Sjukepengar for frilansarar

Som frilansar har du dårlegare sjukepengerettar enn arbeidstakarar, men du kan forsikre deg for å få betre dekning.


Når får du sjukepengar som frilansar

Som frilansar får du 100 % av sjukepengegrunnlaget frå og med 17. sjukedag. (Til samanlikning får ein tilsett 100 % sjukepengedekning frå første sjukedag). Dei første 16 dagane vert talde frå du oppsøkjer lege eller NAV får melding om arbeidsuførleiken.

NAV om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere

Sykepenger for frilansere

 

Utrekning av sjukepengegrunnlag for frilansarar

Når NAV skal betale sjukepengar må det fastsetjast eit sjukepengegrunnlag. Dette vert vanlegvis rekna ut frå gjennomsnittet av pensjonspoengtala for dei siste tre åra du har fått skatteoppgjer for. Sjukepengegrunnlaget er avgrensa opp til seks gonger grunnbeløpet (For tida 599 148,-). Dersom inntekta di er varig endra med eit avvik på meir enn 25 % i forhold til det utrekna sjukepengegrunnlaget, vil sjukepengegrunnlaget fastsetjast ved skjøn.

NAV - grunnbeløpet (G) i folketrygden

 

Dersom du har inntekt både som frilansar og arbeidstakar, vert sjukepengane utbetalte etter reglane for arbeidstakarar. Frilansinntekta må utgjere minst 25 % av samla grunnlag før sjukepengar kan utbetalast for den delen du er frilansar.

Frivillig sjukepengeforsikring for frilansarar

Det er mogleg å teikne frivillig sjukepengeforsikring gjennom NAV for å oppnå 100 % sjukepengedekning frå første sjukedag.

Premien for sjukepengeforsikringa er 2,2 % av forventa årsinntekt.

Også for den frivillige sjukepengeforsikringa gjeld ei øvre grense for sjukepengegrunnlaget på seks gonger grunnbeløpet (G). Dette betyr at du ikkje får dekning via forsikringa for inntekter over 6 G.

Premien for frivillig sjukepengeforsikring kan trekkjast frå på skattemeldinga.

NAV om sykepengeforsikring for frilansere

Søknad fra selvstendig næringsdrivende og frilansere om opptak i frivillig trygd med rett til særytelser ved yrkesskade

Frivillig yrkesskadetrygd for selvstendige og frilansere

 

Søkje om sykepengar

Hos NAV finn du informasjon om korleis du søkjer om sjukepengar og korleis desse vert utbetalt.

NAV - hvordan søker du om sykepenger

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema