Hovedinnhold
Skriv ut

Fisk og akvakultur

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet fiskeri og avgift.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
FD-0006 () Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
() Fisk og sjømat Mattilsynet
() Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
() Lakselus Mattilsynet
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
FD-0020 () Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
() Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
FD-0003 () Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0001 () Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
() Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
FD-0007 () Nytek Fiskeridirektoratet
() Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
FD-0043 Registrering for bruk av kystfiskeappen Fiskeridirektoratet
FD-0026 Registrering i Fiskeridirektoratets kjøperregister Fiskeridirektoratet
() Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
FD-0021 () Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
() Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
SafeSeaNet Kystverket
() Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
RD-0002 Søknad om kompensasjon for toll og avgifter på proviant forbrukt under fiske og fangst i fjerne farvann Tolldirektoratet
FD-0005 () Søknad om opptak i fiskermanntallet Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
Publisert 14.09.2007