Advokat

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Finn skjemaet på tilsynet.no

Om denne tenesta

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

Om søker ikke har oppnådd advokattittel i et annet EØS-land eller Sveits må søknad om autorisasjon sendes av en prinsipal/arbeidsgiver i Norge.

Felleskrav for å kunne jobbe som advokat i Norge:

  • Bekreftelse på at et skadeforsikringsselskap stiller sikkerhet på fem millioner NOK for å dekke erstatningstap.
  • Kvittering for betalt gebyr til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet og disiplinærnemnda for advokatvirksomhet.
  • Erklæring fra statsautorisert revisor/registrert revisor som bekrefter at vedkommende påtar seg oppdraget som revisor for din virksomhet. NB! fritak for norske advokater in house ved en arbeidsgiver.
  • Ditt foretak må være et registrert foretak i Norge.

 

Ytterlige dokumenter som skal vedlegges søknaden:

Vedleggskrav for søknad om norsk advokatbevilling når du har advokattittel fra annet EØS-land eller Sveits

Vedleggskrav for søknad om å bli registrert som EØS-advokat i Norge

 

Felleskravene gjelder ikke dersom du søker om norsk advokatbevilling når du ikke har oppnådd advokattittel i et annet EØS-land eller Sveits. Da gjelder følgende krav til vedlegg:

Vedleggskrav til søknad om norsk advokatbevilling når du ikke har oppnådd advokattittel i et annet EØS-land eller Sveits

Merknader

  • Alle innsendte kopier skal bekreftes av advokater, domstoler eller domstollignende organer. Hvis dokumentasjonen ikke er utstedt på engelsk, dansk eller svensk, må dokumentene oversettes av en autorisert translatør.
  • Hvis du har advokattittel fra et EØS-land kan du registrere deg som EØS-advokat i Norge, men du må benytte yrkestittel fra hjemlandet. Du har ikke lov til å benytte norsk advokattittel. 

Språkkrav:

Nei. Det stilles ingen krav til at søker skal kunne ett bestemt språk.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få autorisasjon som advokat fremgår av Domstolloven § 220 og Advokatforskriften kapittel 9 og 10.

Ved søknad om norsk advokatbevilling når du ikke har oppnådd advokattittel i et annet EØS-land eller Sveits må prinsipal/arbeidsgiver stille sikkerhet på 8 millioner NOK.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr: 

Gebyr til Tilsynsrådet og disiplinærnemnden: 3.150 kr.

Gebyr for egnethetsprøve: 12.000 kr.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Åpne kontaktskjema