Trafikklærer

Har du utdanning eller yrkeskvalifikasjon fra utlandet, må du ha godkjenning eller autorisasjon for å utøve dette yrket i Norge. Godkjenningsmyndigheten vil vurdere om du oppfyller kravene til å utøve yrket og bruke yrkestittelen i Norge. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav, søknadsprosess og regelverk.

Finn skjemaet på vegvesen.no

Om denne tenesta

Søknaden kan kun sendes inn av yrkesutøver/enkeltperson.

Søknaden kan leveres ved en trafikkstasjonsendes eller sendes per e-post eller per brev til  regionvegkontoret  i den regionen du skal begynne din trafikklærervirksomhet. 

  • Søknadsskjema med informasjon om hva søker ønsker å oppnå med søknaden.
  • Bekreftet kopi av kvalifikasjonsbevis som er utstedt av ansvarlig myndighet i en annen EØS-stat eller Sveits.
  • Eventuell bekreftelse på yrkeserfaring.

Merknader

Merk at søknadsprosessen foregår i to runder; først vurderes søkers yrkeskvalifikasjoner og det fattes vedtak knyttet til denne vurderingen. Deretter, ved positivt vedtak, søkes det om godkjenning for å kunne utøve yrket.

For å få godkjenning for å utøve yrket, kreves det blant annet:

  • Minst tre års sammenhengende førerett i den klassen det skal undervises i.
  • Godkjent helseattest.
  • Godkjent vandelsattest.

Se informasjon i søknadsskjemaene. Dette vil også fremkomme i vedtaket.

Statens vegvesen kan kreve ytterligere dokumentasjon og oversettelse av de viktigste dokumentene dersom det er behov for det.

Språkkrav:

Nei. Språkkunnskaper i norsk er ikke et krav for å få godkjenning av selve yrkeskvalifikasjonen, men du må imidlertid ha tilstrekkelige norskkunnskaper for å kunne utøve yrket på en tilfredsstillende og forsvarlig måte. Arbeidsgiver må påse at språkkunnskapene er tilstrekkelige. Utligningstiltak gjennomføres på norsk og vedtak gis på norsk. 

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få godkjenning fremgår av yrkeskvalifikasjonsloven, forskrift om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner, samt trafikkopplæringsforskriften kapittel 6, jf. vegtrafikkloven § 27. 

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal bekrefte mottak av søknaden din innen en måned etter at den er mottatt, og opplyse om eventuelle manglende dokumenter eller mangler ved søknaden.

Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen tre måneder etter at søknaden var komplett.

Midlertidig tjenesteytelse:

Du kan jobbe midlertidig i dette yrket hvis du allerede er lovlig etablert i et EØS-land eller Sveits, men du må da søke om midlertidig godkjenning. Dette er fordi utøvelsen av yrket kan ha konsekvenser for sikkerhet og helse, og godkjenningsmyndighetene skal kunne kontrollere at du er kvalifisert til å utøve yrket før du begynner å jobbe.

Godkjenningsmyndigheten skal innen en måned etter å ha mottatt søknad om midlertidig godkjenning bestemme om du kan begynne å jobbe uten videre kontroll av dine kvalifikasjoner, eller om du må gjennomføre en egnethetsprøve.

Hvis godkjenningsmyndigheten trenger mer tid enn én måned på å bestemme dette, skal du få beskjed om årsaken til forsinkelsen innen en måned etter at meldingen ble mottatt. I slike tilfeller skal godkjenningsmyndigheten fatte en avgjørelse innen to måneder etter at årsaken til forsinkelsen er løst.

Gebyr: 

Statens vegvesen krever ikke gebyr for behandling av søknad om godkjenning.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak, har du mulighet til å klage på dette vedtaket etter reglene i forvaltningsloven kap VI. Hvis søknaden din er omfattet av yrkeskvalifikasjonsloven, kan du også klage hvis godkjenningsmyndigheten ikke har behandlet saken innen fristen (se Saksbehandlingsfrister over).

Åpne kontaktskjema