Meirverdiavgift

Meirverdiavgift (mva) er ei avgift som verksemda di krev inn frå kundane dine på vegner av staten. Mva må leggjast på dei fleste varene og tenestene når du sel desse (utgåande mva). På same måte får du frådrag for mva for dei fleste varene og tenestene du kjøper inn til verksemda (inngåande mva).


Det er likevel først når du har selt mva-pliktige varer og tenester for over 50 000 kroner innanfor ein periode på 12 månader at du skal registrere deg i Meirverdiavgiftsregisteret. Det skal ikkje leggjast til utgåande mva på salet før verksemda er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret.

Merverdiavgift - veiledning til næringsdrivende

Merverdiavgiftshåndboken

Meirverdiavgiftsatsane

25% - for de fleste varane eller tenestene
15% - for mat og drikke
12% - for persontransport, kinobillettar og utleige av rom

Er all omsetning mva-pliktig?

Nokre tenester, som for eksempel helsetenester, undervisningstenester og kulturelle tenester, er unntatte frå reglane i meirverdiavgiftslova. Omsetning av slike tenester gjev ikkje rett til registrering i Meirverdiavgiftsregisteret, og det skal ikkje reknast utgåande mva. Du vil heller ikkje ha rett til frådrag for inngåande mva på innkjøp du gjer til ei verksemd som er unntatt frå bestemmingane i meirverdiavgiftslova.

Nokre varer og tenester er fritekne for utrekning av mva ved omsetning, såkalla nullsats. Det gjeld for eksempel eksport, omsetning av bøker i siste omsetningsledd, sal av aviser og brukte bilar. Omsetninga er likevel omfatta av meirverdiavgiftslova og gjev deg rett til registrering i Meirverdiavgiftsregisteret og frådrag for inngåande mva.

Er du i tvil om verksemda di har mva-pliktig omsetning, kan du kontakte Skatteetaten for rettleiing.

Skattekontorene

Slik registrerer du deg i Meirverdiavgiftsregisteret

Registreringa skjer via skjemaet "Samordna registermelding". Her vel du "endring/nye opplysningar" og fyller ut dei postane som omhandlar mva. Kopi av fakturaane eller annan dokumentasjon på at du har selt mva-pliktige varer/tenester for over 50 000,- kroner må lastast opp som vedlegg.

Saksbehandlingstida for registrering i mva-registeret kan variere frå 2 til 8 veker.

Dersom du får melding om å ettersende dokumentasjon i samband med mva-registreringa, kan du nytte Skatteetaten sitt kontaktskjema RF 1306.

Betingelser for MVA-registrering

For å vise at verksemda er registrert i Meirverdiavgiftregisteret påfører du forretningsdokumenta til verksemda bokstavane MVA etter organisasjonsnummeret til verksemda.

Førehandsregistrering

Nokre verksemder kan, under gjevne føresetnader, førehandsregistre seg i Meirverdiavgiftsregisteret. For å kunne førehandsregistrere deg må du anten ha gjort anskaffingar for minst 250 000,- kroner (betydelege anskaffingar) som har direkte samanheng med seinere mva-pliktig omsetning, eller at den mva-pliktige omsetninga vil overstige beløpsgrensa seinast innan tre veker frå det tidspunktet omsetninga vert igangsett. Det er likevel ikkje høve til førehandsregistrering for betydelege anskaffingar dersom du antek at det vil gå mindre enn fire månader frå søknadstidspunktet til registreringsgrensa vert nådd.

Vert du førehandsregistrert, er verksemda mva-registrert og har alle rettar og plikter som dette medfører.

Skatteetaten om forhåndsregistrering

Den første mva-pliktige fakturaen din

Eksempel:

Som eit eksempel kan vi anta at du tidlegare har sendt fakturaar for til saman 40 000 kroner. Ettersom du ikkje er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret har du ikkje fakturert sala/oppdraga med mva. No har du fullført eit nytt oppdrag, og skal fakturere kunden 15 000 kroner. Du kan då gjere følgjande:

Du skriv ut fakturaen utan mva, og informerer samstundes kunden om at det vil kome ein tilleggsfaktura på mva.
Du registrerer deg i Meirverdiavgiftsregisteret.
Du får tilbakemelding om at bedrifta er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret. Saksbehandlingstida varierer frå 2 - 8 veker.
Du kan no sende faktura på mva for fakturaen som gjorde at beløpsgrensa vart passert.
Heretter legg du til mva på sala.

Både avgiftspliktig og avgiftsunntatt omsetning

Når du sel både avgiftspliktige og ikkje-avgiftspliktige varer/tenester, har du delt omsetning. Då skal det berre leggjast til mva på det avgiftspliktige salet. Når du gjer innkjøp som er til bruk i begge delane av verksemda, skal inngåande mva fordelast forholdsmessig mellom den avgiftspliktige og avgiftsunntatte delen. Du vil altså ikkje ha frådragsrett for inngåande mva på anskaffingar som berre er til bruk i den avgiftsunntatte delen av omsetninga di.

Omsetninga av avgiftsunntatte varer/tenester vil ikkje vere med i utrekningsgrunnlaget for når verksemda skal mva-registrerast.

Frivillig registrering

Nokre få verksemdsområde, som i utgangspunktet er unntatte frå plikta til å registrerast i Meirverdiavgiftsregisteret, har moglegheit til frivillig registrering. Desse kan då få frådrag for inngåande avgift på anskaffingar til bruk i verksemda. Dette kan for eksempel gjelde frådrag for mva på oppføringskostnader, oppvarmingskostnader og vedlikehald i samband med utleige av næringslokale.

Får eg mva tilbake?

Etter at verksemda di er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret, vil du få tilbake mva på varer og tenester som vert kjøpte til verksemda (inngåande mva). I mva-meldinga vert inngåande mva motrekna mot utgåande mva (mva på det du sel). No ser du om du må betale inn eller får tilbake mva for den aktuelle perioden.

Ved kjøp: Sjå til at organisasjonsnummeret til seljaren og bokstavane MVA står på salsdokumentet. Dersom dette manglar på ein betalt faktura, kan du ikkje krevje frådrag for inngåande mva.

Tilbakegåande avgiftsoppgjer

Du kan krevje å få tilbake mva på anskaffingar du gjorde før du vart registrert i Meirverdiavgiftsregisteret - inntil tre år tilbake i tid. Føresetnaden er at vara ikkje er vidareseld utan mva, og at ho var til bruk i den avgiftspliktige verksemda. Kravet melder ein gjennom skjemaet Samordna registermelding når du registrerer deg i Meirverdiavgiftsregisteret.

Merverdiavgiftsloven om anskaffelser foretatt før registrering

For å få tilbake mva på slike anskaffingar, skal du levere ei tilleggsmelding for mva for den terminen verksemda vart mva-registrert. For å levere tilleggsmelding opnar du skjema RF-0002 alminneleg mva-melding og vel tilleggsmelding. Denne skal leverast samstundes som den første ordinære mva-meldinga. I tilleggsmeldinga tek du berre med mva på anskaffingane du krev tilbakegåande mva-oppgjer for. Det er ikkje krav til å sende inn dokumentasjon over anskaffingane. Dokumentasjonen skal likevel vere tilgjengeleg i rekneskapen til verksemda og skal kunne leggjast fram ved behov.

Merverdiavgiftsloven

Forskrift til merverdiavgiftsloven

Sletting frå Meirverdiavgiftsregisteret

Når meirverdiavgiftspliktig omsetning opphøyrer, anten fordi verksemda opphøyrer eller verksemda vert endra til berre å ha meirverdiavgiftsunntatt omsetning, skal verksemda sende melding om sletting frå Meirverdiavgiftsregisteret.

Dersom mva-pliktig omsetning eit enkelt år er under kroner 50.000,- (beløpsgrensa for registrering i mva-registeret), vil ikkje dette i seg sjølv føre til at verksemda må slettast frå Meirverdiavgiftsregisteret. Men fortset omsetninga å vere under beløpsgrensa i dei to påfølgjande åra, skal verksemda slettast frå Meirverdiavgiftsregisteret.

Meldinga om sletting sender du på skjemaet Samordna registermelding.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema