Permittering

Med permittering meiner ein at ein arbeidstakar mellombels vert friteken for arbeidsplikt i samband med driftsinnskrenking eller driftsstans. For å redusere dei økonomiske skadeverknadene av koronautbrotet er reglane om permittering mellombels endra.


Permittering kan setjast i verk anten i ein samanhengande periode (heil permittering) eller ved innføring av redusert arbeidstid (delvis permittering). Den permitterte arbeidstakaren har framleis status som tilsett. Arbeidsgjevaren blir etter nærmare reglar friteken frå lønnsplikta for ein avgrensa periode. NAV vurderer om permitteringsårsaka gjev rett til dagpengar.

NAV om permittering og oppsigelse

NAV om dagpengar under permittering

NAV om permitteringar på grunn av utbrotet av koronaviruset

Vilkår for permittering

For at du skal kunne permittere tilsette, må det liggje føre ein sakleg grunn. Eksempel på dette kan vere ordremangel og fulle lager, tap av anbod, ulukker og naturhendingar. Vidare krevst det at du som arbeidsgjevar har gjort det som er rimeleg at ein kan krevje for å unngå permittering. Permitteringa må vere basert på forhold som er å sjå på som mellombelse. Dersom det ikkje er rimeleg grunn til å tru at arbeidstakaren vil bli teken tilbake i arbeid, må bedrifta heller gå til oppseiing.

Arbeidstilsynets faktaside om permittering

Kven kan permitterast

I hovudsak er det personar som vert definerte som arbeidstakarar som kan permitterast. Innehavaren av eit enkeltpersonføretak vert definert som sjølvstendig næringsdrivande og kan ikkje permittere seg sjølv.

Tilsette i eige aksjeselskap

Tilsette i eige aksjeselskap er å sjå på som arbeidstakarar og har normalt rett til dagpengar ved permittering. Dersom du som einaste tilsett i eige aksjeselskap permitterer deg sjølv med ein permitteringsgrad på meir enn 80 prosent, oppstår det fort tvil om selskapet gjer det som kan forventast for å skaffe framtidige arbeidsoppdrag og redusere behovet for permittering. Om all aktivitet vert stansa, kan situasjonen stå fram som ei avvikling av drifta meir enn ein mellombels driftsstans. Sett i lys av dei spesielle omstenda (Covid 19/koronapandemien) kan du som einaste tilsett i eige aksjeselskap søkje dagpengar også dersom permitteringsgraden er 100 prosent, så vil spørsmålet bli vurdert individuelt.

Maksimal permitteringslengde

Arbeidsgivar kan normalt permittere tilsette i ein periode på inntil 26 veker i løpet av 18 månader. For permittering som er sett i verk etter 30. juni 2021, blir ikkje veker med permittering i perioden før 1. juli 2021 rekna med i den maksimale permitteringsperioden på 18 månader.

Arbeidsgivarar som per 17. september hadde sju eller færre veker igjen av maksimal permitteringslengde, får forlengt maksimal permitteringsperiode fram til og med 31. oktober 2021.

Forlenging av maksimal permitteringslengde

Arbeidsgjevarar som ved utgangen av juni 2020 hadde 19 eller færre veker igjen av den maksimale permisjonslengda (på 26 veker i løpet av 18 månader) får forlengt maksimal permisjonslengde fram til og med 31. oktober.

Drøftingsmøte før permittering

Før permittering må du som arbeidsgjevar avholde drøftingsmøte med tillitsvald/dei tillitsvalde. Her må du gjere greie for nødvendigheita av permittering og kva for arbeidstakarar dette gjeld. Dersom permitteringa ikkje gjeld alle, må utvelginga vere basert på saklege kriterium ut frå behova til verksemda (eksempel på kriterium kan vere ansiennitet, ønskjelege eigenskapar og kompetanse). Det skal førast protokoll frå dette møtet, kor det blant anna skal gå fram kva arbeidsgjevaren har gjort for å unngå permittering.

Varsel til det tilsette

Dei tilsette skal ha skriftleg permitteringsvarsel seinast 14 dagar før permitteringa trer i kraft. Hovudavtalen mellom LO og NHO har eigne varslingsfristar ved force majeure og arbeidskonfliktar. Ved naturkatastrofar er det eksempelvis ein 2-dagarsfrist. Desse fristane vil normalt gjelde også for dei som ikkje er bundne av hovudavtalen. Anna kan likevel følgje av annan tariffavtale eller arbeidsreglement.

Varselet skal vere datert, med informasjon om tidspunkt for start av permittering, årsak til permittering, permitteringsgrad, lengda på permitteringa og kor mange dagar arbeidsgjevaren har lovpålagd lønnsplikt. Dersom lengda på permitteringa er usikker, bør sannsynleg lengde førast opp. I desse tilfella må spørsmålet om vidare permittering drøftast med dei tillitsvalde innan ein månad.

https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/permittering/#PermitteringsvarselogmeldeplikttilNAV

Permitteringsvarsel.doc

Hovedavtalen mellom LO og NHO

Meldeplikt ved permittering av ti eller fleire arbeidstakarar

Dersom du som arbeidsgjevar vurderer å gå til massepermittering må du så tidleg som mogleg og seinast samstundes som du kallar inn dei tilsette til drøftingar, gje melding om dette til NAV. Med massepermittering meiner ein at ti eller fleire av arbeidstakarane vil bli permitterte utan lønn, eller i meir enn 4 veker vil få arbeidstida si innskrenka med meir enn 50 prosent for veka. Meldeplikta skal sikre at NAV kan hjelpe verksemda og arbeidstakarane det får følgjer for.

Trekkje tilbake varsla permittering

Iverksetjing av ei varsla permittering kan utsetjast, men arbeidstakarane må varslast om dette snarast mogleg.

Meldeplikt til NAV

Du må melde fra til NAV dersom minst 10 av arbeidstakarane dine blir permitterte utan lønn, eller får arbeidstida si kvar veke redusert med meir enn 50 prosent i meir enn fire veker. Meldeplikta skal sikre at NAV kan hjelpe verksemda og dei arbeidstakarane som det gjeld.

A-melding og permittering

Ved permittering skal arbeidstakarar ikkje meldast ut av Aa-registeret, men det skal førast opp i A-meldinga at arbeidstakaren er permittert.

Lønnspliktdagar

Som arbeidsgjevar må du betale lønn dei to første dagane(frå 1. september 2020 dei ti første dagane) av permitteringa (lønnspliktdagar, det vil seie dagar der arbeidstakaren normalt skulle ha vore i arbeid). Dersom arbeidstakaren er sjukmeld før permitteringa startar, skal arbeidsgjevaren betale lønnspliktdagar før arbeidstakaren er friskmeld.

NAV - rundskriv om arbeidsgivers lønnsplikt

Lov om lønnsplikt under permittering

Dagpengar ved permittering

For å ha rett til dagpengar må arbeidstakaren si samla arbeidstid vere redusert med minst 40 prosent. Ein fulltidstilsett som vert permittert to arbeidsdagar i veka, kan dermed ha rett til dagpengar.

Dersom ein legg ved utfylt permitteringsvarsel når ein søkjer om dagpengar får NAV normalt dei opplysningane som er nødvendige for å behandle søknad om dagpengar.

Arbeidsgjevaren skal betale full lønn dei 2 første arbeidsdagane etter at permitteringa er iverksett (lønnspliktdagar). Staten betalar lønnskompensasjon for dei neste 18 dagane inntil 6 G (599 148 kroner). Arbeidsgjevaren skal ikkje forskottere desse 18 dagane. Arbeidstakarane må sjølve søkje om lønnskompensasjon frå NAV for 3. til 20. dag. Etter det kan arbeidstakeren ha rett til dagpengar. Den permitterte har krav på lønn og lønnskompensasjon dei første 20 dagane uavhengig av om vedkomande fyller vilkåra for dagpengar under permittering. Ordninga med lønnskompensasjon er foreslått fjerna med verknad frå 1. september 2020.

NAV om dagpengar under permittering

NAV - rundskriv om dagpenger ved permittering

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

Lovdata - refusjon når arbeidsgiver har forskuttert ved å utbetale lønn

Mer informasjon om permittering

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema