Korleis finansiere oppstarten?

Å finansiere ei verksemd vil seie å skaffe nok kapital til å starte opp og drive føretaket. Riktig finansiering er med på å gjere oppstarten og den første tida lettare for deg slik at du klarar å betale forpliktingane dine.


Den vanlegaste måten å finansiere oppstarten på er gjennom eigenkapital og lån. Det er også mogleg å skaffe seg eksterne investorar. Dette kan vere vener, familie eller profesjonelle investorar. I retur kan desse for eksempel få tilbod om eigardelar i selskapet.

I tillegg er det mogleg å skaffe seg investorar eller gjennom for eksempel "Crowdfunding" (+ nettverksfinansiering ved innsamling av pengar) om du har ein idé som er interessant for marknaden. Det offentlege har også ei rekkje støtteordningar som du under visse føresetnader kan søkje på.

Kva må finansierast?

Ei viktig avklaring er å finne ut kor mykje kapital du vil trenge for å finansiere oppstarten. Beløpet kjem du fram til ved å lage ei oversikt over kapitalbehovet
Her reknar du ut kva du vil trenge av utstyr, andre oppstartskostnader og eventuelt driftskapital for å dekkje løpande utgifter i tida før du byrjar å få inntekter. Etter at kapitalbehovet er rekna ut må du byrje å arbeide med finansieringa. 

Eigenkapital

Sørg for å ha nok eigenkapital for å få ei sunn finansiering av prosjektet ditt. Eigenkapitalen bør vere mist 20 - 25 % av kapitalbehovet. Eigenkapital kan i tillegg til pengar og verdiar i eigedom vere utstyr. Eige utstyr må verdsetjast før det kan takast inn som eigedel i bedrifta.

Eigeninnsats som eigenkapital

Søkjer du støtte vil det normalt vere krav til at du har ein viss eigenkapital. Storleiken på eigenkapitalen kan vere forskjellig for dei ulike støtteordningane. I finansieringsplanen kan du leggje inn eigeninnsats som ein del av den totale finansieringa. Denne kostnaden må vere i samsvar med førte timelister multiplisert med avklara timesats frå dei som yter støtte. Eigeninnsats kan vere eige arbeid med marknadsavklaring og testing av produkt. Dette skal leggjast inn i rekneskapen.

Låne pengar

Treng du å låne pengar til å finansiere oppstarten er det mogleg å søkje banken din eller andre finansieringsinstitusjonar om lån. Ver merksam på at lånegjevar krev sikkerheit for lånet, for eksempel i form av pant i fast eigedom, varelager eller i utstyr. God sikkerheit gjev betre rentevilkår enn dårleg eller usikker sikkerheit (som for eksempel eit varelager).

Ønskjer du å låne pengar i banken er det viktig at du møter førebudd til møte og kan leggje fram realistiske budsjett og vise til at det er eit behov i marknaden for prosjektet ditt. Ein gjennomarbeidd forretningsmodell er eit godt utgangspunkt for samtalen din med banken i tillegg til forretningsplan og realistiske oppstartsbudsjett.

Støtteordningar

Det finst ei rekkje offentlege

t støtteordninger å søkje på. Har du ein idé som representerer noko nytt, og ikkje er i direkte konkurranse med andre, er sjansen for å få støtte større. Du kan søkje om støtte hos for eksempel Innovasjon Noreg eller hos bransjeorganisasjonar.

Eigeninnsats

Søkjer du støtte vil det normalt vere krav til at du har ein viss eigenkapital. Storleiken på eigenkapitalen kan vere forskjellig for dei ulike støtteordningane. For å få nok eigenkapital kan du i finansieringsplanen din leggje inn eigeninnsats som ein del av den totale finansieringa. Denne kostnaden må vere i samsvar med førte timelister multiplisert med avklart timesats frå dei som yt støtte. Eigeninnsats kan vere eige arbeid med marknadsavklaring og testing av produkt, og skal leggjast inn i rekneskapen.

Kan du få finansiering fra Innovasjon Norge?

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema