Tilskot til bioøkonomiprosjekt

Skal bedrifta di utvikla løysingar som aukar verdiskapinga basert på ressursar frå hav, jord og skog? Det kan vera mykje å tena på høgare foredling av bioressurser, og ta i bruk sidestraumar til nye produkt


Kven kan få finansiering?

Både små og store bedrifter som utviklar og tek i bruk løysingar for produksjon, foredling og distribusjon av bioressursar.

Kva kan finansierast?

Innovasjon Noreg finansierer utviklingsprosjekt i og på tvers av verdikjedene for bioressursar. Kostnader som kan dekkjast kan knyttast til:

  • Produktutvikling, konseptutvikling og utvikling av forretningsmodell
  • Kunnskapsinnhenting (forstått gjennom samanstilling av data, mindre analysar, dokumentasjon og kartlegging av marknadspotensial).
  • Forbetra produksjon og tilgjengeleggjering av bioressursar.
  • Opplæring gjennom mentorstøtte.
  • Kunnskapsutveksling gjennom hospitering (erfaringsutveksling i produksjonsbedrifter internasjonalt).
  • Utvikling av nye foredlingsprosessar og forprosjektering forut for pilotering og demoanlegg.
  • Verifisering av norsk eller internasjonal teknologi forut for vedtak om innlisensering.
  • Samarbeid mellom to eller fleire bedrifter med mål om bedriftsnettverk eller anna klyngeutvikling.

Prosjekta kan ha maksimalt to års varigheit og det er berre aktivitetar etter søknadstidspunktet som kan støttast. 

Innovasjon Noreg om tilskudd til bioøknomiprosjekt

Fant du det du leitte etter?

Takk for tilbakemeldinga.

Åpne kontaktskjema