Treng du hjelp til oppstarten?

Ved oppstart av eiga verksemd kan du få tips og råd frå gode hjelparar i regionen din. Du kan få rettleiing, delta på kurs eller bli kopla til eit nettverk med andre som er i oppstartsfasen.


Kven er dei gode hjelparane?

For å hjelpe deg med å starte og drive eiga verksemd finst det ei rekkje gode hjelparar der ute. Kommunar, næringsutviklingsselskap, Innovasjon Noreg og ei rekkje andre aktørar har medarbeidarar med kompetanse som står til rådvelde som rådgjevarar og rettleiarar. Blant dei gode hjelparane finn du personar som har bransjekunnskap, kjennskap til lokale forhold og som kan gje rettleiing før, under og etter oppstart.

Bruk tid på skaffe deg ei oversikt over kven dei dei gode hjelparane i ditt nærområde er, og kven du kan kontakte i oppstartsfasen. Det kan spare deg for mykje tid og pengar.

Blant dei gode hjelparane kan du finne: 

  • finne ein diskusjonspartnar gjennom prosessen
  • få informasjon og rettleiing om å starte eiga verksemd
  • ein møteplass kor du kan treffe andre etablerarar og gründerar
  • få hjelp til å planleggje oppstarten din
  • hjelp til å kople deg til kompetansemiljø
  • hjelp til å kople deg til finansieringskjelder

Tilbodet varierar frå kommune til kommune. Du bør tidleg avklare kva for type hjelp du kan rekne med å få hos dei lokale hjelparane dine.

Hos Innovasjon Noregs Gründertelefon kan du diskutere idéen din. Her kan du også få kontaktinformasjon til kven som er rettleiar der du bur.

Innovasjon Norge - Gründertelefonen

 

Teste idéen din

Det er viktig å vere ute i marknaden for å få tilbakemeldingar på idéen din. Innovasjon Noreg arrangerar korte gratiskurs om korleis du kan gå fram for å teste og vidareutvikle idéen din.

Innovasjon Norges kurskalender - fra ide til marked

 

Innføringskurs for nye næringsdrivande

Skatteetaten arrangerar kurs tilpassa deg som nettopp har starta verksemd. Her kan du lære om blant anna skatt og avgifter. Kursa vert arrangerte over heile landet og er gratis.

Skatteetatens kurs for nye næringsdrivende

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema