Sjukepengar for frilansarar

Som frilansar har du dårlegare sjukepengerettar enn arbeidstakarar, men du kan forsikre deg for å få betre dekning.


Når får du sjukepengar som frilansar

Som frilansar får du 100 % av sjukepengegrunnlaget frå og med 17. sjukedag. (Til samanlikning får ein arbeidstakar 100 % sjukepengedekning frå første sjukedag). Dei første 16 dagane vert talde frå du oppsøkjer lege eller NAV får melding om arbeidsuførleiken.

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Folketrygdloven om sykepenger for frilansere

Koronarelatert fråvær

Frilansarar som ikkje kan jobbe på grunn av covid 19 pandemien, har rett til sjukepengar. I slike tilfelle utbetalar NAV sjukepengar frå fjerde dag(Gjeld frå 16. mars 2020). Retten til sjukepengar gjeld berre så langt fråværet fører til tap av inntekt. Sjukepengar utgjer 100 prosent av sjukepengegrunnlaget.

NAV om sykepenger for sykefravær som skyldes korona

NAV om frilansere - hva gjelder i min situasjon

Karanteneplikt etter nær kontakt med smittet person (covid 19)

Karanteneplikt etter reise 

Utrekning av sjukepengegrunnlag for frilansarar

Når NAV skal betale sjukepengar må det fastsetjast eit sjukepengegrunnlag. Dette blir vanlegvis berekna ut frå gjennomsnittet av frilansinntekta som blir rapportert til a-ordningen for dei tre siste kalendermånadene før du vart sjuk

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

Dersom du har inntekt både som frilansar og arbeidstakar, vert sjukepengane utbetalte etter reglane for arbeidstakarar. 

Frivillig sjukepengeforsikring for frilansarar

Det er mogleg å teikne frivillig sjukepengeforsikring gjennom NAV for å oppnå 100 % sjukepengedekning frå første sjukedag.

Premien for sjukepengeforsikringa er 2,2 % av forventa årsinntekt.

Også for den frivillige sjukepengeforsikringa gjeld ei øvre grense for sjukepengegrunnlaget på seks gonger grunnbeløpet (G). Dette betyr at du ikkje får dekning via forsikringa for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sjukepengeforsikring kan trekkjast frå på skattemeldinga.

NAV om sykepengeforsikring for frilansere

Søkje om sykepengar

Hos NAV finn du informasjon om korleis du søkjer om sjukepengar og korleis desse vert utbetalt.

NAV - hvordan søker du om sykepenger

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema