Arbeidstakar eller næringsdrivande?

For å bestemme kva for skattereglar som gjeld for deg, er det viktig å avgjere om det du planlegg er sjølvstendig næringsverksemd eller lønt arbeid. Planlegg du å starte eit enkeltpersonføretak? Skatteetaten kan vurdere aktiviteten din som om du skulle vore arbeidstakar i staden for verksemdsutøvar. Skilnaden kan ha betydning for kva for skattereglar og sosiale rettar du kjem inn under.


Næringsverksemd

For at ein aktivitet skal verte godteken som næringsverksemd må han drivast for eiga rekning og eigen risiko, ha eit visst omfang og ei viss varigheit. Han skal over tid vere eigna til å gje overskot.
For eksempel; eig du dine eigne driftsmiddel, bestemmer arbeidstida sjølv, har fleire kundar over tid og tek ein økonomisk risiko - då driv du sannsynlegvis næringsverksemd.

Fleire moment som kan trekkje i retning av at du driv sjølvstendig næringsverksemd:

  • Du har egne lokaler. 
  • Du har eigne lokale.
  • Du har eigne tilsette.
  • Du har ikkje krav på fleire oppdrag frå oppdragsgjevaren.
  • Du har rett til å stille med andre enn deg sjølv personleg.
  • Oppdragsgjevaren dekkjer ikkje utgiftene dine utover arbeidsgodtgjersla.
  • Oppdragsgjevaren kan klage på arbeidsresultatet.
  • Oppdragsgjevaren har ikkje instruksjonsmyndigheit over korleis oppdraget skal utførast.
  • Avrekninga skjer i fast beløp og ikkje per tidseining.

 

Momenta her må sjåast i samanheng. Dersom alt dette gjeld for deg, kan det trekkje i retning av at du driv eiga næringsverksemd. Er du i tvil bør du kontakte Skatteetaten.

Skattekontorene

Definisjon av selvstendig næringsdrivende

 

Arbeidstakar

Skal du derimot arbeide for ein oppdragsgjevar som stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og korleis jobben skal gjerast, vil du sannsynleg reknast som arbeidstakar og skal få lønn.

Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema