Sletting av eit samvirkeføretak (SA)

Dersom det ikkje lenger er næringsverksemd i samvirkeføretaket bør det slettast. Inntil du melder frå om sletting vil myndigheitene leggje til grunn at du har ei verksemd å rapportere om, og du må framleis levere lovpålagde skjema. Sletting melder du i skjemaet samordna registermelding.


Ein føresetnad for at årsmøtet skal kunne oppløyse og slette eit samvirkeføretak er at det finst eigedelar i verksemda til å dekkje forpliktingane. Har verksemda ikkje middel til å gjere opp krava mot seg på avviklingstidspunktet så må styret/avviklingsstyret melde oppbod, konkurs til tingretten.

Avvikling og sletting av eit samvirkeføretak må gjerast i to trinn. Først må årsmøtet vedta at det skal oppløysast. Samstundes med vedtak om oppløysing skal årsmøtet velje eit avviklingstyre som skal utføre avviklingsprosessen. Neste trinn er at årsmøtet vedtek sletting. Begge delane skal meldast til Føretaksregisteret.

Tida mellom desse to trinna vert normalt kalla avviklingsperioden, der avviklingsstyret må førebu avviklinga av verksemda.

Kort sagt må følgjande gjerast:

Årsmøte

Årsmøtet må først vedta at verksemda skal oppløysast, og velje eit avviklingsstyre. Det sitjande styret kan veljast som avviklingsstyre. Oppløysinga krev normalt to tredjedels fleirtal, men vedtektene kan fastsetje strengare krav.

Meld oppløysing til Brønnøysundregistera

  • Melding om oppløysing melder ein via skjemaet Samordnet registermelding.
  • Protokollen frå årsmøtet som viser vedtak om oppløysing og val av avviklingsstyre må leggjast ved. Dersom det vert valt nye styremedlemar til avviklingsstyret, må desse stadfeste at dei tek på seg oppdraget. Dette gjer dei ved å signere skjemaet.
  • Vedtaket vert då publisert på Brønnøysundregistera sine kunngjeringssider.

    Brønnøysundregistrenes kunngjøringssider

    Kreditorfristen på seks veker gjeld frå den datoen kunngjeringa er publisert.

    Foretaksregisterloven om kunngjøring

Avviklingsperioden

Eventuelle kreditorar kan melde kravet til leiaren for avviklingsstyret, som sørgjer for at det kjem med i avviklingsrekneskapen.

I avviklingsperioden skal avviklingsstyret utarbeide ei liste over eigedelane , rettane og forpliktingane til verksemda, og deretter gjere opp ein balanse med tanke på avviklinga. For samvirkeføretak som er revisjonspliktige, må balansen reviderast av revisor.

Eigedelane til verksemda må gjerast om i pengar, så langt det er nødvendig for å dekkje forpliktingane.

Avviklingsstyret må utarbeide eit endeleg avviklingsoppgjer. For samvirkeføretak som er revisjonspliktige, må dette reviderast før det vert lagt fram for årsmøtet til godkjenning.

Ved overskot etter dekning av forpliktingane, kan eventuelle delsinnskot og inneståande på medlemskapitalkonto delast ut til medlemane. Ver merksam på at samvirkelova stiller krav til korleis eit eventuelt overskot skal fordelast. Middel utover dette som står att, skal gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål, med mindre vedtektene bestemmer noko anna. Dette kan tidlegast gjerast to månader etter siste kunngjering om avvikling.

Meld frå til Skatteetaten

Føretaket må krevje førehandsfastsetjing, via skattemeldinga. Skattemeldinga sender ein inn når avviklinga er ferdigstilt det vil seie når alle forpliktingar er gjorde opp, alle eigedelar er realiserte og gevinst og tap er gjorde greie for.

Skatteforvaltningsforskriften om plikt til forhåndsfastsetting

Mva-pliktige verksemder må levere ordinær mva-melding.

Meld sletting til Brønnøysundregistera

Melding om sletting sender ein til Føretaksregisteret når årsmøtet har godkjent den endelege oppløysinga. Dette skal meldast utan ugrunna opphald via Samordna registermelding.

Ansvar for forpliktingane

Dersom verksemda berre "ebbar ut", utan formell avvikling, kan det dukke opp ukjente gjeldspostar og forpliktingar. Medlemane har ansvaret for ubetalte krav mot verksemda oppetter avgrensa til det medlemane har fått som utdeling i samband med avviklinga.

Foretaksregisterloven om plikt til å melde sletting av foretaket

Oppbevaring av rekneskapsmateriale

Kravet i bokføringslova om å oppbevare rekneskapsmateriale i 5 år gjeld også etter sletting av samvirkeføretaket. Det er avviklingsstyret som har ansvaret for at dette vert gjort.

Kva kostar det?

Det er gratis å melde oppløysing og sletting av verksemda.

Brønnøysundregistrene om sletting av samvirkeforetak

Skatteetaten om avslutning av foretak

Samordnet registermelding (Varianter for nedlasting)

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema