Statistikkplikter

Statistisk sentralbyrå (SSB) har hovudansvaret for å utarbeide den offisielle statistikken i Noreg. Dei fleste undersøkingane vert gjennomførte månadleg, kvartalsvis eller årleg.


Kvifor må akkurat mi verksemd vere med?


Har verksemda di fått eit skjema frå SSB med opplysningsplikt, har etaten anten funne det nødvendig å spørje alle i den næringa verksemda tilhøyrer, eller ho er trekt ut til ei utvalsundersøking. Det er ikkje mogleg å gje noko sikkert svar på kva for skjema den enkelte kan rekne med å få framover. For utvalsundersøkingar trekk SSB verksemder frå kategoriar dei treng svar frå. For at belastninga på verksemdene skal bli mest mogleg rettferdig, vert utvalet rullert i slike undersøkingar.

 

Kva skjer hvis eg ikkje svarar?

Dei fleste undersøkingane SSB sender ut har opplysningsplikt som er fastsett i statistikklova. Føretaket kan bli pålagt tvangsmulkt dersom undersøkinga ikkje er svara på innan fristen. Det betyr ikkje at det går an å kjøpe seg fri. Plikta til å levere utfylt skjema fell ikkje bort sjølv om mulkta blir betalt.

Forskrift til statistikkloven - om tvangsmulkt

 

Ver klar over at ein del av dei skjemaa du får ikkje kjem frå det offentlege. Det går tydeleg fram av skjema og rettleiingsmateriell dersom eit skjema kjem frå ein offentleg etat, og du skal få beskjed om kva lov som gjev deg plikt til å svare, og konsekvensen av å la vere.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema