Unngå fallgruvene

God planlegging av eiga bedriftsetablering aukar sjansane for å lukkast. Med desse tipsa vil du kunne unngå dei klassiske fallgruvene under oppstart og den første tida etter at du er komen i gang.


Gjer eit anslag av kva etableringa vil krevje

Har du det uthaldet og dei personlege eigenskapane som må til før du går i gang for alvor? Ikkje overvurder deg sjølv som etablerar og gründer. Ei etablering av eiga verksemd kan fort krevje mykje av deg - og dine nærmaste. Dei fleste klarar dette i ein periode. Tenk over om du er villig til å ofre ferie, fritid og tid med familien for å realisere draumen din. Forsøk å anslå kor mange timar du vil trenge på å lukkast. Og førebu dine nærmaste på dette.

Ikkje lag eit for optimistisk budsjett

Ei klassisk fallgruve er at du ikkje lagar realistiske budsjett for oppstartsfasen. Ofte vert inntektene overvurderte, mens kostnadene vert undervurderte. Om dette skjer kan du få problem med å betale forpliktingane dine. Ver sikker på å få med alle kostnader når du lagar dei første budsjetta for oppstartsfasen og minst det første driftsåret.

Ikkje overvurder marknaden

Mange etablerarar antek at marknaden er større enn han eigentleg er. Eit godt tips er å teste ut marknaden før du går i gang for alvor. Sjølv om du har fått gode tilbakemeldingar frå venene dine, er det ikkje sikkert at dei vil handle hos deg når du er klar til å selje. Sørg for å få inn nok marknadsinformasjon før du tek viktige avgjerder. 

Innovasjon Norge - hvordan lykkes med din idé?

Sjekk alle formalitetar

Set deg godt nok inn i kva for krav som vert stilte for føretaket ditt og kva og til kven du må rapportere. Du kan få trøbbel om du ikkje overheld fristane for å rapportere til det offentlege, som for eksempel får du gebyr dersom rapportering og innsending kjem for seint inn. Hugs at det vil vere rapporteringsplikter sjølv om det ikkje er aktivitet i føretaket.

Velg passande organisasjonsform

Vel ein organisasjonsform som passar for den risikoen du påtek deg og omfanget av det du skal byrje med. Eksempelvis kan det vere fornuftig å starte eit aksjeselskap i staden for eit enkeltpersonføretak dersom du tek ein stor økonomisk risiko.

Sørg for god økonomistyring

Fakturér kunden så snart oppdraget er fullført eller salet gjennomført. Det er viktig å få pengane inn raskt. Dette betyr mykje for likviditeten, og evna di til å betale forpliktingane til bedrifta. Er oppdraget stort kan du avtale delfakturering undervegs. Inngå skriftlege avtalar med kundane der faktureringstidspunktet vert spesifisert. 

Skaff hjelp

Har du ikkje tid eller kompetanse til å føre rekneskapen sjølv, bør du skaffe deg hjelp til dette. Då frigjer du tid til det du kan best, og som gjev pengar i kassa. Det kan fort bli dyrt om utrekning av skatt og meirverdiavgift vert feil, og du treng hjelp til å rette opp i dette etterpå.

Ha gode avtalar

Driv du saman med andre er det viktig å unngå usemje om drift og vegval. Før oppstart bør du derfor skrive ein avtale med samarbeidspartnarane dine som tek høgde for både "gode og onde dagar". 

Aksjonaravtale.doc

Kompanjongavtale.doc  

Ha nok kapital i oppstartsfasen

Tida det tek for å kome ordentleg i gang er ofte lengre enn du trur. Då tek det også lengre tid før inntektene kjem inn. Samstundes må du betale forpliktingane dine. Sørg derfor for å ha nok kapital til å finansiere oppstarten.

 

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema