Val av namn

Eit godt føretaksnamn kan bidra til at verksemda di vert lagd merke til. Namnet kan vere avgjerande for at kundar og andre hugsar deg og forstår kva du driv med.


Nokon meiner dei beste namna er dei som skildrar det du skal halde på med, mens andre heller vil ha meir abstrakte namn. Mange store merkenamn brukar meir abstrakte namn (IKEA, Apple, Rema 1000), medan mindre bedrifter med ein tydelegare geografisk og bransjemessig profil, ofte vel eit meir skildrande namn.

Eit skildrande namn kan vere fordelaktig fordi det er informativt, men det kan også skape problem.

Eit slikt namn kan også skape problem. Andre vil ha rett til å bruke namn som er svært like, og det blir vanskeleg å skilje føretaket ditt frå andre. Dersom du registrerer for eksempel Blomsterbuketten AS, vil andre kunne registrere Blomsterbukettar AS. Og nokon som har valt å kalle seg Valdres bilsørvis AS, må finne seg i at også Valdres bilservice AS opererer i same bransje.

Det er viktig å tenkje over om namnet speglar den identiteten du ønskjer å skape for deg og verksemda, og om det kan forvekslast med andre. Før du bestemmer deg for namn, bør du sjekke om domenenamnet du ønskjer deg er ledig. Du bør også forvisse deg om at ikkje andre har rettar til det namnet du vel.

Krav til namn på føretaket

Føretaksnamnet må innehalde minst tre bokstavar frå det norske alfabetet. Namnet kan ikkje berre bestå av namnet på eit land, eit fylke eller ein kommune. Enkelte særlover set avgrensingar på retten til å bruke bestemde begrep i føretaksnavn. Eksempel på ord som ikkje kan brukast fritt er bank, sparebank, apotek og børs.

Foretaksnavneloven

 

I tillegg er det nokre titlar som er reserverte for personar og føretak som har bestemde kvalifikasjonar. Eksempel på slike titlar er advokat, registrert revisor eller statsautorisert revisor, statsautorisert eigedomsmeklar og meister. 

Liste over beskyttede titler

Finn ut om namnet er ledig

På navnesøk.no kan du finne ut om namnet du ønskjer deg er ledig som domenenamn, føretaksnamn og varemerke i eitt og same søk. Når du skal registrere, kan følgjande vere ei smart rekkefølgje:

  1. Registrere domenenamn
  2. Registrere føretaksnamn
  3. Registrere eventuelt varemerke

Er namnet ledig?

Det er ofte vanskelegare å finne eit godt domenenamn som er ledig, enn å finne eit ledig føretaksnamn. Når du har funne eitt eller fleire domenenamn du vil ha, bør du registrere det med ein gong slik at du unngår at andre tek dei. Det finst dei som følgjer med på kunngjeringar av nyregistrerte føretak frå Brønnøysundregistera for å registrere domenenamn dei reknar med kan vere aktuelle. Dersom dei nyetablerte føretaka ikkje har sørgja for å registrere domenenamnet først, kan det ende med meirarbeid og store kostnader for å få tak i det domenenamnet som passar best til føretaksnamnet.

Dersom du vel eit føretaksnamn som er identisk med eit føretak som allereie er registrert i Føretaksregisteret, må du hente inn samtykke frå dei som eig namnet og leggje dette ved når du registrerer føretaket. Dersom du gjer eit grundig forarbeid, reduserer du risikoen for å måtte skifte føretaksnamn etter å ha brukt tid og pengar på å innarbeide namn og logo.

Smart start (video)

Føretaksnamn registrerer du når du registrerer føretaket ditt. 

Marknadsføringsnamn

Det er mogleg å bruke eit anna namn på verksemda enn det offisielle føretaksnamnet. Dette namnet kan du for eksempel bruke på skilt, som logo eller domenenamn. Eksempelvis kan føretaket Per Holm registrere Grillbua som namn på verksemda. Det offisielle føretaksnamnet Per Holm må likevel kome fram på alle forretningsdokument som brev, nettsider og fakturaar.

Du kan registrere marknadsføringsnamn samstundes som du registrerer føretaket, eller i ettertid. Uansett skal du bruke skjemaet Samordna registermelding. At eit namn er registrert som marknadsføringsnamn, er ikkje til hinder for at andre kan registrere namnet som føretaksnamn.

Viktig å merke seg ved val av marknadsføringsnamn

På navnesok.no kan du finne ut om namnet du vurderer er ledig som  , føretaksnamn og varemerke.

Vern av namnet

For å verne føretaksnamnet kan føretaket registrerast i Føretaksregisteret. Dersom du har eit enkeltpersonføretak er det heile namnet, inkludert etternamnet ditt, som vil vere beskytta.

Du kan også velje å varemerkebeskytte føretaksnamnet, domenenamnet eller marknadsføringsnamnet ditt.

Patentstyrets søketjeneste for patent, design og varemerker i Norge

Bytte namn på føretaket

Dersom du skal bytte namn på føretaket melder du dette via skjemaet Samordna registermelding.

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema