Rettshjelper

For å utøve dette yrket og benytte yrkestittelen i Norge må du oppfylle noen minimumskrav regulert av norske lover og forskrifter. Er utdannelsen din tatt i utlandet må du søke om godkjenning/autorisasjon. Her finner du opplysninger om dokumentasjonskrav og søknadsprosess.

Om denne tenesta

Søknaden kan sendes inn av yrkesutøver og arbeidsgiver til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.

  • Bekreftelse på at Tilsynsrådet har fått melding om oppstart til rettshjelpervirksomhet.
  • Bekreftelse på sikkerhetsstillelse fra et skadeforsikringsselskap med minimum 5 millioner kroner.

Språkkrav:

Dersom advokaten ikke behersker norsk språk tilfredsstillende, må vedkommende i alle tilfelle opptre i fellesskap med norsk advokat under rettergang, med mindre retten samtykker i at advokaten opptrer alene. Retten kan i andre særlige tilfelle sette som vilkår for at utenlandsk advokat kan opptre som prosessfullmektig eller forsvarer, at vedkommende må opptre i fellesskap med norsk advokat.

Kriterier/vilkår for godkjenning: 

De lovbestemte kravene for å få autorisasjon som rettshjelper fremgår av Domstolloven § 218 andre ledd nr. 4 og Advokatforskriften kapittel 10 avsnitt I.

Saksbehandlingsfrister:

Godkjenningsmyndigheten skal svare søker innen 1 måned etter at søknad om godkjenning er mottatt.
Godkjenningsmyndigheten skal ha ferdigbehandlet søknaden innen 3 måneder etter at søknaden var komplett.

Gebyr:

Gebyr for oppstart av rettshjelpervirksomhet – melding til Tilsynet:

Tilsynet: 2400 kr.

Disiplinærnemnden: 750 kr.

Klage på vedtak:

Når godkjenningsmyndigheten har fattet et vedtak har du mulighet til å klage på dette vedtaket. Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI. 
Klagemuligheten gjelder også hvis godkjenningsmyndigheten ikke har overholdt saksbehandlingsfristen (se Saksbehandlingsfrister over). 

Merknader:

EU/ EØS-borger skal benytte profesjonell tittel fra hjemlandet med tillegg om nasjonalitet. Ta kontakt med Tilsynsrådet for advokatvirksomhet for mer informasjon om søknadsprosess og dokumentasjonskrav.

Åpne kontaktskjema