Drift av enkeltpersonføretak

Det finst inga lov som regulerer korleis du skal organisere og drifte ditt eige enkeltpersonføretak. Som innehavar av eit enkeltpersonføretak representerer du sjølv føretaket utetter, og det er ikkje noko skilje mellom økonomien til enkeltpersonføretaket og den private økonomien din.

Drift av ansvarleg selskap

Selskapsmøtet er øvste myndigheit i eit ansvarleg selskap og består av deltakarane. Det er deltakarane samla som i selskapsmøtet kan gjere vedtak i alle saker. Deltakarane kan også velje å opprette eit styre som vil ha ansvar for forvaltninga av selskapet mellom selskapsmøta.

Drift av foreining

Ei foreining er sjølveigande og det er vedtektene som set rammene for korleis ei foreining skal organiserast, og kva for reglar som gjeld for foreininga.

Praktisk styrearbeid

Styret er meir enn ei pålagd oppgåve, og eit godt fungerande styre kan vere ein ressurs for verksemda. Det er derfor viktig å vere bevisst på korleis styret organiserast og kva for kompetanse styremedlemane bør ha. Denne teksten er skriven for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også nyttast som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer.

Budsjett i driftsfasen

Når du er over den første oppstartsfasen er det ein fordel å setje vidare mål for verksemda og planleggje kva som krevst for å nå desse måla. I denne samanhengen er eit budsjett eit godt verktøy.

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å utarbeide den offisielle statistikken i Noreg. Dei fleste undersøkingane vert gjennomførte månadleg, kvartalsvis eller årleg.

Skattemessig omdanning

Eit enkeltpersonføretak, selskap med deltakarfastsetjing, samvirkeføretak eller NUF (norskregistrert utanlandsk føretak), som driv verksemd i skattelovas forstand, kan etter nærmare reglar omdannast skattefritt til aksjeselskap. Føresetnadene for skattemessig omdanning er blant anna at aksjeselskapet er nystifta, at aksjeselskapet tek over eigedelar og gjeld frå det eksisterande føretaket og at føretaket som vert omdanna, ikkje er nedlagt eller avslutta før omdanninga. .

Krav til innhald på nettsider og forretningsdokument

Nettsider, brev og andre forretningsdokument (fakturaar, ordresetlar, kreditnotaar og liknande) skal alltid innehalde namnet og organisasjonsnummeret til føretaket. Konvoluttar og reklamemateriell vert ikkje rekna som forretningsdokument.

Skifte organisasjonsform

Eit registrert enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap eller aksjeselskap kan ikkje skifte organisasjonsform og samstundes behalde organisasjonsnummeret.

Korleis melde flytting og andre endringar?

Dersom det skjer endringar i opplysningane som er registrerte om føretaket ditt (adresse, telefon, e-post, føretaksnamn, verksemdområde, styremedlemer, bankkonto, m.m.), skal dette meldast inn via skjemaet Samordna registermelding i Altinn. Ved dette får mange offentlege etatar kjennskap til opplysningane. Nokre endringar må likevel meldast særskilt.

Forbod mot diskriminering av kundar

Alle som sel varer eller tenester i Noreg må bidra til å fremje likestilling og sørgje for å unngå å diskriminere. Som verksemd kan du ikkje nekte nokon å kjøpe ei vare, eller nekte nokon tilgang til ei teneste utan sakleg grunn.

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840
Åpne kontaktskjema