Kva for plikter har du som arbeidsgjevar

Som arbeidsgjevar har du plikter overfor dine tilsette. Dei viktigaste pliktene i forholdet til ein arbeidstakar er omtala i arbeidsmiljølova, folketrygdlova, OTP-lova og ferielova.


I hovudsak bestemmer du sjølv om du ønskjer å tilsetje nokon, men det er nokre unntak frå retten din til å velje fritt.

 • Utgangspunktet er at arbeidstakarar skal tilsetjast fast, men i visse tilfelle har du moglegheit til å nytte mellombels tilsetjing eller å leige inn arbeidskraft.
 • Dersom du skal tilsetje utanlandske arbeidstakarar er det ditt ansvar å sjekke at han eller ho har rett til å arbeide i Noreg.
 • Alle tilsette skal ha skriftleg arbeidsavtale. Det er avgrensingar i kva for arbeidstid som kan avtalast.
 • Ved fastsetjing av lønn må du for visse bransjar ta omsyn til reglane om minstelønn.
 • Dei fleste arbeidsgjevarane må teikne tenestepensjonsordning (OTP) for dei tilsette, og du må teikne yrkesskadeforsikring for alle tilsette.
 • Som arbeidsgjevar skal du utbetale lønn, trekkje skatt og betale arbeidsgjevaravgift. Alle lønns- og tilsetjingsforhold skal rapporterast månadleg via a-meldinga.
 • Arbeidsgjevaren har ansvar for å betale sjukepengar dei første 16 dagane når arbeidstakaren er sjuk. Deretter tek NAV over ansvaret. Du må også følgje opp sjukemelde arbeidstakarar og føre statistikk over sjukefråværet.
 • Som arbeidsgjevar har du ansvar for at arbeidstakarane har eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø og at regelverket i arbeidsmiljølova med tilhøyrande forskrifter vert etterlevd. Ved arbeidsulukker, yrkesskadar eller yrkessjukdom har du meldeplikt til Arbeidstilsynet.
 • Det er avgrensingar i retten til bruk av overtid, og du har som arbeidsgjevar ansvar for at arbeidstakarane tek ut den lovbestemde ferien.
 • Arbeidstakarar har i visse tilfelle rett til lønna eller ulønna permisjon, blant anna i samband med fødsel og utdanning.
 • Ved mellombels ordremangel, ulukker eller naturhendingar som gjer det nødvendig å innskrenke eller stanse drifta, har du moglegheit til å permittere arbeidstakarar.
 • Dersom det på grunn av forhold i verksemda eller forhold knytte til arbeidstakarar vert nødvendig å gå til oppseiing, er det viktig å gå fram på riktig måte. Ver merksam på at visse grupper har eit særskilt vern mot oppseiing.
Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema