Drift av enkeltpersonføretak

Det finst inga lov som regulerer korleis du skal organisere og drifte ditt eige enkeltpersonføretak. Som innehavar av eit enkeltpersonføretak representerer du sjølv føretaket utetter, og det er ikkje noko skilje mellom økonomien til enkeltpersonføretaket og den private økonomien din.

Drift av ansvarleg selskap

Selskapsmøtet er øvste myndigheit i eit ansvarleg selskap og består av deltakarane. Det er deltakarane samla som i selskapsmøtet kan gjere vedtak i alle saker. Deltakarane kan også velje å opprette eit styre som vil ha ansvar for forvaltninga av selskapet mellom selskapsmøta.

Drift av foreining

Ei foreining er sjølveigande og det er vedtektene som set rammene for korleis ei foreining skal organiserast, og kva for reglar som gjeld for foreininga.

Praktisk styrearbeid

Styret og styrearbeid er meir enn ei pålagd oppgåve, og eit godt fungerande styre kan vere ein ressurs for verksemda. Det er derfor viktig å vere bevisst på korleis styret er sett saman og kva for kompetanse styremedlemane har. Denne teksten er skriven for styrearbeid i aksjeselskap, men kan også nyttast som utgangspunkt for styrearbeid i andre organisasjonsformer.

Reelle rettighetshavarar

Lov om reelle rettshavarar pålegg dei fleste verksemder å ha oversikt over og kunne dokumentere kven som er reelle rettshavarar i verksemda. I løpet av 2023 opnar Register over reelle rettshavarar og verksemda må da registrere desse i registeret. Formålet er å skape auka openheit om kven som kontrollerer verksemda.

Budsjett i driftsfasen

Når du er over den første oppstartsfasen er det ein fordel å setje vidare mål for verksemda og planleggje kva som krevst for å nå desse måla. I denne samanhengen er eit budsjett eit godt verktøy.

Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å utarbeide offisiell statistikk i Noreg. SSB treng opplysningar frå verksemder for å lage god og påliteleg statistikk som offentlege verksemder, næringsliv, forskarar og politikarar kan bruke for å planlegge for framtida. Dei fleste undersøkingane blir gjennomført månadleg, kvartalsvis eller årleg.

Skattemessig omdanning

Eit enkeltpersonføretak, selskap med deltakarfastsetjing, samvirkeføretak eller NUF (norskregistrert utanlandsk føretak), som driv verksemd i skattelovas forstand, kan etter nærmare reglar omdannast skattefritt til aksjeselskap. Føresetnadene for skattemessig omdanning er blant anna at aksjeselskapet er nystifta, at aksjeselskapet tek over eigedelar og gjeld frå det eksisterande føretaket og at føretaket som vert omdanna, ikkje er nedlagt eller avslutta før omdanninga. .

Krav til innhald på nettsider og forretningsdokument

Nettsider, brev og andre forretningsdokument (fakturaar, ordresetlar, kreditnotaar og liknande) skal alltid innehalde namnet og organisasjonsnummeret til føretaket. Konvoluttar og reklamemateriell vert ikkje rekna som forretningsdokument.

Skifte organisasjonsform

Eit registrert enkeltpersonføretak, ansvarleg selskap eller aksjeselskap kan ikkje skifte organisasjonsform og samstundes behalde organisasjonsnummeret.

Forbod mot diskriminering av kundar

Alle som sel varer eller tenester i Noreg må bidra til å fremje likestilling og sørgje for å unngå å diskriminere. Lokale og løysingar skal som hovudregel bli laga slik at dei kan brukast av alle menneske i så stor grad som mogleg.

Personvern

Alle virksomheter som samler inn og bruker personopplysninger må forholde seg til personvernregelverket (GDPR).

Treng du hjelp?

Bedriftsrettleiarane våre sit klare for å svare på spørsmål om å starte og drive bedrift i Noreg. Tenesta er gratis.

Telefonnummer til Altinn brukarservice 800 33 840 Skriv til oss
Åpne kontaktskjema