Rapporteringspliktene dine

Alle som driv næringsverksemd i Noreg har plikt til å rapportere ulike forhold til det offentlege. Denne rapporteringsplikta er uavhengig av om du driv stort eller smått. Sjølv om du driv aleine må du sende inn skjema til statlege myndigheiter, som oftast innanfor økonomi, skatt og avgifter.


Kva må rapporterast?

Kva som må rapporterast kjem blant anna an på kva for organisasjonsform du driv, i kva for bransje, kva du sel og kva for hendingar som inntreff. Likevel er det nokre rapporteringsplikter som gjeld dei aller fleste føretaka. Eksempel på dei vanlegste rapporteringspliktene er:

Skattemelding

Årleg må du rapportere om økonomien til føretaket til Skatteetaten i form av ei skattemelding (tidlegare kalla sjølvmelding). Organisasjonsforma og omfanget bestemmer kva for krav det vert stilte til rekneskapen og dokumentasjonen.

Skatteetaten om skattemelding for næringsdrivende

Årsregnskap

Alle rekneskapspliktige føretak som for eksempel aksjeselskap må i tillegg sende inn rekneskapen til Rekneskapsregisteret.

Brønnøysundregistrene om innsending av årsregnskap

 

A-melding

Verksemder som betalar ut lønn skal kvar månad levere inn ei a-melding. Her gjev ein opp informasjon om lønn, arbeidsgjevaravgift og skattetrekk for tilsette. Dette gjeld også om du driv bedrifta aleine og er eineste tilsette.

Mva-melding

Meirverdiavgiftspliktige bedrifter skal levere mva-melding annankvar månad.

Aksjonærmelding

Aksjeselskap skal kvart år sende inn ei aksjonærmelding til Skatteetatens aksjonærregister. Dette er ei oversikt over kven som var aksjeeigarar i selskapet i året som gjekk.

Andre rapporteringspliktar

Ulike hendingar kan medføre rapporteringsplikt. Det kan for eksempel vere ei arbeidsulukke, sal av aksjar eller endring i styret til bedrifta.

Oppgaveregisteret

Oppgåveregisteret har oversikt over kva for opplysningar føretaket ditt kan bli pålagd å innrapportere til statlege myndigheiter. Du finn rapporteringspliktene for føretaket ditt hos Brønnøysundregistera. Ver merksam på at kommunale og fylkeskommunale rapporteringsplikter ikkje er med i denne oversikta.

Brønnøysundregistrene - finn dine rapporteringsplikter

Rapporteringsplikter

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema