Rapportering og betaling av mva

Etter registrering i Meirverdiavgiftsregisteret skal du sende inn mva-melding (Skattemelding for meirverdiavgift) 6 gonger årleg. Mva-meldinga er ein rapport over mva-pliktige sal og kjøp i perioden.


Når du har vore mva-registrert i minst eitt år, kan du søkje om årleg innlevering (årsterminoppgave) av meldinga dersom omsetninga di er under 1 mill. For å søkje om dette nyttar du skjemaet "Samordna registermelding".

Føretak innan jordbruk, skogbruk og fiske (primærnæringane) vil alltid ha årleg innlevering.

Du får mva-meldinga i "Min meldingsboks" i Altinn i god tid før innlevering. Her er det oppgjeve eit KID-nummer og eit kontonummer for eventuell innbetaling.

Meldinga skal vere levert, og skuldig mva skal vere betalt seinest ein månad og ti dagar etter utløpet av kvar termin. Terminane er som følgjer:

  • 1. termin januar/februar - 10.april
  • 2. termin mars/april - 10. juni
  • 3. termin mai/juni- 31. august
  • 4. termin juli/august- 10. oktober
  • 5. termin september/oktober - 10. desember
  • 6. termin november/desember - 10. februar

Mva-meldinga skal sendast sjølv om det ikkje har vore omsetning i den aktuelle terminen.

Årleg skattemelding har leverings- og betalingsfrist 10. mars, året etter inntektsåret. Skal du søkje om årleg skattemelding er fristen 1. februar i inntektsåret. Leverer du årleg mva-melding, men ønskjer å levere terminvis, må søknad om dette vere komen fram til skattekontoret seinast 1. desember for å kunne gjevast verknad for året etter.

Rapportere merverdiavgift

Driv du med jordbruk, husdyrhald, hagebruk, gartneri, skogbruk eller fiske er fristen for levering og betaling 10. april. Du kan også ta med omsetning frå anna næring i denne mva-meldinga dersom omsetninga herfrå ikkje overstig kroner 30 000,- i løpet av året. Overstig du denne grensa, må du utføre ei sjølvstendig mva-registrering av den andre aktiviteten. Dette kan du gjere sjølv om omsetninga frå anna næring ikkje overstig kroner 50 000,-.

Det kjem til forseinkingsrenter ved for sein betaling av mva.

I tillegg kan det ileggjast tvangsmulkt ved for sein eller manglande levering av pliktige opplysningar til Skatteetaten, eller dersom det er openberre feil i dei opplysningane som vert gjevne. Pass på fristane og levér i tide.

Skatteetaten om tvangsmulkt

Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader

Import og mva

Mva-grunnlaget ved import vert rekna ut av tollverdien. Det vil seie det du har betalt eller skal betale for vara i utlandet, inkludert transportkostnadene til Noreg, forsikring, kostnader til emballasje og liknande, pluss eventuelle toll- og særavgifter.

Mva-grunnlaget gjev ein opp i mva-meldinga. Dersom føretaket ditt ikkje er mva-registrert, skal mva betalast på tollstaden eller via speditøren/transportøren.

Meir om dette finn du i artikkelen om import.

Når du importerer gåver skal det betalast mva på gåvesendingar som har ein verdi over 1 000 kroner.

Når du kjøper fjernleverbare tenester frå utlandet (som for eksempel programvare og konsulenttenester leverte over internett), skal anskaffinga takast med i mva-meldinga når kjøpet gjeld ei tjeneste som ville ha vore avgiftspliktig ved omsetning frå ei norsk verksemd.

Er du ikkje registrert i Meirverdiavgiftsregisteret, skal slike kjøp rapporterast gjennom eiga mva-melding. Denne skal leverast kvar tredje månad, men du treng ikkje levere denne om mva-beløpet av kjøpet er mindre enn kroner 500,-.

Kontakt og hjelp:

Skattekontorene

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema