Du har søkt:


Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Bransje
Vis kun bransjespesifikke skjema/tjenester

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

276 elementer i listen

Skjemanr. [asc] Skjemanavn Tjenesteeier/etat
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
Typegodkjenning av solarium Statens strålevern
Søknad om tillatelse til import, salg og bruk av laser/laserprodukt Statens strålevern
Tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området Statens vegvesen
CEMT-søknad Statens vegvesen
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
Søknad om utførselslisens Utenriksdepartementet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter Miljødirektoratet
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Søknadsskjema for tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg Fiskeridirektoratet
Søknad om autorisasjon for installatør Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Vannforsyningssystem Mattilsynet
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 % Kommunene
Serveringsbevilling Kommunene
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke Kommunene
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om behandling av personopplysninger Datatilsynet
Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling og andre tillatelser) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg Politiet
Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett Høyesterett
Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak Domstolene
Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til utryddelse av skadedyr Politiet
Tillatelse til erverv av skytevåpen til slakting Politiet
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politiet
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politiet
Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse Forsvaret
Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer Forsvaret
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse eller annet medieorgan Forsvaret
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Registrering av virksomhet for produksjon, innførsel og engrossalg av alkoholholdig drikk Skatteetaten
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Tillatelse til totalisatorvirksomhet Landbruks- og matdepartementet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Mesterbrevordningen Mesterbrevnemnda
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. Kystverket
Utførelsestillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt Kystverket
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø Kystverket
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner Kystverket
Tillatelse til anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Kommunene
Tillatelse til import og salg av settepoteter Mattilsynet
Tillatelse til reindrift Landbruksdirektoratet
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Undersøkelse etter petroleum Oljedirektoratet
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukter Norges sjømatråd
Tillatelse til opplag av fartøy Kommunene
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Turvognløyve Statens vegvesen
Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Tillatelse til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Apotekkonsesjon (rett til å eie apotek) Statens legemiddelverk
Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Klima- og miljødepartementet
Tillatelse til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Tillatelse for NIS-skip til å føre last mellom norske havner Sjøfartsdirektoratet
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv. Kommunene
Søknad om markedsføringstillatelse for farmasøytisk spesialpreparat Statens legemiddelverk
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Objektidentifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Radioamatørlisens Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed Statens strålevern
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Olje- og energidepartementet
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt om bruk av røntgenapparater i privat veterinærvirksomhet Statens strålevern
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorvirksomhet Statens strålevern
Melding om røntgenapparater i tannhelsetjeneste Statens strålevern
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Utvinningstillatelse Olje- og energidepartementet
Tillatelse til vaktvirksomhet Politiet
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
Registrering av forsikringsmeglingsforetak Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.v. Mattilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer Miljødirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Godkjenning av verksteder Statens vegvesen
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartskrivere Statens vegvesen
Godkjenning som trafikklærer Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til bruk av røntgenapparater i industriell og forskningsmessig sammenheng Statens strålevern
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Tilvirkertillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Søknad om godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Tillatelse til salg av rugeegg og livdyr av fjørfe Mattilsynet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Tillatelse til visning, salg og utleie av film og videogram Kommunene
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren Statens legemiddelverk
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Landbruksdirektoratet
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for radiolinjestasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for kringkasting Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for brikkesystem Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sikkerhetsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
Utpeking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog Statens jernbanetilsyn
Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på strekninger som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet Datatilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
Utslipp fra boligfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Tillatelse til hvalfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til selfangst Fiskeridirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til import av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til tilvirkning av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann i kommunalt nett Miljødirektoratet
Import av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til bruk av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til omsetning av radioisotoper Statens strålevern
Tilvirkning av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning Kystverket
Tillatelse til import av fisk Mattilsynet
Sikkerhetsgodkjenning av drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende Statens jernbanetilsyn
Lisens for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest Arbeidstilsynet
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Undersøkelsesrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
Tillatelse til transport av akvatiske organismer Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Utførselstillatelse for hval og hvalprodukter Nærings- og fiskeridepartementet
Tillatelse til omsetting av agn Fiskernes Agnforsyning SA
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
BEST369E (Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
FD-0020 (Åpne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
KRT-1019 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
LS-0002 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
Mdir-003 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tillatelse og årlig rapportering for kvotepliktige virksomheter Miljødirektoratet
ME-2003 Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking Medietilsynet
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
NBR 5177 Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggemelding) Arbeidstilsynet
NF-0349 Søknad om luftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-0352 Søknad om eksportluftdyktighetsbevis Luftfartstilsynet
NF-1001 Godkjennelse av autorisert verksted som skal vedlikeholde flymateriell (Part-145 Application Maintenance Organisation Approval) Luftfartstilsynet
NF-1002 Details of Management Personnel Luftfartstilsynet
NF-1005 Part-21 Application Production Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-1006 JAR-OPS subpart M, Application Maintenance System Approval Luftfartstilsynet
NF-1010 Air Operators Certificate (AOC) Application, part 1 Luftfartstilsynet
NF-1012 Part-147 Application Maintenance Training Organisation Luftfartstilsynet
NF-1018 JAR-FCL søknad - Registrert lærested (RF) Luftfartstilsynet
NF-1019 Søknad - Training Organisation Approval Luftfartstilsynet
NF-1031 Application - Approval of Type/Class Rating Training Programme Luftfartstilsynet
NF-1032 Requirements – operators commercial air transportation Norwegian aero Luftfartstilsynet
NF-1034 Søknad om sikkerhetsgodkjennelse Luftfartstilsynet
NKOMFEM01 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om 5-sifret nummer Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NT-MT/7008 Registrering av offentlig ekomnett, telefontjeneste og overføringskap. Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
NVE-0002 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om konsesjon for omsetning av elektrisk kraft Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
RF-1329 (Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tollkreditt Skatteetaten
SLF-359 Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Landbruksdirektoratet
SLF-900 Melding om foryngelseshogst i Marka/Søknad om hogst i foreslått verneområde i Marka Landbruksdirektoratet
SLF-902 Søknad om bygging av landbruksvei Landbruksdirektoratet
T-90 Fullmakt fra konsesjonshaver til driftsleder på taubane Statens jernbanetilsyn

Hvordan finner jeg rett skjema?

Introduksjon og hjelp

Her i Skjema og tjenester finner du statlige skjema som næringslivet er pålagt ved lov å sende inn. I tillegg finner du en del søknadsskjemaer og skjemaer for privatpersoner.

Hvordan bruke søk og filtrering

Søkefeltet øverst til venstre kan brukes til å søke i tjenestenavn og -nummer. Det vil dukke opp forslag mens du skriver, og du kan når som helst aktivere søket ved å trykke på Enter. Du vil da få søketreff også på deler av ord, det vil si at et søk på «søkn» vil gi treff på «Søknadsskjema».

Filtrene kan kombineres fritt ved å velge dem fra nedtrekkslistene over skjemalisten eller lenkene til venstre. Venstremenyen vil til enhver tid vise hvilke filtre som er aktive. Filtrene deaktiveres ved å klikke på det røde krysset ved filteret.

Skjemalisten oppdateres i de fleste nettlesere automatisk. Hvis dette ikke skjer i din nettleser, klikk på Oppdater-knappen.