Rettigheter når man har syke barn eller ikke kan jobbe på grunn av stengt skole/barnehage

Arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende har en rekke rettigheter i forbindelse med omsorg for syke eller pleietrengende barn. De kan også bruke omsorgsdager når de ikke kan jobbe fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien, eller barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn.


Omsorgspenger/sykt barn-dager

Omsorgsdager omtales ofte som "sykt barn-dager". Alle som har omsorg for barn under 12 år har rett til omsorgsdager. Omsorgsdager brukes av arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser som må være borte fra jobb når barnet for eksempel er forkjølet.

Omsorgspenger når skole og barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien

Omsorgsdager kan også benyttes hvis arbeidstaker, frilanser eller selvstendig næringsdrivende ikke kan jobbe fordi skole eller barnehage er stengt som følge av covid-19-pandemien, eller barnet må holdes hjemme på grunn av luftveisinfeksjon eller særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med.

Mange har mulighet til å jobbe noe på tross av stengt skole og barnehage. Både arbeidsgivere og arbeidstakere bør være fleksible i forbindelse med covid-19-pandemien. Mange foreldre har mulighet til å jobbe hjemmefra, og enda flere har mulighet til mer fleksibel arbeidstid. Dette bør flest mulig benytte seg av.

NAV - spørsmål og svar til arbeidsgivere i forbindelse med koronaviruset

Overføring av omsorgsdager mellom foreldre

Dager med omsorgspenger kan overføres fra en omsorgsperson til en annen i perioder skole eller barnehage er stengt på grunn av covid-19-pandemien.

Antall omsorgsdager

Hvor mange omsorgsdager arbeidstaker har krav på avhenger av samlivssituasjonen og antall barn. Arbeidstaker kan søke om ekstra dager hvis han/hun har barn som er kronisk sykt eller funksjonshemmet, eller den andre forelderen ikke kan ha tilsyn med barnet på grunn av for eksempel sykdom, fengselsopphold eller verneplikt.

Arbeidstaker som har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har 20 omsorgsdager i 2021. Arbeidstaker som har tre eller flere barn som er 12 år eller yngre, har 30 omsorgsdager i 2021. Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke barn har et utvidet antall omsorgsdager.

Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser har du rett på tilsvarende antall dager som ansatte, fratrukket en venteperiode på ti dager. 

Selv om det maksimale antall dager med omsorgspenger er brukt opp, gis det i perioden fram til og med 31. desember 2021 rett til dager med omsorgspenger også i tilfeller hvor barnet må holdes hjemme på grunn av særlige smittevernhensyn hos barnet eller hos familiemedlem barnet bor med. Det særlige smittevernhensynet må bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Frilansere og selvstendig næringsdrivende leverer bekreftelsen til NAV.

Det gis rett til dagpenger med omsorgspenger ut over kvoten også i tilfeller hvor det kommer lokale utbrudd og stengninger knyttet til covid-19. Det samme gjelder ved symptomer på luftveisinfeksjon hos barn under 12 år.

Arbeidsgiver skal kun betale de ti første dagene med omsorgspenger for kalenderåret 2021. Arbeidsgiver forskutterer også øvrige dager med omsorgspenger, men kan kreve refusjon fra NAV fra ellevte dag.

Uttak av omsorgsdager

Når arbeidstaker skal ta ut omsorgsdager meldes dette til deg som arbeidsgiver. Det er opp til deg som arbeidsgiver om arbeidstaker skal ha anledning til å ta ut enkelttimer eller halve dager.

Dersom NAV vurderer at det er nødvendig med legeerklæring må dette skaffes fra fjerde dag. Legeerklæring kan utstedes uten personlig fremmøte dersom legen vurderer dette som faglig forsvarlig.

Pleiepenger, hjelpestønad, omsorgsstønad og grunnstønad

Hvis arbeidstaker har barn som er innlagt eller har vært til behandling/utredning i sykehus eller annen spesialisthelsetjeneste, kan det gi rett til pleiepenger.

Hvis pleiebehovet er antatt å vare mer enn 2 år, kan barnet ha rett til hjelpestønad fra NAV.

Barnet kan ha rett til grunnstønad hvis det oppstår nødvendige ekstrautgifter som friske personer ikke har.

Det kan også være aktuelt med omsorgsstønad eller annen hjelp.
Pleiepenger, hjelpestønad, omsorgsstønad og grunnstønad dekkes av og utbetales av NAV.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema