Sletting av eit ansvarleg selskap (ANS/DA)

Dersom det ikkje lenger er næringsverksemd i selskapet bør det slettast. Inntil du melder frå om sletting vil myndigheitene leggje til grunn at du har ei verksemd å rapportere om, og du må framleis svare på lovpålagde skjema. Sletting melder du i skjemaet Samordna registermelding.


Oppløysing og sletting av eit ansvarleg selskap gjer ein i to trinn. Først må selskapsmøtet vedta at det skal oppløysast, så må det utføre sjølve slettinga. Begge delar må meldast til Føretaksregisteret.

Tida mellom desse to trinna vert normalt kalla avviklingsperioden, der avviklinga av verksemda må førebuast. Avviklingsperioden kan ikkje vere kortare enn 6 veker, og normalt bør han ikkje vere lenger enn 12 månader.

Kort sagt må følgjande gjerast: 

Selskapsmøte

Selskapsmøtet vedtek at verksemda skal oppløysast. Vedtaket krev at deltakarane er samrøystes om ikkje anna kjem fram av selskapsavtalen, reglar for røysting og protokollføring finn du i selskapslova.

Selskapsloven om stemmegiving og protokollføring

Når kreditorfristen på 6 veker er ute skal selskapsmøte haldast på nytt der deltakarane i skal godkjenne avviklingsrekneskapen og vedta sletting av verksemda.

Dersom ein eller fleire deltakarar krev det, skal det veljast eit avviklingsstyre som skal utføre avviklingsprosessen.

Meld oppløysing til Brønnøysundregistera

 • Vedtak om oppløysing, og eventuelt val av avviklingsstyre, melder ein via skjemaet Samordnet registermelding. Protokoll frå selskapsmøtet, som viser vedtaket, må leggjast ved skjemaet.
 • Vedtaket blir då publisert på Brønnøysundregistera sine kunngjeringssider.

 • Eventuelle kreditorar kan melde kravet til verksemda. Kreditorfristen på seks veker gjeld frå den datoen kunngjeringa er publisert.

  Foretaksregisterloven om kunngjøring

  Avviklingsperioden

 • I avviklingsperioden skal det utarbeidast ei liste over eigedelane, rettane og forpliktingane til verksemda, og deretter gjere opp ein balanse i samband med avviklinga. 
 • Eigedelane til verksemda må gjerast om i pengar, med mindre deltakarane er einige om at det kan utførast ei deling av eigedelane utan at desse vert gjorde om i pengar. Alle forpliktingane må gjerast opp. Alternativt at det vert avsett middel til dekning av forpliktinga(ne).
 • Eit eventuelt overskot etter dekning av forpliktingane skal delast ut til deltakarane. Utdeling til deltakarane er regulert nærmare i selskapslova.

  Selskapsloven om beregning av utdelingsbeløp

 • Det må utarbeidast eit sluttoppgjer som vert lagt fram for selskapsmøtet til godkjenning.

Meld sletting til Brønnøysundregistera

Melding om sletting av det ansvarlige selskapet skal sendes til Melding om sletting av det ansvarlege selskapet skal så sendast til Føretaksregisteret, utan ugrunna opphald, etter at selskapsmøtet har godkjent sluttoppgjeret. Dette melder ein enklast via Samordnet registermelding i Altinn.

Brønnøysundregistrene om sletting av ansvarlig selskap

Meld frå til Skatteetaten

Avviklinga er å rekne som ein realisasjon (+er å rekne som sal og skatteplikt oppstår) av delen til deltakarane i verksemda. Gevinst eller tap for deltakaren i samband med avviklinga rapporterer ein til Skatteetaten i samband med innsending av skattemeldinga. Skattemeldinga sender ein inn til dei ordinære fristane som gjeld inntektsåret uavhengig av når tid på året verksemda vert oppløyst. Verksemda skal levere RF-1215 "Selskapsmelding for selskap med deltakarfastsetjing".

Mva-pliktige verksemder må levere ordinær mva-melding.

Skatteetaten om avslutning av foretak

Ansvar for forpliktingane

Dersom verksemda berre "ebbar ut", utan formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldspostar og forpliktingar. Ved ei ryddig avvikling vil det alltid vere nokon som har eit formelt ansvar til siste slutt.

Deltakarane i det ansvarlege selskapet står ansvarlege for eventuelle uoppgjorde krav i inntil tre år etter at avviklinga vart registrert i Føretaksregisteret.

Om oppløsning og avvikling av ansvarlig selskap

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Oppbevaring av rekneskapsmateriale

Krav i bokføringslova om å oppbevare rekneskapsmateriale i 5 år gjeld også etter sletting av verksemda. Det er avviklingsstyret som har ansvaret for at dette vert gjort.

Selskapsloven om oppløsning og avvikling

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Kva kostar det?

Det er gratis å melde sletting av føretaket.

Skatteetaten om avslutning av foretak

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema