomisk status leverast av verja. Skjema nyttast i samband med at det blir oppretta verjemål

Skjemaet sendast inn som privatperson. Skjemaet krev innlogging med tryggleiksnivå 3 eller høgare.

Når det blir oppretta verjemål der verja skal stø personen med verje med forhold av økonomisk art, skal verja sende inn ein økonomisk status til fylkesmannen.  

I den økonomiske statusen skal verja gå gjennom dei eigedelane og den gjelda personen med verje har, jf. verjemålslova § 35. På nokre område har vi henta opplysingar frå andre offentlege registre eller frå Skatteetaten. Der dette er gjort er informasjonen ferdig fylt ut i skjemaet. Desse opplysingane er det viktig at du som verje kontrollerer. Dersom du skal korrigere informasjonen som ligg der, må du setje ein strek over det som er feil og føre inn riktig informasjon i kolonnen «Verjas korrigeringar» eller under tilleggsopplysingar og kommentarar til slut. 

Lov om verjemål (verjemålslova)

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html

 

§ 35. Registrering av eigedelar og gjeld mv. –

http://www.lovdata.no/all/hl-20100326-009.html#35

Trenger du hjelp?

Ved faglige spørsmål, finn riktig kontaktperson i lokal vergemålsmyndighet

Åpne kontaktskjema