Hovedinnhold
Skriv ut

Ulykke og yrkesskade

Her finner du lenker til skjemaer og hjelp til regelverk om emnet ulykke og yrkesskade.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- og persontransport og arbeidsmaskiner Statens jernbanetilsyn
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
KS-0197B () Rapport om sjøulykker og personskader Sjøfartsdirektoratet
Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd Statens jernbanetilsyn
NF-2007 () Rapportering av ulykker og hendelser i sivil luftfart Luftfartstilsynet
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid Statens jernbanetilsyn
T-19 Skaderapport for taubaner Statens jernbanetilsyn
NAV 10-07.10 Stønad til ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
Varsel - Alvorlig hendelse Petroleumstilsynet
Publisert 09.08.2007