Personvern

Alle virksomheter som samler inn og bruker personopplysninger må forholde seg til personvernregelverket (GDPR).


Målet med regelverket er å gi borgerne økt kontroll over hvordan data som kan knyttes til dem brukes, deles og oppbevares. Dette gjelder både for dine ansatte og dine kunder. Dersom virksomheten din håndterer sensitive personopplysninger som helseopplysninger eller det håndteres opplysninger om barn er regelverket ekstra strengt. Datatilsynet har nærmere informasjon om dette regelverket på sine nettsider, og her finner du også maler for å kunne gjennomføre personvernkonsekvensutredninger for vurdering av sikker håndtering av personopplysninger.

Det er utarbeidet en sjekkliste for hva som må gjøres før du begynner å håndtere personopplysninger, den finner du på Datatilsynets nettsted.

Datatilsynet - sjekkliste for håndtering av personopplysninger

Virksomheter som ikke etterlever personvernregelverket (GDPR) risikerer å miste kunder, men kan også straffes med bøter fra Datatilsynet i Norge.

Datatilsynet - virksomhetens plikter etter personvernregelverket

Korona og personvern på arbeidsplassen

Personvernregelverket har regler om at arbeidsgivere kan behandle særlige kategorier av personopplysninger når det er nødvendig for å gjennomføre arbeidsrettslige plikter eller rettigheter. Når det gjelder koronaviruset, er det viktig å være klar over følgende:

  • Opplysninger om at noen er smittet med koronavirus er å regne som en helseopplysning.
  • Opplysninger om at noen er satt i karantene (uten å gi nærmere informasjon om årsaken) er ikke å regne som en helseopplysning.

Selv om det å være i karantene ikke er å regne som en helseopplysning, er det fortsatt en personopplysning. I den grad det er nødvendig for å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø, kan arbeidsgiveren gi informasjon innad i virksomheten om at en ansatt er i karantene. Pass på at den ansattes integritet og verdighet ivaretas. Arbeidsgiver skal ikke videreformidle informasjon om at enkeltansatte er smittet og/eller er i karantene til utenforstående.

Datatilsynet om korona og personvern på arbeidsplassen

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema