Overdraging av verksemd

Med overdraging av verksemd meiner ein at ei verksemd eller ein del av verksemda vert overført til ein annan eigar/drivar. Reglane om overdraging av verksemd vil kunne gjelde ved sal av verksemd, utleige, overdraging som ledd i arveoppgjer og overgang til ny drivar i samband med anbodsutsetjing. .


Overdraging av verksemd er regulert i arbeidsmiljølova. Hensikta med reglane er å sikre at arbeidstakarane sine vilkår ikkje vert endra på grunn av overdraginga.

Overdraging av verksemd og tilsette sine rettar

Ved overdraging av verksemd overtek ny eigar/drivar i utgangspunktet alle tilsette med deira avtalte vilkår. Også alderspensjon, etterlatnepensjon og uførepensjon vert overførte til ny arbeidsgjevar. Dersom ny arbeidsgjevar allereie har ei pensjonsordning, kan arbeidsgjevaren velje å nytte denne. I realiteten risikerer dermed arbeidstakarane å få ei dårlegare ordning enn det dei hadde hos tidlegare arbeidsgjevar.

Arbeidsmiljøloven om virksomhetsoverdragelse

 

Overdraging av verksemd og tariffavtale

Dersom verksemda er bunden av tariffavtale(ar), og ny eigar ikkje ønskjer å bli bunden av denne eller desse, må vedkomande gje ei skriftleg erklæring til fagforeinga i løpet av 3 veker etter overdraginga.

Drøfting overdraging av verksemd

Både tidlegare og ny eigar/arbeidsgjevar pliktar så tidleg som mogleg å informere og drøfte overdraginga med arbeidstakarane sin tillitsvalde. Dersom tidlegare eller ny arbeidsgjevar planlegg tiltak overfor arbeidstakarane, skal dette drøftast med tillitsvalde så tidleg som mogleg med sikte på å oppnå ein avtale.

Informasjon til arbeidstakarane

Arbeidstakarar som dette får følgjer for, skal så tidleg som mogleg få informasjon om overdraging av verksemd. Det skal gjevast særskild informasjon om årsaka til overdraginga, fastsett eller foreslått dato for overdraginga, dei rettslege, økonomiske og sosiale følgjene av overdraginga for arbeidstakarane, endringar i tariffavtaleforhold, planlagde tiltak overfor arbeidstakarane, reservasjons- og fortrinnsrett og kva fristar som gjeld.

Arbeidstilsynet om virksomhetsoverdragelse

 

Reservasjon mot å bli med til ny arbeidsgjevar

Arbeidstakarar kan reservere seg mot å følgje med over til ny arbeidsgjevar. Ved reservasjon opphøyrer arbeidsforholdet på tidspunktet for overdraging av verksemda. Dersom overføringa til ny arbeidsgjevar fører til vesentlege endringar eller ulemper for arbeidstakaren, kan arbeidstakaren ha rett til å fortsetje i jobb hos den gamle arbeidsgjevaren sin. Det er arbeidsgjevaren sitt ansvar å avklare om det er arbeidstakarar som ikkje vil følgje med over til ny arbeidsgjevar. Arbeidstakaren har normalt ein frist på 14 dagar til skriftleg å underrette gamal arbeidsgjevar dersom vedkomande motset seg overføring til ny arbeidsgjevar.

Fortrinnsrett hos tidlegere arbeidsgjevar

Arbeidstakarar som har reserverte seg mot å bli med til ny arbeidsgjevar, og som har vore tilsette i minst 12 månader i løpet av dei siste to åra, har fortrinnsrett til ny tilsetjing hos tidlegere arbeidsgjevar i eitt år frå overdraging av verksemda. Dette forutset at arbeidstakaren er kvalifisert for eventuelle stillingar.

Overdraging av verksemd og oppseiingar

Ved overdraging av verksemd har dei tilsette eit visst vern mot oppseiingar. Sjølve overdraginga av verksemda kan ikkje nyttast som grunngjeving for å gå til oppseiing. Arbeidsgjevaren er likevel ikkje hindra frå å seie opp nokon, men dette må gjennomførast etter dei ordinære reglane for oppseiing. Dette betyr blant anna at alle arbeidstakarar må vurderast ved utvelginga av kven som skal seiast opp, ikkje berre dei arbeidstakarane som følgde med til ny eigar i samband med overdraginga av verksemda.

Overdraging av verksemd frå konkursbu

Ved overdraging frå eit konkursbu gjeld korkje reglane om overføring av lønns- og arbeidsvilkår eller vernet mot oppseiing.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema