Hovedinnhold
Skriv ut

Statistikk

Her finner du lenker og informasjon om rapportering av statistikk.

Nyheter

Skjema og tjenester

Skjemanr.SkjemanavnTjenesteeier/etat
RA-0595() Ambulansetjenesten Statistisk sentralbyrå
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
RA-0607 Antall ansatte i ulike datakonsulentkategorier Statistisk sentralbyrå
RA-0352() Arbeidskraftskostnader Statistisk sentralbyrå
RA-0649() Avfall fra tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0524 Avfall i industri, bergverk og utvinning Statistisk sentralbyrå
RA-0478 Avfallshåndtering Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Avledet årsbalanse med utvidede statistiske kjennetegn Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 60 Balanseutdrag med utvidete statistiske kjennetegn for livs-/skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0520 Behandling av farlig avfall Statistisk sentralbyrå
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
Bestilling av tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området Statens vegvesen
RA-0629() Betalingsformidlingsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 46 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 47 Bransjefordeling av årsresultat og balanseposter for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
RA-0307 Campingstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0724() Dataoverføring av lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0337 Disponering av olje- og gassinnretninger/nedstengning av felt Statistisk sentralbyrå
KRT-1001() Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1002() Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
() Ekomstatistikk 2014 Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RAPPORT 50 Endelig superbalanse (år) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 35 Endring i realkapital for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
RA-0482 Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
RA-0428 Finansielle holdingselskaper Statistisk sentralbyrå
RA-0232 Fjernvarmestatistikk (år) Statistisk sentralbyrå
RA-0647() Flybevegelse på lufthavn Statistisk sentralbyrå
KRT-1011() Fondsinformasjon til kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
SKJEMA 34 Fordringer og gjeld etter land og valuta Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 3 Fordringer og gjeld overfor utlandet Statistisk sentralbyrå
RA-0529 Godstransport på veg - kvartalvis prisindeks Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 38 Grenseoverskridende handel og filialrapportering for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0571 Hagebruksundersøkelsen Statistisk sentralbyrå
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
RA-0438 Havnestatistikk, små havner Statistisk sentralbyrå
RA-0297 Hotellstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0459 Husholdningsavfall Statistisk sentralbyrå
RA-0366 Hyttegrendstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0365 Hyttestatistikk (overnattingsstatistikk for private hytter) Statistisk sentralbyrå
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0537 Industristatistikk. Strukturstatistikk - tilleggsopplysninger bergverk Statistisk sentralbyrå
RA-1157 Industristatistikk. Strukturstatistikk. A Statistisk sentralbyrå
RA-1158 Industristatistikk. Strukturstatistikk. H Statistisk sentralbyrå
RA-1101 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I1 Statistisk sentralbyrå
RA-1102 Industristatistikk. Strukturstatistikk. I2 Statistisk sentralbyrå
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
Innrapportering til leverandørskifteundersøkelsen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RA-0589 Inntekter fra fasttelefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0591 Inntekter fra IP-telefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0590 Inntekter fra mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0452 Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge Statistisk sentralbyrå
RA-0451 Institusjoner i psykisk helsevern for voksne Statistisk sentralbyrå
RA-0652() Internettmålingen Statistisk sentralbyrå
RA-0638() Investeringer i utlandet Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 32 Konsoliderte internasjonale fordringer etter løpetid, land og sektor Statistisk sentralbyrå
RA-0551() Kortdata til Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 10 Kvartalsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0532K-T Kvartalsrapport - rapportering av utenrikshandel med tjenester Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 21 Kvartalsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0695() Kvartalsresultatregnskap (Rapport 21) Statistisk sentralbyrå
RA-0627() Kvartalsvis fondsinformasjon fra fondsforvaltningsselskap Statistisk sentralbyrå
RA-1601 Kvartalsvis investeringsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0141-K Kvartalsvis investeringsstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-0382-M Kvartalsvis investeringsstatistikk for oljevirksomheten/Oljeboring mv Statistisk sentralbyrå
RA-0331 Kvartalsvis ordre- og lagerstatistikk Statistisk sentralbyrå
RA-1506 Kvartalsvis ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0324 Kvartalsvis produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0493 Kvartalsvis undersøkelse om posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0738() Landbruksundersøkelsen 2014 Statistisk sentralbyrå
RA-0374-B Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: chassis Statistisk sentralbyrå
RA-0374-D Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: forsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0374-C Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: påbygg Statistisk sentralbyrå
RA-0374-A Lastebilkostnadsindeks. Delindeks: reparasjon og service Statistisk sentralbyrå
Legemiddelgrossisters omsetning Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Nasjonalt folkehelseinstitutt
RA-0500() Lønnsstatistikk Statistisk sentralbyrå
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
RA-0514 Miljøvernutgifter i industri og bergverk Statistisk sentralbyrå
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
RA-0627-B() Månedlig depotinformasjon fra verdipapirforetak Statistisk sentralbyrå
RA-0374-E Månedlig lastebilkostnadsindeks. Priser på lastebildekk Statistisk sentralbyrå
RA-0531 Månedlig omsetningsstatistikk for bensinstasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-2900 Månedlig prisstatistikk ved salg til norsk marked, import og eksport Statistisk sentralbyrå
RA-0484 Månedlige detaljpriser Statistisk sentralbyrå
RA-0693() Månedsbalanse (Rapport 10) Statistisk sentralbyrå
RA-0386 Månedsoppgave over materialpriser til byggekostnadsindeksen Statistisk sentralbyrå
RA-0485 Nasjonal og internasjonal lastebiltransport Statistisk sentralbyrå
RA-0425 Næringsoppgave SSB Statistisk sentralbyrå
RA-0657 Næringsundersøkelsen for Svalbard Statistisk sentralbyrå
RA-0375 Omsetningsoppgave Statistisk sentralbyrå
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
RA-0239 Oppgave over omsatte kontor- og forretningseiendommer Statistisk sentralbyrå
RA-0334 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0335 Oppgave over produksjon og omsetning Statistisk sentralbyrå
RA-0439 Opplysninger om energi brukt som råstoff (år) og lager av kull og koks Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E1 Opplysninger om energibruken i bedriften (E1) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-E2 Opplysninger om energibruken i bedriften (E2) Statistisk sentralbyrå
RA-0439-T Opplysninger om forbruk og lager av råstoff Statistisk sentralbyrå
RA-0299() Opplysninger om standard og pris på nye eneboliger Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
RA-0433 Potet- og grovfôravlinger Statistisk sentralbyrå
RA-0620 Pris på bedriftsrådgivning 1 Statistisk sentralbyrå
RA-0620-1 Pris på bedriftsrådgivning 2 Statistisk sentralbyrå
RA-0620-2 Pris på bedriftsrådgivning 3 Statistisk sentralbyrå
RA-0608 Priser for datakonsulenttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0586 Priser på fasttelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA0605-1/2 Priser på godstransport til sjøs Statistisk sentralbyrå
RA-0588 Priser på IP-telefonitjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0587 Priser på mobiltelefontjenester i bedriftsmarkedet Statistisk sentralbyrå
RA-0656 Prisindeks for laste- og lossetjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0701() Prisindeks for nye boliger Statistisk sentralbyrå
RA-0612 Prisindeks på lagring Statistisk sentralbyrå
RA-0519 Prisopplysninger for engroshandel Statistisk sentralbyrå
RA-0530 Prisopplysninger til byggekostnadsindeksene Statistisk sentralbyrå
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- og persontransport og arbeidsmaskiner Statens jernbanetilsyn
NF-0001 Rapport over samlet flygevirksomhet Luftfartstilsynet
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
RA-0662() Rapportering av bygge- og anleggsavfall Statistisk sentralbyrå
Rapportering av depotinformasjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering av fondsinformasjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd Statens jernbanetilsyn
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid Statens jernbanetilsyn
Rapportering fra fjernundervisningsinstitusjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra studieforbund Statistisk sentralbyrå
Rapportering Norsk forbund for fjernundervisning Statistisk sentralbyrå
RA-0532-A() Rapportering om utenriksøkonomi - årsrapportering Statistisk sentralbyrå
RA-0532-K() Rapportering om utenriksøkonomi -måneds-/kvartalsrapportering Statistisk sentralbyrå
RA-0628() Rapportering om valutahandel Statistisk sentralbyrå
Rapportering Reseptregisteret Nasjonalt folkehelseinstitutt
() Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
ME-3007 Regnskapsskjema for aviser Medietilsynet
RA-0603-1 Regnskapsundersøkelse for private utdanningsinstitusjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0592 Rusmiddelinstitusjoner i spesialhelsetjenesten Statistisk sentralbyrå
RA-0483 Salg av kraft til sluttbrukere Statistisk sentralbyrå
RA-0731() Skjema 34,kvartalsbalanse, BIS Statistisk sentralbyrå
Skjema for data til Nkoms statistikk for det norske postmarkedet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
RA-0182() Skjema for føring av egenmeldt sykefravær Statistisk sentralbyrå
RA-0394 Somatiske institusjoner innen spesialisthelsetjenesten, eksklusiv sykehus Statistisk sentralbyrå
RA-0391 Somatiske sykehus Statistisk sentralbyrå
RA-0426 Spesifikasjon av balanseposter. Regnskapsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
RA-0559 Statistikk for kollektivtransport buss Statistisk sentralbyrå
RA-0559-K Statistikk for kollektivtransport buss kvartalsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0560 Statistikk for kollektivtransport båt Statistisk sentralbyrå
RA-0560-K Statistikk for kollektivtransport båt kvartalsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0561-K Statistikk for kollektivtransport sporvogn og t-bane kvartalsoppgave Statistisk sentralbyrå
RA-0561 Statistikk for kollektivtransport. Sporvogn, t-bane, flytoget Statistisk sentralbyrå
RA-0125 Statistikk for oljevirksomhet (år). Felt i drift (D) Statistisk sentralbyrå
RA-0124 Statistikk for oljevirksomhet (år). Hjelpevirksomhet (H) Statistisk sentralbyrå
RA-0292 Statistikk for oljevirksomhet (år). Rørledning i drift (R) Statistisk sentralbyrå
RA-0308 Statistikk for oljevirksomhet (år). Terminal i drift (O) Statistisk sentralbyrå
RA-0258-I Statistikk for oljevirksomhet. Felt i drift Statistisk sentralbyrå
RA-0140-U Statistikk for oljevirksomhet. Feltutbygging Statistisk sentralbyrå
RA-0188 Statistikk for oljevirksomhet. Landvirksomhet (B) Statistisk sentralbyrå
RA-0116-L Statistikk for oljevirksomhet. Leting Statistisk sentralbyrå
RA-0273 Statistikk for oljevirksomhet. Rettighetshavers virksomhet (K) Statistisk sentralbyrå
RA-0258-A Statistikk for oljevirksomhet. Rørtransportsystemer i drift Statistisk sentralbyrå
RA-0140-R Statistikk for oljevirksomhet. Rørutbygging Statistisk sentralbyrå
RA-0259-T Statistikk for oljevirksomhet. Terminal Statistisk sentralbyrå
RA-1407-1 Statistikk for oljevirksomheten L1 Statistisk sentralbyrå
RA-1407-2 Statistikk for oljevirksomheten L2 Statistisk sentralbyrå
RA-1407-3 Statistikk for oljevirksomheten L3 Statistisk sentralbyrå
RA-0600 Strukturundersøkelse Statistisk sentralbyrå
RA-1403 Strukturundersøkelse for bygge- og anleggsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0351-1 Strukturundersøkelse for hotell og restaurantvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0351-11 Strukturundersøkelse for posttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0351-14 Strukturundersøkelse for radio og fjernsyn Statistisk sentralbyrå
RA-0351-10 Strukturundersøkelse for reisebyrå og turistvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0503-1 Strukturundersøkelse for samferdsel og reiseliv Statistisk sentralbyrå
RA-0351-13 Strukturundersøkelse for telekommunikasjoner Statistisk sentralbyrå
RA-0255 Strukturundersøkelse for tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0512 Strukturundersøkelse for tjenesteytende næringer Statistisk sentralbyrå
RA-0351-2 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-3 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-6 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0351-5 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0481 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon Statistisk sentralbyrå
RA-0563 Strukturundersøkelse for transport og kommunikasjon tillegg næring 72 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-4 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer formidler av arbeidskraft 74.5 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-8 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer NACE 74.2 arkitekt Statistisk sentralbyrå
RA-0255-5 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer til NACE 74.12 og 74.14 Statistisk sentralbyrå
RA-0255-2 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg annonse og reklame Statistisk sentralbyrå
RA-0255-6 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg juridisk tjenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0255-3 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg NACE 74.13 markedsundersøkelse Statistisk sentralbyrå
RA-0255-7 Strukturundersøkelse tjenesteytende næringer tillegg teknisk prøving Statistisk sentralbyrå
RA-0174-1 Strukturundersøkelse varehandel Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 10 Superbalansen (måned) Statistisk sentralbyrå
() Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema skalldyroppdrett Fiskeridirektoratet
RA-0253 Tillegg til alminnelig næringsoppgave. Rettighetshavere oljeutvinning m.m. Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 11 Tilleggsspesifikasjoner - månedsrapport Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 11 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til kvartalsrapporteringen for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsbalansen Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT51 Tilleggsspesifikasjoner til årsrapporteringen for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
RA-0631 Transport med små godsbiler Statistisk sentralbyrå
Undersøkelse av priser til ref.forb. Pris elektrisk kraft, mindre enn 10 MW effektbeh Statistisk sentralbyrå
Undersøkelse av referansepriser - Pris på elektrisk kraft, mer enn 10 MW effektbeh Statistisk sentralbyrå
RA-0555-3 Undersøkelse for pris for rengjøringsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0293() Undersøkelse om driftsinntekter Statistisk sentralbyrå
RA-0597() Undersøkelse om drosjetransport Statistisk sentralbyrå
RA-0479 Undersøkelse om forskning og utvikling (FoU) Statistisk sentralbyrå
RA-0555-2 Undersøkelse om pris for rengjøringsvirksomhet Statistisk sentralbyrå
RA-0358 Undersøkelse om pris på arkitekttjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0557B Undersøkelse om pris på bilutleie Statistisk sentralbyrå
RA-0554-1 Undersøkelse om pris på juridisk tjenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0554-2 Undersøkelse om pris på juridisk tjenesteyting Statistisk sentralbyrå
RA-0635 Undersøkelse om pris på reklameformidlingsprodukter Statistisk sentralbyrå
RA-0555-1 Undersøkelse om pris på rengjøringstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0630 Undersøkelse om pris på revisjonstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0634 Undersøkelse om pris på utarbeiding av reklame Statistisk sentralbyrå
RA-0629 Undersøkelser om pris på regnskaps- og bokføringstjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0593 Utdrag resultatregnskap for private institusjoner innen spesialhelsetjenesten Statistisk sentralbyrå
Utenrikshandel. Eksport av tørrgass Statistisk sentralbyrå
RA-0041 Utenrikshandelstatistikk. Import av skip Statistisk sentralbyrå
RA-0040 Utenrikshandelstatistikk. Utførsel av skip Statistisk sentralbyrå
RA-0532K-F Ut-kvartalsrapportering finans og balanse Statistisk sentralbyrå
RA-0532K-B Ut-kvartalsrapportering tjeneste finans og balanse Statistisk sentralbyrå
RA-0532M-F Ut-månedsrapportering finans og balansedata Statistisk sentralbyrå
RA-0532Å-F Ut-årsrapportering finans og tjeneste Statistisk sentralbyrå
RA-0532Å-B Ut-årsrapporteringen tjeneste finans og balanse Statistisk sentralbyrå
RA-0174-2 Varehandelsstatistikk- Omsetning etter varegruppe Statistisk sentralbyrå
RA-0618 Veksthus og planteskoletelling Statistisk sentralbyrå
SKJEMA 2 Verdipapirfond, årsregnskap Statistisk sentralbyrå
RA-0429 Verdipapirforetak Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 50 Årsbalanse for livs- og skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
ME-4010 Årsmelding for lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4011 Årsmelding for lokalradio Medietilsynet
NF-1051 Årsmelding fra lufttrafikktjenesten Luftfartstilsynet
RA-0532Å-T Årsrapportering - rapportering av utenrikshandel med tjenester Statistisk sentralbyrå
RA-0691() Årsrapportering FORT (Forsikringsselskapenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering) Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 20 Årsresultat for livsforsikring Statistisk sentralbyrå
RAPPORT 20 Årsresultat for skadeforsikring Statistisk sentralbyrå
Publisert 02.09.2007