Obligatoriske og frivillige registre

Når du driv verksemd er det fleire ulike register du anten kan eller må registrere verksemda di i.


Her er ei kort oversikt over nokre av desse:

Einingsregisteret

Einingsregisteret er eit nasjonalt register som tildeler organisasjonsnummer. Foreiningar og enkeltpersonføretak har rett til å registrere seg i Einingsregisteret. Registrering i ei rekkje andre register medfører plikt til å registrere seg i Einingsregisteret, eksempelvis Føretaksregisteret og Meirverdiavgiftsregisteret. Aksjeselskap, samvirkeføretak og ansvarlege selskap er blant einingane som har plikt til å registrere seg i Einingsregisteret. For å finne ut om ei verksemd er registrert søkjer du i Einingsregisteret.

Brønnøysundregistrene om enhetsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

 

NAV Aa-registeret

I Arbeidsgjevar- og arbeidstakarregisteret finst informasjon om kven som er tilsett hos dei enkelte arbeidsgjevarane. Innehavarar av enkeltpersonføretak og frilansarar står ikkje oppførte her. Arbeidsgjevarar oppførte med arbeidstakarar er i hovudsak pliktige til å levere a-melding kvar månad sjølv om det ikke er utbetalt lønn. For å finne ut om eit føretak er registrert i NAV Aa-registeret søkjer du etter opplysningane hos Brønnøysundregistera. Registrering i NAV Aa-registeret vil vere spesifisert under særlege opplysningar.

NAV om Aa-registeret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

 

Føretaksregisteret

Føretaksregisteret er ansvarleg for registrering av norske og utanlandske føretak som driv næringsverksemd i Noreg eller på norsk kontinentalsokkel. Enkeltpersonføretak som driv med varesal eller har meir enn fem tilsette må registrerast i Føretaksregisteret. Andre enkeltpersonføretak har registreringsrett, men ikkje plikt. Registrering i Føretaksregisteret gjev vern av føretaksnamnet. Dei fleste opplysningane i Føretaksregisteret er offentlege. For å finne ut om eit føretak er registrert i Føretaksregisteret søkjer du i Nøkkelopplysningar hos Brønnøysundregistera. Registrering i Føretaksregisteret vil vere spesifisert under særlege opplysningar.

Foretaksregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

 

Meirverdiavgiftsregisteret

Meirverdiavgiftsregisteret inneheld ei oversikt over næringsdrivande som er meirverdiavgiftspliktige. Det vil seie dei føretaka som er pliktige til å leggje på meirverdiavgift på meirverdiavgiftspliktige varer og tenester. For å finne ut om eit føretak er registrert i Meirverdiavgiftsregisteret søkjer du i Nøkkelopplysningar hos Brønnøysundregistera. Registrering i Meirverdiavgiftsregisteret vil vere spesifisert under særlege opplysningar.

Skatteetaten om registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

 

Frivilligregisteret

For å bli registrert i Frivilligregisteret må ein drive med frivillig verksemd og vere registrert som foreining, stiftelse eller aksjeselskap. Ved registrering i Frivilligregisteret kan verksemda søkje om momskompensasjon. Driv verksemda på lokalt eller regionalt plan kan ho delta i Grasrotordninga. For å finne ut om ei verksemd er registrerti Frivilllingregisteret søkjer du i Nøkkelopplysningar hos Brønnøysundregistera. Registrering i Frivilligregisteret vil vere spesifisert under særlege opplysningar.

Brønnøysundregistrene om registrering i Frivillighetsregisteret

Søk i nøkkelopplysninger hos Brønnøysundregistrene

 

Registeret for utøvarar av alternativ behandling

Personar som driv med alternativ behandling som er omfatta av lov om alternativ behandling av sjukdom og som er medlemar av ein godkjend utøvarorganisasjon kan registrerast i Registeret for utøvarar av alternativ behandling. Registrering her gjev deg som utøvar rett til å tilby behandling utan å leggje på meirverdiavgift på tenesta.

Brønnøysundregistrene om Registeret for utøvere av alternativ behandling

Brønnøysundregistrene - søk i registeret for utøvere av alternativ behandling

 

Reinhaldsregisteret

Alle som driv heilt eller delvis med reinhaldsverksemd, skal ha offentleg godkjenning av Arbeidstilsynet. Kjøp av reinhaldstenester frå verksemder som ikkje er registrert i Reinhaldsregisteret er ulovleg. Du kan søkje i Reinhaldsregisteret for å finne ut om ei verksemd er godkjend som reinhaldsverksemd. Alle godkjende reinhaldsverksemder må innan 31. januar kvart år sende melding til Arbeidstilsynet som stadfestar at verksemda framleis fyller krava til godkjenning.

Arbeidstilsynet om renholdsregisteret

Arbeidstilsynet - sjekk om en virksomhet er godkjent i renholdsregisteret

Arbeidstilsynet - finn godkjente renholdsvirksomheter i ditt område

Årleg melding for godkjend reinhaldsverksemd 

Registeret for bemanningsføretak

Føretak som har til formål å leige ut arbeidskraft er pliktige til å registrere seg i Arbeidstilsynets register for bemanningsføretak. Innleige frå bemanningsføretak som ikkje er registrerte hos Arbeidstilsynet er ulovleg. Meir informasjon om kven som har registreringsplikt finn du hos Arbeidstilsynet. Du kan søkje i Arbeidstilsynets register for bemanningsføretak for å finne ut om ei verksemd er godkjend som bemanningsføretak.

Søk i Register for bemanningsforetak

Arbeidstilsynet - sjekk om en virksomhet er godkjent som bemanningsforetak

Arbeidstilsynet - finn godkjente bemanningsforetak i ditt område

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema