Hovedinnhold
Skriv ut

Landbruk

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om emnet landbruk.

Starte og drive bedrift

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
() Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
RF-1220 () Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Skatteetaten
LDIR-356 Egenerklæring om konsesjonsfrihet for bebygd eiendom med nedsatt konsesjonsgrense Landbruksdirektoratet
LDIR-360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv Landbruksdirektoratet
() Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
() Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
LDIR-056 () Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
() Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
() Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
RF-1016 () Formue av skogeiendom Skatteetaten
() Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
SLF-910 Grøfting og gjødsling Landbruksdirektoratet
() Husdyrregisteret Mattilsynet
() Import av biprodukter Mattilsynet
() Import av fôrvarer Mattilsynet
() Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
() Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
() Innmelding slakteplan Mattilsynet
SLF-840 () Innrapportering av kraftfôrsalg Landbruksdirektoratet
() Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
() Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
RF-1177 () Landbruk Skatteetaten
RA-0745 () Landbruksundersøkelsen 2017 Statistisk sentralbyrå
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
() Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
() Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
SLF-163 Melding om virksomhetsoverdragelse i avløserordningen Landbruksdirektoratet
() Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
() Ny importør av fôrvare Mattilsynet
() Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
() Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
() Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
() Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
() Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
() Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
RA-0433 () Potet- og grovfôravlinger Statistisk sentralbyrå
() Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
LDIR-060 () Produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid Landbruksdirektoratet
SLF-918 Rapportering av skogfond og måleopplysninger Landbruksdirektoratet
() Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
() Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
() Skogfond og tømmeravvirkning Landbruksdirektoratet
() Skogfondssystemet Landbruksdirektoratet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Landbruksdirektoratet
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
() Søknad om regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet
SLF-916 Søknad om tilskudd til drift i vanskelig terreng Landbruksdirektoratet
() Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Landbruksdirektoratet
() Årlig innrapportering av antall småfe Mattilsynet
() Årlig innrapportering av såvare Mattilsynet
Publisert 13.09.2007