Hovedinnhold
Skriv ut

Tillatelser

Her finner du lenker til skjemaer og informasjon om regelverk.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
Apotekkonsesjon (rett til å eie apotek) Statens legemiddelverk
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politiet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politiet
Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling og andre tillatelser) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed Statens strålevern
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
CEMT-søknad Statens vegvesen
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
() Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
BEST369E () Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
() Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av verksteder Statens vegvesen
Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartskrivere Statens vegvesen
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Godkjenning som trafikklærer Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
() Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
Import av radioisotoper Statens strålevern
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse eller annet medieorgan Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
FD-0020 () Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
Lisens for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg Politiet
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeplikt om bruk av røntgenapparater i privat veterinærvirksomhet Statens strålevern
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer Miljødirektoratet
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
Melding om behandling av personopplysninger Datatilsynet
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorvirksomhet Statens strålevern
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
() Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om røntgenapparater i tannhelsetjeneste Statens strålevern
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
Mesterbrevordningen Mesterbrevnemnda
() Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
Objektidentifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Radioamatørlisens Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukter Norges sjømatråd
Registrering av forsikringsmeglingsforetak Finanstilsynet
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registrering av virksomhet for produksjon, innførsel og engrossalg av alkoholholdig drikk Skatteetaten
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NF-1032 Requirements – operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 % Kommunene
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Sendertillatelse for kringkasting Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for radiolinjestasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for brikkesystem Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
Serveringsbevilling Kommunene
Sikkerhetsgodkjenning av drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke Kommunene
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Olje- og energidepartementet
() Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverk Mattilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
() Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
NKOMFEM01 () Søknad om 5-sifret nummer Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) Arbeidstilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om autorisasjon for installatør Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
SLF-151 Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv Landbruksdirektoratet
() Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
() Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren Statens legemiddelverk
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
() Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
NVE-0002 () Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
Søknad om markedsføringstillatelse for farmasøytisk spesialpreparat Statens legemiddelverk
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
KRT-1019 () Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
Mdir-003 () Søknad om tillatelse og årlig rapportering for kvotepliktige virksomheter Miljødirektoratet
ME-2003 Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking Medietilsynet
Søknad om tillatelse til import, salg og bruk av laser/laserprodukt Statens strålevern
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest Arbeidstilsynet
RF-1329 () Søknad om tollkreditt Skatteetaten
Søknad om utførselslisens Utenriksdepartementet
Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Klima- og miljødepartementet
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter Miljødirektoratet
LS-0002 () Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt Kystverket
Tillatelse for NIS-skip til å føre last mellom norske havner Sjøfartsdirektoratet
Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
Tillatelse til anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Kommunene
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Tillatelse til bruk av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til bruk av røntgenapparater i industriell og forskningsmessig sammenheng Statens strålevern
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Tillatelse til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø Kystverket
Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer Forsvaret
Tillatelse til erverv av skytevåpen til slakting Politiet
Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til utryddelse av skadedyr Politiet
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Landbruksdirektoratet
Tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.v. Mattilsynet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse til hvalfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til import av fisk Mattilsynet
Tillatelse til import av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til import og salg av settepoteter Mattilsynet
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til omsetning av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Tillatelse til omsetting av agn Fiskernes Agnforsyning SA
Tillatelse til opplag av fartøy Kommunene
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning Kystverket
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. Kystverket
Tillatelse til reindrift Landbruksdirektoratet
Tillatelse til salg av rugeegg og livdyr av fjørfe Mattilsynet
Tillatelse til selfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner Kystverket
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Tillatelse til tilvirkning av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til totalisatorvirksomhet Landbruks- og matdepartementet
Tillatelse til transport av akvatiske organismer Mattilsynet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
Tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann i kommunalt nett Miljødirektoratet
Tillatelse til vaktvirksomhet Politiet
Tillatelse til visning, salg og utleie av film og videogram Kommunene
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på strekninger som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet Datatilsynet
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak Domstolene
Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse Forsvaret
Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett Høyesterett
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
Tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området Statens vegvesen
Tilvirkertillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Tilvirkning av radioisotoper Statens strålevern
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Turvognløyve Statens vegvesen
Typegodkjenning av solarium Statens strålevern
Undersøkelse etter petroleum Oljedirektoratet
Undersøkelsesrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Utførelsestillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Utførselstillatelse for hval og hvalprodukter Nærings- og fiskeridepartementet
Utpeking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog Statens jernbanetilsyn
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv. Kommunene
Utslipp fra boligfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Utvinningstillatelse Olje- og energidepartementet
() Vannforsyningssystem Mattilsynet
Publisert 13.09.2007