HMS-kort

Byggje- og anleggsnæringa og reinhaldsbransjen er pålagde å utstyre arbeidstakarar med HMS-kort.


HMS-kort for reinhaldsbransjen

Alle verksemder som selger reinhaldstenester er pålagde å utstyre arbeidstakarane sine med HMS-kort. Dette gjeld også enkeltpersonføretak.
Dersom det vert nytta innleigde arbeidstakarar har utleigeverksemda ansvar for å utstyre dei innleigde arbeidstakarane med HMS-kort. Kravet til HMS-kort er ein del av godkjenningsordninga for reinhaldsverksemder. HMS kort kostar 107,50 kroner + mva., og er gyldig i to år frå utstedelsesdato.

Arbeidstilsynet om HMS-kort i renholdsbransjen

 

HMS-kort for byggje- og anleggsnæringa

Alle som utfører arbeid på byggje- og anleggsplassar skal ha HMS-kort. Dette gjeld også enkeltpersonføretak. Det er arbeidsgjevaren eller enkeltpersonføretaket som skal sørgje for at alle har gyldig HMS-kort.
Dersom det vert nytta innleigde arbeidstakarar har utleigeverksemda ansvar for å utstyre dei innleigde arbeidstakarane med HMS-kort. Kravet om HMS-kort gjeld også støttefunksjonar som reinhald, kantinedrift og liknande, når dei er fast etablerte innanfor området til anlegget. Personar som transporterer varer til byggjeplassen skal utstyrast med HMS-kort dersom arbeidet skjer regelmessig. Også handverkarverksemder som tilbyr tenester i forbrukarmarknaden må utstyre arbeidstakarane sine med HMS-kort. HMS kort kostar 107,50 kroner + mva., og er gyldig i to år frå utstedelsesdato.

 

Arbeidstilsynet om HMS-kort i bygge- og anleggsnæringen

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema