Under og etter permittering

Etter at permittering er sett i verk kan det bli behov for å ta ein eller fleire arbeidstakarar tilbake i jobb for eit kortare tidsrom, men også utvide permitteringsgraden eller forlengje permitteringa. Dette er til ein viss grad mogleg. Arbeidstakarar kan også avvikle ferie eller bli sjukemelde under permittering. Det er særskilde reglar for oppseiing ved permittering og for plikta til å stille på jobb etter enda permittering.


Arbeid under permittering

Arbeidstakarar kan utføre arbeid i permitteringstida. Dette må ikkje strekkje seg ut over 6 veker. Varar arbeidet meir enn 6 veker, vil vidare permittering vere å rekne som ny permitteringsperiode. Arbeidstakaren må gje informasjon til NAV via meldekort om kor mange timar han/ho har arbeidd.

Utviding av permitteringsgraden etter iverksatt permittering

Permitteringsgraden kan utvidast etter at permitteringa har starta, og utan at lønnspliktdagane vert påverka. Du bør likevel sende ut nytt varsel seinast 14 dagar før utvidinga av permitteringsgraden.

NAV om dagpenger under permittering

Arbeidstilsynets faktaside om permittering

 

Forlenging av permittering

I utgangspunktet kan ei permittering som er starta forlengast innanfor den tillatne permitteringsperioden på 52 veker. Ved forlenging av permittering bør du sende ut eit nytt varsel.

Permittering av sjukemeldearbeidstakarar

Dersom ein arbeidstakar blir sjuk under lønnspliktdagane vil lønnspliktdagane stoppe opp, og det vil bli rekna ut sjukepengar av dagpengegrunnlaget. Blir arbeidstakaren sjukemeld etter at permitteringa er sett i verk, vil NAV vere forplikta til å betale sjukepengar. Sjukepengane vil bli rekna ut på grunnlag av dagpengane. Dersom arbeidstakaren framleis er sjukemeld når permitteringa er over, vil sjukepengane bli rekna ut på grunnlag av arbeidsinntekta frå dette tidspunktet.

Ferie under permittering

I utgangspunktet skal ferie avviklast som normalt. Du og dei tilsette kan likevel bli einige om å flytte ferien etter reglane i ferielova. Dersom ein arbeidstakar tek ut ferie under permittering skal det utbetalast feriepengar for denne perioden.

Oppseiing under permittering

Arbeidstakarar kan seiast opp mens dei er permitterte. Dei har då rett til å tre inn i arbeidet og til å få utbetalt lønn i oppseiingstida. Arbeidstakarar som er permitterte utan lønn kan sjølv seie opp stillinga si med ei oppseiingsfrist på 14 dagar. I slike tilfelle vil arbeidstakaren normalt ikkje ha rett til lønn i oppseiingstida. Anna kan gå fram av ein tariffavtale eller annan avtale. Dersom permitteringa har vara i over tre månader, og det ikkje er varsla eit spesielt tidspunkt for opphøyr av permitteringa, kan arbeidstakaren normalt fråtre utan oppseiingstid dersom han/ho skal byrje i ny jobb.

NAV om oppsigelse i permitteringstiden

 

Etter permittering

Arbeidstakaren pliktar å stille på jobb igjen så snart den varsla permitteringsperioden er over, utan ytterlegare varsel frå arbeidsgjevar. Ved permittering på ubestemd tid må arbeidstakaren stille på jobb når han/ho får beskjed om det. Arbeidstakaren bør likevel bli gjeven ein frist på 1 – 2 dagar.

Lov om lønnsplikt under permittering

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema