Hovedinnhold
Skriv ut

Fisk og akvakultur

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet fiskeri og avgift.

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
FD-0006() Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
() Fisk og sjømat Mattilsynet
() Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
() Lakselus Mattilsynet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
FD-0020() Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
() Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
FD-0003() Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0001() Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
() Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
FD-0007() Nytek Fiskeridirektoratet
() Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Registrering av førstehåndskjøpere av råfisk Fiskeridirektoratet
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
() Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
FD-0021() Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
() Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
SafeSeaNet Kystverket
() Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
RD-0002 Søknad om kompensasjon for toll og avgifter på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann Toll- og avgiftsdirektoratet
FD-0005() Søknad om opptak i fiskermanntallet Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
Publisert 14.09.2007