Arbeidstakar eller sjølvstendig næringsdrivande?

For å bestemme kva for skattereglar som gjeld for deg, er det viktig å avgjere om det du planlegg er sjølvstendig næringsverksemd eller lønt arbeid. Planlegg du å starte eit enkeltpersonføretak? Skatteetaten kan vurdere aktiviteten din som at du skulle vore arbeidstakar i staden for verksemdsutøvar. Skilnaden kan ha betydning for kva for skattereglar og sosiale rettar du kjem inn under.


Sjølvstendig næringsverksemd

For at ein aktivitet skal verte godteken som næringsverksemd må han drivast for eiga rekning og eigen risiko, ha eit visst omfang og ei viss varigheit. Han skal over tid vere eigna til å gje overskot. Sjølvstendig næringsverksemd driv du gjennom eit enkeltpersonføretak der du er personleg ansvarleg. Startar du eit aksjeselskap vert det drive næringsverksemd der du har avgrensa ansvar.

For eksempel; eig du dine eigne driftsmiddel, bestemmer arbeidstida sjølv, har fleire kundar over tid og tek ein økonomisk risiko - då driv du sannsynlegvis næringsverksemd.

Fleire moment som kan trekkje i retning av at du driv sjølvstendig næringsverksemd:

  • Du har eigne lokale.
  • Du har eigne tilsette.
  • Du har ikkje krav på fleire oppdrag frå oppdragsgjevaren.
  • Du har rett til å stille med andre enn deg sjølv personleg.
  • Oppdragsgjevaren dekkjer ikkje utgiftene dine utover arbeidsgodtgjersla.
  • Oppdragsgjevaren kan klage på arbeidsresultatet.
  • Oppdragsgjevaren har ikkje instruksjonsmyndigheit over korleis oppdraget skal utførast.
  • Avrekninga skjer i fast beløp og ikkje per tidseining.

 

Momenta her må sjåast i samanheng. Dersom alt dette gjeld for deg, kan det trekkje i retning av at du driv eiga næringsverksemd. Er du i tvil bør du kontakte Skatteetaten som i kvart enkelt tilfelle vil gjere ei heilskapsvurdering.

Skattekontorene

Definisjon av selvstendig næringsdrivende

Anne har i ein periode teke på seg enkeltståande oppdrag som kurshaldar, hovudsakleg frå ein oppdragsgjevar som frilansar. Ho har til no levert skattekort og fått lønn per oppdrag. Etter kvart har ho fått førespurnader frå andre oppdragsgjevarar og omfanget har teke seg kraftig opp. Ho kan sjølv bestemme om ho vil ta på seg oppdraget eller ikkje. Den auka aktiviteten har resultert i at ho har fått ei rekkje utgifter i samband med førebuingar og gjennomføring av oppdraga.

Korleis vil denne situasjonen kunne bli vurdert?

Sidan Anne no har fleire oppdragsgjevarar, tener godt med pengar, stiller med eige utstyr og oppdraga vert gjennomførte jamleg gjennom heile året, kan ho no velje å starte eiga næringsverksemd som for eksempel eit enkeltpersonføretak. Ho blir då sjølv ansvarleg for at det vert betalt skatt.

 

Arbeidstakar

Skal du derimot arbeide for ein oppdragsgjevar som stiller utstyr til disposisjon og bestemmer når og korleis jobben skal gjerast, vil dette reknast som eit arbeidsforhold og du skal ha arbeidskontrakt og få lønn.

Kjem du opp i ein situasjon der ein arbeidsgjevar ber deg om å registrere deg som sjølvstendig næringsdrivande for å få jobb hos dei er det viktig å vere klar over at det ikkje er andre som kan bestemme dette for deg. Dette er noko du sjølv må ønskje å gjere samstundes som at kriteria for å drive sjølvstendig næringsverksemd må vere oppfylte. Eit tips er at du på eit tidleg tidspunkt tek kontakt med Skatteetaten slik at dei kan vurdere om det du skal gjere kan reknast som sjølvstendig næringsverksemd.

Skatteetaten - arbeidstaker eller næringsdrivende?

Per er i ferd med å avslutte studia sine og har fått tilbod om å byrje å jobbe hos den gamle arbeidsgjevaren sin. Dei ønskjer at Per skal registrere eit enkeltpersonføretak og sende faktura for utført arbeid. Han vil ha fast kontor på arbeidsplassen og må følgje arbeidstida til bedrifta. Per har sjølv ikkje nokre planar om å bli sjølvstendig næringsdrivande og ønskjer å få godtgjersle som lønn.

Korleis vil denne situasjonen kunne bli vurdert?

I dette tilfellet vil det nok vere riktig at Per får godtgjersle som lønn. Dette vert grunngjeve med at han ikkje har planar om å skaffe seg fleire kundar, han må halde seg til arbeidstida for verksemda og at verksemda sjølv stiller med det utstyret som trengst for å utføre arbeidet. I tillegg er verksemda ansvarleg for resultatet av utført arbeid. Per vert tilsett, inngår arbeidskontrakt, får lønn og vert rekna som arbeidstakar

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema