Når må verksemda slettast?

Dersom det ikkje lenger vert drive næringsverksemd bør verksemda slettast. Inntil du melder frå om sletting vil myndigheitene leggje til grunn at du har ei verksemd å rapportere om, og du må framleis levere lovpålagde skjema.


Her er nokre krav det er lett å gløyme dersom ein ikkje avviklar og slettar verksemda:

Du må fortsetje å sende inn skattemelding for formues- og inntektsskatt og eventuelt næringsoppgåve kvart år (med null i omsetning). Er verksemda di rekneskapspliktig må du sende årsrekneskapen til Rekneskapsregisteret i Brønnøysund, sjølv om det ikkje har vore drift i rekneskapsåret. Dersom du har eit aksjeselskap må også aksjonæroppgåva sendast inn.

Meirverdiavgiftspliktige verksemder må framleis sende inn skattemelding for meirverdiavgift. Sidan det ikkje har vore omsetning i terminen, sender du inn ei såkalla "null-oppgåve". Dersom du veit at du ikkje vil ha avgiftspliktig omsetning, kan du søkje Skatteetaten om sletting frå Meirverdiavgiftsregisteret.

Har du hatt tilsette, må du sørgje for at alle arbeidsforhold er registrerte med ein sluttdato. Så lenge du har aktive arbeidsforhold må du sende inn a-melding kvar måned.

I skjema frå Statistisk sentralbyrå er det gjerne ein eigen rubrikk der du opplyser om verksemda er mellombels ute av drift i den perioden spørsmåla gjeld. Hugs likevel å rette opp namn, adresser og liknande og sjekke kva for andre spørsmål som framleis gjeld deg. 

Du må også melde frå om endringar i dei registrerte opplysningane i Einingsregisteret.

Å oversjå enkelte av desse rapporteringspliktene kan medføre konsekvensar i form av gebyr. Ønskjer du å unngå denne risikoen kan det vere fornuftig å slette verksemda.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema