Dagpengar under etablering

Er du arbeidslaus og får dagpengar, kan du søkje om å behalde dagpengane under planlegging og etablering av verksemda.


Du må først ha søkt og fått innvilga dagpengar på vanleg måte, før du kan innvilgast retten til å behalde dagpengane mens du etablerer deg.

Du må levere ein eigen søknad om dagpengar under etablering. Dersom søknaden vert godkjend kan du få dagpengar under etablering i inntil 12 månader. Det er perioden du vert innvilga dagpengar for som avgjer kor lenge du eventuelt kan få dagpengar under etablering. Dei 12 månadene som er beskrivne over gjeld altså berre dersom dagpengeperioden din varar så lenge.

Er du sjølv skuldig i at du er ledig, for eksempel at du har sagt opp jobben utan rimeleg grunn, er det ei karantenetid på seks månader før du kan få innvilga dagpengar under etablering. Du kan altså ikkje få dagpengar under etablering i denne perioden.

 • Permitterte kan ikkje søkje om å få dagpengar under etablering.
 • Når NAV vurderer søknaden legg dei vekt på dette:
 • Ein må gå ut frå at etableringa fører til at du kan forsørgje deg sjølv.
 • Verksemda må vere ny.
 • Lova stiller som absolutt krav at verksemda er di "eiga". Det inneber at verksemda:
  - anten må vere eit enkeltpersonføretak, eller
  - er eit selskap der du eig fleire enn halvparten av aksjane eller delane
  - er eit selskap der du og dei andre etablerarane som får dagpengar, til saman eig fleire enn halvparten av aksjane eller delane
 • Verksemda skal etablerast og drivast i Noreg.
 • Du må innhente ei næringsfagleg vurdering av etableringsplanane frå ein instans som NAV har godkjent. NAV dekkjer ikke utgiftene til dette.

Du må fylle ut søknad om å få behalde dagpengane under etablering av eiga verksemd på eit eige søknadsskjema. Ønskjer du meir informasjon, kan du ta kontakt med NAV på 55 55 33 33.

NAV-kontorer (søkeside)

Forskrift om dagpenger under etablering

NAV om dagpengeordningen

NAV om dagpenger under etablering av egen virksomhet

Søknad om dagpenger under etablering av egen virksomhet

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema