Skatt for enkeltpersonføretak

Teksten er under oppdatering - vi tilpasser tekstene som følge av strakstiltak i forbindelse med korona pandemien. I eit enkeltpersonføretak er det innehavaren (eigaren) som er personleg ansvarleg for dei forpliktingane verksemda tek på seg.


Føretaket er ikkje eit eige skattesubjekt, og som innehavar er det du som er ansvarleg for å betale inn skatten for føretaket.

Sjølv om du arbeider i føretaket vil ikkje uttak eller overføring av pengar til deg sjølv reknast som lønn. Det skal derfor ikkje reknast arbeidsgjevaravgift. Utbetalingar til innehavaren skal heller ikkje frådragsførast i rekneskapen til føretaket på same måte som ei lønnsutbetaling til ein tilsett, og vil derfor ikkje påverke det skattbare resultatet.

Eksempel

Overskot i føretaket før utbetaling til innehavaren: 50 000 kroner
Ditt uttak frå føretaket: 30 000 kroner
Skattbart overskot: 50 000 kroner

Kor mykje skatt skal du betale?

Skatteprosenten (marginalskatten) vert rekna av den totale inntekta di, både frå føretaket og eventuell anna inntekt.

For dei fleste vil skatteprosenten liggje ein stad mellom 33,4 og 49,6 prosent.

Skatten vil vere noko høgare for næringsinntekta enn for tilsvarande lønnsinntekt, fordi skatten for næringsinntekta inneheld ei noko høgare trygdeavgift (trygdeavgifta for lønnstakarar er 8,2 prosent og for næringsinntekt 11,4 prosent). Det skal reknast ut skatt av alt overskot. Det er altså ingen eigne beløpsgrenser som må passerast før skatteplikta startar å gjelde.

Skattesatser

Skattesatser 2019 (Finansdepartementet)

Forskotsskatt

Du må betale skatt forskotsvis. Det er ingen automatikk i at du får tilsend rekning for skatten. Du må derfor sjølv melde endringar av inntekta for å få rekna ut forskotsskatten din. Dette gjer du ved å sende inn skjema "Endre skattekort/forskottsskatt".

Skatteetaten - endre skattekort/forskuddskatt

Når Skatteetaten har rekna ut kor mykje skatt du skal betale, vil du få ein innbetalingsblankett for kvar termin.

Dersom du reknar med å ha underskot det første året, skal du ikkje sende inn skjema for utrekning av forskotsskatt. Underskotet skal i staden gjevast opp i skattemeldinga di.

Forskuddsskatt for enkeltpersonforetak

Ektefellar og sambuarar

Dersom du er gift og ektefellen din jobbar i føretaket, skal ikkje utbetalingar til ektefellen behandlast som lønn. Ektefellen vil altså ikkje kunne behandlast som ein tilsett og utbetalinga vil ikkje kunne frådragsførast i rekneskapen til føretaket. Overskotet/underskotet til føretaket kan i staden fordelast på dykk etter ei heilskapsvurdering av arbeidsinnsatsen til ektefellen og deg. Dersom de ikkje gjer ei fordeling, vil inntekta leggjast til innehavaren av føretaket.

For sambuarar er regelen annleis. Ein sambuar som arbeider i den andre sitt enkeltpersonføretak må tilsetjast. Han/ho vil få lønn, og utbetalinga kan førast til frådrag i rekneskapen til føretaket. Utbetalinga vil vere arbeidsgjevaravgiftspliktig.

Rapportering til Skatteetaten

Rapportering av over-/underskot skjer årleg gjennom den ordinære skattemeldinga di for inntekt og formuesskatt med eventuelle vedlegg. 

  • Mindre føretak som har lågare omsetning enn kroner 50 001,-, kan sleppe vedlegg.
  • Føretak med enkle skattemessige forhold kan velje å levere "Næringsrapport skatt".

Andre føretak skal leggje ved næringsoppgåve og skjemaet "Personinntekt frå enkeltpersonføretak (RF-1224)" .
Dersom ektefellen arbeider i føretaket skal begge levere skattemelding for næringsdrivande, men berre den som har hovudansvaret skal levere næringsoppgåve eller næringsrapport skatt.

Korleis betale skatten

Etter at du har fått rekna ut forskotsskatten din, vil Skatteetaten sende ut innbetalingsblankett til riktig periode.

Periodane forfell:

  • 15. mars
  • 15. mai
  • 15. september
  • 15. november.

Skatten må betalast innan fristen for å unngå tilleggsskatt ved for sein betaling. Dersom du ser at omsetninga er høgare enn føresett, kan du betale inn ekstra skatt; tilleggsforskot.
Dette gjer du ved å generere eit KID-nummer på Skatteetatens nettsider. Her finn du også kontonummer for betaling av skatten.

Betale forskuddsskatt

Frådrag

Kostnader til drifta av verksemda gjev som hovudregel rett til frådrag. Alle kostnader og anskaffingar skal dokumenterast med originale vedlegg og førast i rekneskapen til føretaket. Frådrag for bruk av bil, kostnader til telefon og internett (ek-tenester) og frådrag for heimekontor følgjer av eigne reglar.

Kostnader til kurs for å halde deg oppdatert på det fagfeltet du arbeidar med, kan normalt frådragsførast. Utdanning og vidareutdanning kan derimot ikkje frådragsførast.

Fradragsveiviser for enkeltpersonforetak

Kostnader i samband med oppstarten

Det første året du blir behandla som næringsdrivande, kan du få godkjent inntil dei 5 føregående åra som oppstartsår for føretaket. Du vil dermed kunne få frådrag for anskaffingar til næringsverksemda i denne perioden.

Gratis kurs for nye næringsdrivande

Skatteetaten arrangerer kurs tilpassa deg som nett har starta verksemd. Kursa vert arrangerte over heile landet og er gratis.

Du kan velje mellom kurs for enkeltpersonføretak eller aksjeselskap (AS). Det finnast også kurs på engelsk.

Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema