Hovedinnhold

Velg hva som skal vises i listen

Tema
Vis kun skjema/tjenester for dette området

Tjenesteeier/etat
Hvem tilbyr tjenesten?

 

Søkeresultat

1272 elementer i listen

Skjemanr. [asc]SkjemanavnTjenesteeier/etat
Energistatistikk (kvartal) Statistisk sentralbyrå
Undersøkelse av priser til ref.forb. Pris elektrisk kraft, mindre enn 10 MW effektbeh Statistisk sentralbyrå
Undersøkelse av referansepriser - Pris på elektrisk kraft, mer enn 10 MW effektbeh Statistisk sentralbyrå
Utenrikshandel. Eksport av tørrgass Statistisk sentralbyrå
Betalingssatser for barnehageplass Statistisk sentralbyrå
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
Foreløpige resultater/nøkkeltall Finanstilsynet
Spesifikasjon av bokførte tap og brutto utlån (morbank) Finanstilsynet
Tapsavsetninger og tap på utlån og garantier Finanstilsynet
Industristatistikk Produksjonsstatistikk Statistisk sentralbyrå
Quarterly Crude Oil Information Report Olje- og energidepartementet
Crude Oil Sales Information Report Olje- og energidepartementet
Government reporting form for crude oil imports Olje- og energidepartementet
Søknad om autorisasjon av kjøttforedlingsvirksomhet Mattilsynet
CODAM - Skader/hendelse for bærende konstruksjoner/rørledningssystemer Petroleumstilsynet
Fangstdagbok Fiskeridirektoratet
Egenopplysninger i forbindelse med leverandørklarering Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Typegodkjenning av solarium Statens strålevern
Søknad om tillatelse til import, salg og bruk av laser/laserprodukt Statens strålevern
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, kredittforsikringsselskap Finanstilsynet
Beregning av solvensmarginkrav og -kapital, skadeforsikringsselskap Finanstilsynet
Tillatelser for kjøring til land utenfor EØS-området Statens vegvesen
CEMT-søknad Statens vegvesen
Kjørebok for internasjonal godstransport, CEMT Statens vegvesen
Brønnskjema Norges geologiske undersøkelse
Landings- og sluttseddelregisteret Fiskeridirektoratet
Utførsel av forsvarsprodukter basert på innvilgede utførselslisenser Utenriksdepartementet
Søknad om utførselslisens Utenriksdepartementet
Data til Nasjonalbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett Oljedirektoratet
Varsel - Alvorlig hendelse Petroleumstilsynet
PPRS brukerbeskrivelse Oljedirektoratet
Arbeidstimer utført på innretninger på den norske kontinentalsokkel Petroleumstilsynet
Common Drilling Reporting System (CDRS) Petroleumstilsynet
Avbruddsrapportering Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Meldeskjema for importør og/eller produsenter av kosmetiske produkter Mattilsynet
Søknad om godkjenning av produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Søknad om godkjenning av sesongslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om godkjenning av helårsslakteri for rein og oppdrettsvilt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av slakteri Mattilsynet
Søknad om godkjenning av slakteri med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om godkjenning av nedskjæringsvirksomhet med begrenset kapasitet Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av kjøle- og fryselager for ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av nedskjæringsvirksomhet, ferskt fjørfekjøtt Mattilsynet
Søknad om autorisasjon av fjørfeslakteri Mattilsynet
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Søknad om utslippstillatelse for industribedrifter Miljødirektoratet
Bemannede undervannsoperasjoner i petroleumsvirksomhet - aktivitetsrapport Petroleumstilsynet
Vedlegg til NAV-blankett 11 01.E Petroleumstilsynet
Søknad om markedsføringstillatelse for parallellimportert legemiddel Statens legemiddelverk
Quarterly NGL sales information report Olje- og energidepartementet
Salgsrapport våtgass Olje- og energidepartementet
Produktdeklarasjon årlig oppdatering Miljødirektoratet
Årsregnskap for narkotika Statens legemiddelverk
Price and volum information natural gas Olje- og energidepartementet
Søknad om maksimalpris Statens legemiddelverk
Avgift for damtilsyn - korreksjonsskjema Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Statistikk for akvakultur - matfisk-/stamfisk-/FoU-konsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri og/eller settefiskkonsesjoner, laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - skjell- og/eller skalldyrkonsesjoner Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett, klekkeri/settefiskanlegg Fiskeridirektoratet
Lønnsomhetsskjema fiskeoppdrett (matfisk- og stamfiskanlegg) Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Slakting av oppdrettsfisk Mattilsynet
Søknad om adgang i deltakerregulerte fiskerier i forbindelse med eierskifte eller utskifting av fartøy som deltar Fiskeridirektoratet
Registrering av førstehåndskjøpere av råfisk Fiskeridirektoratet
Innmelding av fiskefarkost til registrering Fiskeridirektoratet
Fakturerings- og statistikkdata til Luftfartsverket Avinor AS
Søknadsskjema for godkjenning av personell som skal prosjektere og/eller revurdere vassdragsanlegg i klasse 3, 2 eller 1 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Ligningsoppgave livsforsikring Skatteetaten
Realisasjonsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Skatteetaten
Ligningsoppgave - boligsparing for ungdom Skatteetaten
Kjøp, salg og utlån m.v. av kontrollpliktige våpen (våpendeler) Politidirektoratet
Leveranse til annen våpenforhandler Politidirektoratet
Bruk av brensel i privat tjenesteyting og offentlig forvaltning Statistisk sentralbyrå
Søknad om erstatning for rein drept av fredet rovvilt Landbruksdirektoratet
Registrering av teleutstyrsleverandør og radioforhandler Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Salg av kraft til sluttbrukere Statistisk sentralbyrå
Engroskraft omsetning Statistisk sentralbyrå
Flyselskapenes billettpriser Konkurransetilsynet
Søknadsskjema flytende fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Søknadsskjema landbaserte fiskeoppdrettsanlegg Fiskeridirektoratet
Tillatelse til oppdrett av skalldyr Fiskeridirektoratet
Registrering av importør og første mottaker i forbindelse med import av næringsmidler, produkter av animalsk opprinnelse, levende dyr og annet avlsmateriale Mattilsynet
Melding om import av næringsmidler fra EØS-land og tredjeland Mattilsynet
Årsoppgave for fiskefartøy Fiskeridirektoratet
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Post visit report - ships sailing in Svalbard waters Sysselmannen på Svalbard
Registreringsskjema for utstedere av kvalifiserte elektroniske sertifikater Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Søknad om autorisasjon for installatør Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Beskrivelse av databehovet til Internett-måling Statistisk sentralbyrå
Registreringsskjema for postoperatører Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Flyskjøte / Aircraft Bill of Sale Luftfartstilsynet
Årlig slakteplan/ukeplan Mattilsynet
Havnestatistikk store havner Statistisk sentralbyrå
Rapport om jernbaneulykke, alvorlig jernbanehendelse og jernbanehendelse Statens jernbanetilsyn
Melding om rømming Fiskeridirektoratet
Rapportering for undervisningkonsesjon Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - matfiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Statistikk for akvakultur - klekkeri- og/eller settefiskkonsesjoner, andre fiskearter enn laks og ørret Fiskeridirektoratet
Resultatrapportering - FoU Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Varsel om endring av standard variabel kraftpris til husholdningskunde Konkurransetilsynet
Rapportering Norsk forbund for fjernundervisning Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra fjernundervisningsinstitusjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering fra studieforbund Statistisk sentralbyrå
Sertifisering, registrering og oppdatering av stasjonær bigård Mattilsynet
Melding om flytting til vandreplass Mattilsynet
Legemiddelgrossisters omsetning - oppdrettsfisk Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning - kunderegister Nasjonalt folkehelseinstitutt
Legemiddelgrossisters omsetning Nasjonalt folkehelseinstitutt
Rapportering Reseptregisteret Nasjonalt folkehelseinstitutt
Innberetning til årsregnskap for apotek Statens legemiddelverk
Innberetning av avgiftsgrunnlag for legemiddelkontrollavgift Statens legemiddelverk
Særskilt skjema for søknad om tillatelse til havbeite Fiskeridirektoratet
FORM 2 - Amendments to the continuous synopsis record CSR Skipsregistrene
Overføringstariffer Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Grunnvannsundersøkelse Norges geologiske undersøkelse
Rapportering av fondsinformasjon Statistisk sentralbyrå
Rapportering av depotinformasjon Statistisk sentralbyrå
Opplysninger om kontorepresentanter - Fullmakt fra signaturberettiget Miljødirektoratet
Anmodning om overføring av kvoter Miljødirektoratet
Rapport om skade i elektronisk kommunikasjonsnett Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Skjema for data til Nkoms statistikk for det norske postmarkedet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person-Standard Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Virksomhet Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Registreringsskjema for sertifikatklasse Person - Høyt Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Incidentrapportering til Nkom Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Varsel om omsetning av radiokommunikasjonsutstyr Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Rapportering av nummerbruk Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Månedsrapport biomasse og lakselus
(Åpne skjemaet i Altinn) Reservasjon mot adressert reklame Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport (K27) fra NAV for refusjon av sykepenger, adopsjons- eller fødselspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgjørsrapport K37 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere eller melde import av planter og plantemateriale Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rekvisisjon av eksportattest for fisk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfondssystemet Landbruksdirektoratet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Registrering av turistfiske Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skatteoppgjøret Skatteetaten
Mineralstatistikk - Bergverksberetning Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Kvartalsrapportering av lagerhold Olje- og energidepartementet
Årsrapportering av beregningsgrunnlag Olje- og energidepartementet
Rapportering av sikkerhetsindikatorer etter sikkerhetsforskriften § 9-1 første ledd Statens jernbanetilsyn
Rapportering av ulykkesstatistikk for skiftearbeid Statens jernbanetilsyn
Rapport av ulykkesstatistikk for gods- og persontransport og arbeidsmaskiner Statens jernbanetilsyn
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske livsforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Oppstillingsplan årsregnskap for filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper i Norge Statistisk sentralbyrå
Bekreftelse av varsel til Petroleumstilsynet om fare- og ulykkessituasjoner Petroleumstilsynet
ByggSøk Direktoratet for byggkvalitet
(Åpne skjemaet i Altinn) Fisk og sjømat Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Høstetillatelse for skjell Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for hendelser Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Meldeskjema for periodisk innrapportering Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsdokument for sporing av skjell, pigghuder og snegler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Vannforsyningssystem Mattilsynet
Abandonering konkursbo Brønnøysundregistrene
Annen informasjon til kreditorer konkursbo Brønnøysundregistrene
Godkjente fordringer konkursbo Brønnøysundregistrene
Innberetninger konkursbo Brønnøysundregistrene
Utlodning – faktisk ledelse – eiere konkursbo Brønnøysundregistrene
Fordringsliste konkursbo Brønnøysundregistrene
Melding til Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
Rettsbok konkursbo Brønnøysundregistrene
Byggesak – Søknad etter plan- og bygningsloven Kommunene
Salgsbevilling for salg av alkohol opptil 4,7 % Kommunene
Serveringsbevilling Kommunene
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikke Kommunene
SafeSeaNet Kystverket
(Åpne skjemaet i Altinn) Erstatningsordningene i landbruket Landbruksdirektoratet
Andre SSB-skjema Statistisk sentralbyrå
Undersøkelser om pris på regnskaps- og bokføringstjenester Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Jegeravgiftskort Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Dine opplysninger i Jegerregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Kvoteordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av landbruksvarer og tilskudd til norsk produksjon av bearbeidede landbruksvarer (RÅK) Landbruksdirektoratet
Meldeskjema til Mattilsynet Mattilsynet
Godkjenningsfritak – resept/rekvisisjon for humant legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Legemidler til dyr. Resept for legemiddel uten markedsføringstillatelse Statens legemiddelverk
Søknad om garantilott Garantikassen for fiskere
Søknad om arbeidsledighetstrygd - fellesmelding Garantikassen for fiskere
Arbeidstilbud Utlendingsdirektoratet
Særskilt skjema for arbeidstilbud og søknad om sesongarbeidstillatelse Utlendingsdirektoratet
Innrapportering av nettpåslag Enova
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Application for Continuous Synopsis Record - CSR Skipsregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Min MVA-konto (momskonto) Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av antall småfe Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering av såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Husdyrregisteret Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forflytning av småfe mellom dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkt sykdomstilfelle/skadegjører Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny produksjon/omsetning av planter, planteprodukter, trelast og treemballasje Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Nytt/endre dyrehold Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk innrapportering for omsetning av gjødselsvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av gjødselprodukt Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Plantesunnhetssertifikat for eksport Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av levende dyr, avlsprodukter og levende akvatiske dyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Stresstest for skadeforsikringsselskaper Finanstilsynet
Stresstest for livsforsikringsselskaper Finanstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Energimerking av boliger og bygninger Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
(Åpne skjemaet i Altinn) Avslutte aktivitet og/eller produksjonsform (dyrehold, planter og vann) Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av biproduktvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av fôrvarer Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Import av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding slakteplan Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering omsetning såvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av animalske biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av fôrvare Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny importør av næringsmidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny plantevernmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere dyretransportør, dyretransportmiddel eller oppsamlingssentral Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke oppstartstillatelse for plangodkjent vannverk Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke plangodkjenning for nytt vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søke plangodkjenning for nytt/endret vannbehandlingsanlegg Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om dispensasjon Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig innrapportering for vannforsyningssystem Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Statens pensjonskasses arbeidsgiverportal Statens pensjonskasse
(Åpne skjemaet i Altinn) Fakturaspesifikasjon pensjonsytelser Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Dispensasjon for import av kjæledyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsgodkjenning for import av biprodukter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av importert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av produsert for til selskapsdyr og pelsdyr Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mattilsynets skjematjenester Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om meldepliktig hendelse Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny forvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ny næringsmiddelvirksomhet Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Utlevering/bruk av legemidler Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport settefisk Mattilsynet
Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Miljødirektoratets rapporteringstjeneste Miljødirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt kundeforhold - lån og tilskudd i Husbanken Husbanken
Melding etter meldeplikten - farlige produkter (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige forbrukertjenester (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Sykefraværsstatistikk for IA-virksomheter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Elektronisk kontoutskrift tollkreditt Toll- og avgiftsdirektoratet
Melding om behandling av personopplysninger Datatilsynet
EMS - elektronisk meldesystem for strålekilder Statens strålevern
Bevilling til å utøve rettshjelpsvirksomhet (advokatbevilling og andre tillatelser) Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Meldeordning for å yte rettshjelp Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
(Åpne skjemaet i Altinn) T09 Skatteoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) T14 Trekkoppgjørsrapport Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Firmaattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Kopi av årsregnskap Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Registerutskrift Brønnøysundregistrene
Godkjenning av opptakssentral Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjoner som krever inn og fordeler vederlag til rettighetshavere i henhold til bestemmelser om avtalelisens Kulturdepartementet
Godkjenning av oppkrevings- og fordelingsorganisasjon (følgerett) Kulturdepartementet
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler vederlag for offentlig fremføring av lydopptak av utøvende kunstneres prestasjoner Kulturdepartementet
Godkjenning av private grunnskoler uten krav på offentlig støtte Utdanningsdirektoratet
Godkjenning som skadedyrbekjemper Folkehelseinstituttet
Godkjenning av lokaler for tatoverings- og hulltakingsvirksomhet Kommunene
Løyve for å drive handelsvirksomhet med oppkjøp av brukte og kasserte ting med sikte på salg Politidistriktene
Tillatelse til å være advokat ved Høyesterett Høyesterett
Tillatelse til å fotografere, ta opp film eller lydopptak under hovedforhandling i straffesak Domstolene
Tillatelse til erverv og innehavelse av skytevåpen til utryddelse av skadedyr Politidistriktene
Tillatelse til erverv av skytevåpen til slakting Politidistriktene
Bevilling til å drive handel med skytevåpen, våpendeler og ammunisjon Politidistriktene
Bevilling til å tilvirke, utføre reparasjon, deaktivering av skytevåpen/våpendeler og tilvirkning av ammunisjon(børsemakerbevilling) Politidistriktene
Tillatelse til å utnytte en forsvarsviktig oppfinnelse Forsvaret
Tillatelse til enkeltstående tilfeller av luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer Forsvaret
Lisens for ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer, herunder presse eller annet medieorgan Forsvaret
Autorisasjon av taxidermister/preparanter Miljødirektoratet
Autorisasjon av jegerprøveinstruktører Miljødirektoratet
Godkjenning av ansvarshavende i forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av foretak for ansvarsrett etter Plan- og bygningsloven Direktoratet for byggkvalitet
Registrering av virksomhet for produksjon, innførsel og engrossalg av alkoholholdig drikk Toll- og avgiftsdirektoratet
Autorisasjon av veterinær Mattilsynet
Autorisasjon av fiskehelsebiologer Mattilsynet
Autorisasjon av dyrepleiere Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Godkjenning av anlegg for overføring av sæd og embryo Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter som vil markedsføre økologiske produkter Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Pensjonsmeldingsskjema Statens pensjonskasse
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet for enhet/foretak Brønnøysundregistrene
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på tog og fly Helsedirektoratet
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr Mattilsynet
Andre registeroppslag Tjenester med flere tjenesteeiere
MiljøRapp Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Tillatelse for andre enn veterinærer for å drive med inseminering av husdyr i bestemt besetning Mattilsynet
Konsesjon for organisering eller drift av markedsplass for omsetning av elektrisk energi Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Løyve for transport for funksjonshemmede Fylkeskommunene
Persontransport i rute innenlands med motorvogn eller fartøy Fylkeskommunene
Tillatelse til tiltak som kan endre sjøverts ferdsel Kystverket
Tillatelse til totalisatorvirksomhet Landbruks- og matdepartementet
Laboratorium og røntgeninstitutt – Etablering Helsedirektoratet
Autorisasjon som fotterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Personellsertifikater og opplæringskrav innen skipsfart Sjøfartsdirektoratet
Mesterbrevordningen Mesterbrevnemnda
Tillatelse til oppsetting av fyrlys, sjømerker, mv. Kystverket
Utførelsestillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Tillatelse for bruk av farvann utenom havnedistrikt Kystverket
Tillatelse til dumping av masse og gjenstander i sjø Kystverket
Tillatelse til tiltak i statlige fiskerihavner Kystverket
Tillatelse til anlegg, drift og vedlikehold av planeringsfelt Kommunene
Tillatelse til import og salg av settepoteter Mattilsynet
Tillatelse til reindrift Landbruksdirektoratet
Tillatelse til bygging og drift av fjernvarmeanlegg Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Undersøkelse etter petroleum Oljedirektoratet
Autorisasjon som psykolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som fysioterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som kiropraktor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som optiker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Registrering av eksportør av fisk og fiskeprodukter Norges sjømatråd
Tillatelse til opplag av fartøy Kommunene
Tillatelse til bygging og drift av elektrisk anlegg for energiproduksjon og energioverføring Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Konsesjon for å anlegge, drive eller inneha landingsplass Luftfartstilsynet
Godstransport med motorvogn Statens vegvesen
Drosjeløyve Fylkeskommunene
Selskapsvognløyve Fylkeskommunene
Turvognløyve Statens vegvesen
Sertifisering av lasteskip, lektere og passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
Autorisasjon og lisens som lege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Tillatelse til drift av opplagsplass eller anlegg for behandling av avfall Miljødirektoratet
Apotekkonsesjon (rett til å eie apotek) Statens legemiddelverk
Søknad om utsetting av genmodifiserte organismer (GMO) Klima- og miljødepartementet
Søknadsportalen Norge - Application Portal Norway (Utlendingsdirektoratets søknadsløsning) Utlendingsdirektoratet
Tillatelse til omsetning, pakking, import og eksport av såvarer Mattilsynet
Tillatelse for NIS-skip til å føre last mellom norske havner Sjøfartsdirektoratet
Utslipp fra bensinstasjoner, bussterminaler mv. Kommunene
Autorisasjon som radiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannpleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ergoterapeut Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortopediingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Søknad om markedsføringstillatelse for farmasøytisk spesialpreparat Statens legemiddelverk
Søknad om konsesjon til anlegg av skitau Fylkesmannsembetene
Garantierklæring, jf. forskrifter om taubaner Fylkesmannsembetene
Anlegg og drift av taubaner og kabelbaner Samferdselsdepartementet
Godkjenning av rullende materiell Statens jernbanetilsyn
Medisinsk laboratorie- og røntgenvirksomhet Helsedirektoratet
Godkjenning av sykehus som utfører transplantasjonsinngrep Helsedirektoratet
Godkjenninger innen human-medisinsk bruk av bioteknologi Helsedirektoratet
Importtillatelse for legemidler - ikke-medisinsk bruk Statens legemiddelverk
Søknad om tildeling av 5-sifret nummer Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Objektidentifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
ISO-DCC nettadresser (NSAP-adresser) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Autorisasjon som provisorfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som reseptarfarmasøyt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Radioamatørlisens Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Frekvenstillatelse for satellittjordstasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sikkerhetsgodkjenning av infrastrukturforvalter på det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak med lisens fra annen EØS-stat eller Sveits som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Autorisasjon som tannlege Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Etablering av forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
Etablering av verdipapirforetak Finanstilsynet
Etablering av verdipapirfond Finanstilsynet
Bruk av røntgenapparater i medisinsk øyemed Statens strålevern
Særskilt tillatelse til anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum Olje- og energidepartementet
Meldeplikt om drift av solstudio Statens strålevern
Meldeplikt om bruk av røntgenapparater i privat veterinærvirksomhet Statens strålevern
Melding om bruk av røntgenapparat i kiropraktorvirksomhet Statens strålevern
Melding om røntgenapparater i tannhelsetjeneste Statens strålevern
Erverv av vannfall Olje- og energidepartementet
Utvinningstillatelse Olje- og energidepartementet
Tillatelse til vaktvirksomhet Politidistriktene
Krav om garantistillelse for reisearrangørvirksomhet (Reisegarantifondet) Reisegarantifondet
Etablering av forretningsbank Finanstilsynet
Etablering av sparebank Finanstilsynet
Tillatelse til å yte investeringstjenester Finanstilsynet
Registrering av forsikringsmeglingsforetak Finanstilsynet
Etablering av finansieringsforetak Finanstilsynet
Generell utslippstillatelse Miljødirektoratet
Tillatelse til etablering av forsikringsselskap Finanstilsynet
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til etablering av behandlingsanlegg for animalsk avfall m.v. Mattilsynet
Autorisasjon som regnskapsførerselskap Finanstilsynet
Meldeplikt ved tiltak som kan medføre store forurensningsproblemer Miljødirektoratet
Genmodifiserte organismer (GMO) Helsedirektoratet
Bevilling til å drive inkassovirksomhet Finanstilsynet
Godkjenning av verksteder Statens vegvesen
Godkjenning av tilvirkning og distribusjon mv. av medisinfôr Statens legemiddelverk
Godkjenning av kursarrangør for utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av verksteder som tilbyr kontroll og reparasjon av fartskrivere Statens vegvesen
Godkjenning som trafikklærer Statens vegvesen
Godkjenning som trafikkskole Statens vegvesen
Kompetansebevis for fører av utrykningskjøretøy Statens vegvesen
Godkjenning av læresteder som tilbyr yrkessjåføropplæring Statens vegvesen
Godkjenning som revisjonsselskap Finanstilsynet
Tillatelse til å drive eiendomsmegling mot godtgjørelse Finanstilsynet
Skjenkebevilling for skjenking av alkoholholdig drikk på skip Helsedirektoratet
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til bruk av røntgenapparater i industriell og forskningsmessig sammenheng Statens strålevern
Tillatelse til å drive virksomhet som børs eller autorisert markedsplass Finanstilsynet
Driftskonsesjon til apotek Statens legemiddelverk
Dykkerbevis klasse A og B Høgskolen i Bergen
Grossisttillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
Tilvirkertillatelse for legemidler Statens legemiddelverk
(Åpne skjemaet i Altinn) Lakselus Mattilsynet
Konsesjon for å anlegge, inneha og drive offentlige mobil- kommunikasjonsnett Samferdselsdepartementet
Konsesjon for å drive postvirksomhet Samferdselsdepartementet
Autorisasjon som vernepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tanntekniker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som tannhelsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som sykepleier Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som perfusjonist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ortoptist Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som klinisk ernæringsfysiolog Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsefagarbeider Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som helsesekretær Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som bioingeniør Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som audiograf Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som apotektekniker Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som ambulansearbeider Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Autorisasjon som jordmor Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Godkjenning av oksestasjon Mattilsynet
Godkjenning av depotmottaker for verdipapirfond Finanstilsynet
Godkjenning av rånestasjon Mattilsynet
Godkjenning av sædstasjon Mattilsynet
Godkjenning av embryoinnsamlingsgruppe/embryoproduksjonsgruppe Mattilsynet
Godkjenning av feltstasjon/Godkjenning av samlingsstasjon Mattilsynet
Godkjenning av forsøksdyravdeling Forsøksdyrutvalget
Godkjenning av dyreforsøk Forsøksdyrutvalget
Søknad om godkjenning av kjemiske produkter til behandling av drikkevann Mattilsynet
Tillatelse til salg av rugeegg og livdyr av fjørfe Mattilsynet
Tilvirkningsbevilling for alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Produkter og tjenester fra Brønnøysundregistrene for privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Pantattest privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Bekreftelse fra Konkursregisteret privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet privatperson Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding i forbindelse med prisutjevningsordningen for melk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Ekomstatistikk første halvår 2015 Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Utvinningsrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Tillatelse til visning, salg og utleie av film og videogram Kommunene
Søknad om godkjenning av desinfeksjonsmiddel til teknisk bruk i helsesektoren Statens legemiddelverk
Innførselstillatelse for narkotika og psykotrope stoffer Statens legemiddelverk
Drift på statens malmer og metaller Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Tillatelse til ervervsmessig husdyrhold Landbruksdirektoratet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Vis markedsføringstillatelser Statens legemiddelverk
EDI-bruker-identifikator Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for radiolinjestasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse for kringkasting Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for PMR (profesjonell mobil radio) Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for brikkesystem Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Sendertillatelse nummer xxxx til bruk av frekvenser for punkt til punkt/multipunkt laveffekt radiosamband Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
(Åpne skjemaet i Altinn) Samsvarserklæring for typegodkjente kjøretøy Statens vegvesen
Sikkerhetsmessig godkjenning Park- og tivolitilsynet
Utpeking av teknisk kontrollorgan for det transeuropeiske konvensjonelle jernbanesystem og/eller det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog Statens jernbanetilsyn
Tillatelse til å drive jernbanevirksomhet på strekninger som ikke er en del av det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Ekomnettautorisasjon Nasjonal kommunikasjons­myndighet (Nkom)
Godkjenning av offentlige og private sykehus til å foreta inngrep etter lov om sterilisering Fylkesmannsembetene
Tillatelse til å drive kredittopplysningsvirksomhet Datatilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Krav om refusjon til andre ordninger Statens pensjonskasse
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om godkjenning av renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering på tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd fra Helsedirektoratet Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om data fra Norsk pasientregister (NPR) Helsedirektoratet
Søknad om dagsoppgjør Toll- og avgiftsdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mine krav og betalinger Skatteetaten
Utslipp fra boligfelt, hytteby og campingplass i separat anlegg Kommunene
Tillatelse til hvalfangst Fiskeridirektoratet
Tillatelse til selfangst Fiskeridirektoratet
Farts- og sikkerhetssertifikat for fiske- og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
Eksport av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til import av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til tilvirkning av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Bruk av klorfluorkarboner og haloner Miljødirektoratet
Tillatelse til utslipp av prosessavløpsvann i kommunalt nett Miljødirektoratet
Import av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til bruk av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til omsetning av radioisotoper Statens strålevern
Tilvirkning av radioisotoper Statens strålevern
Tillatelse til bygging av kaianlegg mv. Kystverket
Godkjennelse av fiskesalgslag Nærings- og fiskeridepartementet
Tillatelse til trålfiske i Nordsjøen (Nordsjøtråltillatelse) Fiskeridirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av antall personer med psykisk utviklingshemming Helsedirektoratet
(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Søknadskjema for autorisasjon og lisens for leger Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
(Åpne skjemaet i Altinn) Konkursbehandling Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Mine arbeidsgivere Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Patentstyrets meldingstjeneste Patentstyret
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema for spesialistgodkjenning Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om regionalt miljøtilskudd Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Endring av bankkontonummer for landbruksforetak Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt landbruksforetak Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skjema for helse- og udyktighetserklæring Sjøfartsdirektoratet
Melding av lokaler for frisør- og hudpleievirksomhet Kommunene
(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til organisert beitebruk Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Konsernstruktur Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Mitt frikort Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Skattetrekksmelding/Melding om forskuddsskatt Skatteetaten
(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig melding for godkjent renholdsvirksomhet Arbeidstilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Global Legal Entity Identifier Norway Brønnøysundregistrene
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Krav om melding og vurdering før opprettelse av forskningsbiobank. Krav om godkjenning før biobankmateriale overføres til utlandet REK - Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk
Godkjenning av organisasjon som oppkrever og fordeler tilleggsvederlag Kulturdepartementet
Godkjenning av dyretransportører og kompetansebevis for sjåfører og ledsagere Mattilsynet
Tillatelse til oppsetting av anlegg for navigasjonsveiledning Kystverket
Tillatelse til import av fisk Mattilsynet
Sikkerhetsgodkjenning av drift av sidespor, havnespor, terminalspor og lignende Statens jernbanetilsyn
Lisens for jernbaneforetak som skal trafikkere det nasjonale jernbanenettet Statens jernbanetilsyn
Drift av akvakulturanlegg (akvakulturdriftsforskriften) Fiskeridirektoratet
Tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret Fiskeridirektoratet
Tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret Fiskeridirektoratet
Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest Arbeidstilsynet
Erverv av utvinnings-/undersøkelsesrett til forekomster av statens mineraler Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Undersøkelsesrett Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Ringnottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til torsketråling Fiskeridirektoratet
Tillatelse til brislingfiske Fiskeridirektoratet
Snurrevadtillatelse Fiskeridirektoratet
Seinottillatelse Fiskeridirektoratet
Tillatelse til fiske i det nordvestlige Atlanterhav (NAFO-området) Fiskeridirektoratet
Tillatelse for utlendinger til å drive fiske mv. innenfor norsk fiskerigrense Fiskeridirektoratet
Tillatelse til transport av akvatiske organismer Mattilsynet
Godkjenning av virksomheter i fiskeindustrien Mattilsynet
Utførselstillatelse for hval og hvalprodukter Nærings- og fiskeridepartementet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-resultat Statistisk sentralbyrå
Tillatelse til omsetting av agn Fiskernes Agnforsyning SA
Konsesjon for taubaner for persontransport, herunder skitau, skitrekk og stolheiser Fylkesmannsembetene
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfinn-Avledet balanse Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-Tilleggsspesifikasjoner Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innrapportering av særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester Helsedirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Kjemikaliedeklarering til produktregisteret Miljødirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Innfin-vedlegg Statistisk sentralbyrå
(Åpne skjemaet i Altinn) Innmelding av kosmetikkbivirkninger Mattilsynet
(Åpne skjemaet i Altinn) Skogfond og tømmeravvirkning Landbruksdirektoratet
(Åpne skjemaet i Altinn) Verkstedregister Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk kjøretøykontroll Statens vegvesen
(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utgangsstoffer for eksplosiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
(Åpne skjemaet i Altinn) Stiftelse av aksjeselskap Brønnøysundregistrene
Søknad om uførepensjon Statens pensjonskasse
1B 112 Opplysninger til Pensjonstrygdens skips- og rederiregister Pensjonstrygden for sjømenn
3050 Regnskapsskjema for pensjonsfond Finanstilsynet
3052/3051 Regnskapsskjema for private pensjonskasser Finanstilsynet
595B Melding om registrering av bemanningsforetak Arbeidstilsynet
700 Kapitaldekningsoppgave - forsikringsselskaper og pensjonskasser Finanstilsynet
800 Kapitaldekningsoppgave - kredittinstitusjoner og verdipapirforetak Finanstilsynet
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
A01(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A02(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - innsending fra system Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A04(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om lønnet arbeid i hjemmet Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A05(Åpne skjemaet i Altinn) Forenklet a-melding for veldedig eller allmennyttig organisasjon Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A06(Åpne skjemaet i Altinn) A-melding - bestill avstemmingsinformasjon Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
A08(Åpne skjemaet i Altinn) Mine inntekter og arbeidsforhold - bestilling Skatteetaten ved Etatenes fellesforvaltning
AFP-01 / AFP-02(Åpne skjemaet i Altinn) Avtalefestet pensjon privat sektor, arbeidsgiverskjema Fellesordningen for AFP
AHB-S7 Søknad fra panthaver om tillatelse til å selge alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
BEST154 Melding om arbeidsrelatert sykdom eller skade Arbeidstilsynet
BEST369E(Åpne skjemaet i Altinn) Forhåndsmelding av arbeidsplass hvor det utføres midlertidig eller skiftende bygge- eller anleggsarbeid Arbeidstilsynet
BEST486 Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale Arbeidstilsynet
BL 11A Søknad om ny klinisk utprøving Statens legemiddelverk
BL 11B Tilleggsskjema for multisenterutprøvinger Statens legemiddelverk
BL 232504 Bivirkning av legemiddel – melding fra helsepersonell Statens legemiddelverk
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter Brønnøysundregistrene
BR-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Registrere nye foretak og enheter - Samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
BR-1013(Åpne skjemaet i Altinn) Signeringsoppgave for samordnet registermelding Brønnøysundregistrene
BR-1015/BR-1016 Anmodning om tildeling av D-nummer Brønnøysundregistrene
BR-1019 Konsernmelding Brønnøysundregistrene
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering i Frivillighetsregisteret (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BR-1031(Åpne skjemaet i Altinn) Frivillighetsregisteret, registrering i (Samordnet registermelding) Brønnøysundregistrene
BUF-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 13 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - nasjonal og internasjonal grunnstøtte, paragraf 14 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – Etableringstilskudd (paragraf 17) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0004(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til drift for aktører som arbeider for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0008(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0009(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0010(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0011(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0012(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre levekårene og livskvaliteten til mennesker med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0013(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til sommerleir for barn med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0014(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til ferie- og velferdstiltak for personer med nedsatt funksjonsevne Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0015(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0016(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0017(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0018(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0019(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner – uttrappingstilskudd, paragraf 19 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner - driftstilskudd Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0021(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til frivillige, landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjoner - internasjonal grunnstøtte for partipolitiske ungdomsorganisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0022(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til tiltak mot barnefattigdom Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0023(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0024(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0025(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til regelmessige aktiviteter for å bedre levekår og livskvalitet blant lesbiske, homofile, bifile og transpersoner (LHBT) Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0026(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til familie- og likestillingspolitiske tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0027(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til familie- og likestillingspolitiske organisasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0028(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til lokale samlivskurs Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0029(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklingstiltak på samlivsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0030(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om aktivitetstilskudd til tiltak mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0031(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner som arbeider mot vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0032(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til arbeid med universell utforming Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0033(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0034(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om driftstilskudd til organisasjoner på barnevernsområdet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0035(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til utviklings- og samhandlingsprosjekter i barnevernet Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0036(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om tilskudd til kommuner til foreldrestøttende tiltak Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
BUF-0037(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om driftstilskudd til organisasjoner som jobber med tiltak for voldsutsatte barn Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
F9-4 Oppgave over omsatt mengde alkoholholdig drikk Helsedirektoratet
FD-0001(Åpne skjemaet i Altinn) Månedsrapport biomasse Fiskeridirektoratet
FD-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Miljørapportering Fiskeridirektoratet
FD-0005(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om opptak i fiskermanntallet Fiskeridirektoratet
FD-0006(Åpne skjemaet i Altinn) Driftsplaner for akvakulturanlegg i sjøvann Fiskeridirektoratet
FD-0007(Åpne skjemaet i Altinn) Nytek Fiskeridirektoratet
FD0012 Dispensasjon fra forbudet mot bruk av ruser Fiskeridirektoratet
FD-0020(Åpne skjemaet i Altinn) Lisens for fiske i annet lands sone Fiskeridirektoratet
FD-0021(Åpne skjemaet i Altinn) Registreringsmelding for fiske i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon Fiskeridirektoratet
FD0028 Dispensasjon fra veieplikten – transport av fisk Fiskeridirektoratet
FKD-0004(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Melding om start eller stopp andre arter Fiskeridirektoratet
GA-8025(Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om vergemål Statens sivilrettsforvaltning
GA-8027(Åpne skjemaet i Altinn) Samtykkeerklæring Statens sivilrettsforvaltning
GA-8028(Åpne skjemaet i Altinn) Økonomisk status for person med verge Statens sivilrettsforvaltning
GA-8029(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om behov for vergemål Statens sivilrettsforvaltning
GA-8030 til GA-8038(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om fylkesmannens godkjenning – samleskjema Statens sivilrettsforvaltning
GA-8039(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om vergegodtgjørelse Statens sivilrettsforvaltning
GA-8041(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om å bli verge eller representant for enslig mindreårig asylsøker Statens sivilrettsforvaltning
GA-8042(Åpne skjemaet i Altinn) Fullstendighetserklæring (Årlig erklæring om regnskap og formuesforvaltning) Statens sivilrettsforvaltning
GA-8044(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om behov for vergemål for mindreårig person Statens sivilrettsforvaltning
GA-8045(Åpne skjemaet i Altinn) Vergeerklæring Statens sivilrettsforvaltning
GP-6158 Kvartalsrapport Politidirektoratet
GP-7116 Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere Utlendingsdirektoratet
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
IB-0110 Avgiftsoppgave Pensjonstrygden for sjømenn
IB-0111 Spesifikasjon av innbetaling Pensjonstrygden for sjømenn
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Skipsregistrene
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Skipsregistrene
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Skipsregistrene
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Skipsregistrene
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Skipsregistrene
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Skipsregistrene
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Skipsregistrene
KR-0008 Melding om endring til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
KR-0009 Melding om sletting til NIS, NOR, BYGG Skipsregistrene
KR-0010 Melding om registrering av fartøy Skipsregistrene
KR-0012 Melding om registrering i norsk skipsregister Skipsregistrene
KR-0013 Melding til skipsbyggingsregisteret Skipsregistrene
KR-0014 Notification of Assignment of responsibilities imposed by the ISM-code Skipsregistrene
KR-0015 Egenerklæring - skipet er uten bemanning Skipsregistrene
KR-0016 Egenerklæring - det er kun nordmenn og EØS-borgere ombord Skipsregistrene
KR-0017 Egenerklæring - enighet om lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0018 Egenerklæring - godkjennelse av bruk av lavere garantisats Skipsregistrene
KR-0019 Søknad om navneattest Skipsregistrene
KR-0025 Søknad om reservering av navn Skipsregistrene
KRT-1001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisjonsselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1002(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Dokumentbasert tilsyn - Revisors egenmelding Finanstilsynet
KRT-1003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering fra utstederforetak ved Oslo Børs/Oslo Axess Finanstilsynet
KRT-1004(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførerselskapets egenmelding Finanstilsynet
KRT-1005(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Regnskapsførers egenmelding Finanstilsynet
KRT-1006(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema for selskaper som driver inkassovirksomhet Finanstilsynet
KRT-1007(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for foretak som driver forsikringsformidling Finanstilsynet
KRT-1008(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirforetak Finanstilsynet
KRT-1009(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1010(Åpne skjemaet i Altinn) Foretakets behandling av klientmidler med revisors uttalelse Finanstilsynet
KRT-1011(Åpne skjemaet i Altinn) Kvartalsoppgave for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1012(Åpne skjemaet i Altinn) Oppgave for eiendomsmegling Finanstilsynet
KRT-1015(Åpne skjemaet i Altinn) Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond Finanstilsynet
KRT-1017(Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om revisjonsselskaper Finanstilsynet
KRT-1018(Åpne skjemaet i Altinn) Revisorregisteret – Registrering av opplysninger om ansvarlige revisorer Finanstilsynet
KRT-1019(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig konsesjon for regnskapsfører-, revisor-, eiendomsmegling- og inkassoområdet Finanstilsynet
KRT-1021(Åpne skjemaet i Altinn) Omsetningstall for revisjonsforetak Finanstilsynet
KRT-1022 Likviditetsrapportering - LCR (Liquidity Coverage Ratio) Finanstilsynet
KRT-1023 Likviditetsrapportering - NSFR (Net Stable Funding Ratio) Finanstilsynet
KRT-1025(Åpne skjemaet i Altinn) Periodisk vedleggsskjema Finanstilsynet
KRT-1026(Åpne skjemaet i Altinn) Sikkerhetsstillelser Finanstilsynet
KRT-1029(Åpne skjemaet i Altinn) Forsikringsselskapenes interne klagebehandling Finanstilsynet
KRT-1041(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1042(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Bank – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1043(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Skadeselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1045(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Livselskap – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1047(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Pensjonskasser – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1049(Åpne skjemaet i Altinn) Nøkkeltall, Finansieringsforetak – Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1060(Åpne skjemaet i Altinn) Generelt vedleggsskjema- Finanstilsynet Finanstilsynet
KRT-1070(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV – Likviditet LCR – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1071(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV LCR-rapportering, konsolidert Finanstilsynet
KRT-1072(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel – ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1073(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Uvektet kjernekapitalandel -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1074(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1075(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Likviditet NSFR -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1076(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1077(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Store engasjementer -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1078(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1079(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Kapitaldekning -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1081(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - FINREP -­ konsolidert Finanstilsynet
KRT-1082(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1083(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Tap på utlån sikret i fast eiendom - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1084(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - ikke konsolider Finanstilsynet
KRT-1085(Åpne skjemaet i Altinn) CRD IV - Sikkerhetsstilte eiendeler - konsolidert Finanstilsynet
KRT-1090(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1091(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 700 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1092(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Ikke konsolidert Finanstilsynet
KRT-1093(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport 800 - Konsolidert Finanstilsynet
KRT-1100(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - år (2014) - Foretak Finanstilsynet
KRT-1101(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - år (2014) - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1102(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - 3. kvartal 2015 - Foretak Finanstilsynet
KRT-1103(Åpne skjemaet i Altinn) Førtidig Solvens II - 3. kvartal 2015 - Gruppe Finanstilsynet
KRT-1160(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for alternative investeringsfond (AIF) Finanstilsynet
KRT-1161(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering for AIF-forvalter Finanstilsynet
KRT-1170(Åpne skjemaet i Altinn) Rapportering av klager
KRT-1175(Åpne skjemaet i Altinn) IKT-risiko Finanstilsynet
KS-0072(Åpne skjemaet i Altinn) Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0073(Åpne skjemaet i Altinn) Klageskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0075(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om fravik Sjøfartsdirektoratet
KS-0103(Åpne skjemaet i Altinn) Sjekkliste - reders egenkontroll Sjøfartsdirektoratet
KS-0105(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om utvidet fartsområde NIS Sjøfartsdirektoratet
KS-0109-1(Åpne skjemaet i Altinn) Vertstatskontroll egenmelding Sjøfartsdirektoratet
KS-0115(Åpne skjemaet i Altinn) Begjæring om inspeksjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
KS-0119-ENG(Åpne skjemaet i Altinn) Port State Control - Payment Guarantee Statement Sjøfartsdirektoratet
KS-0125(Åpne skjemaet i Altinn) Anmeldelse av nybygg Sjøfartsdirektoratet
KS-0125/4(Åpne skjemaet i Altinn) Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
KS-0138B(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om slepetillatelse Sjøfartsdirektoratet
KS-0148(Åpne skjemaet i Altinn) Request for survey - Mobile Offshore Unit Sjøfartsdirektoratet
KS-0179B Rapport 79 Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-1(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev for nybygg Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-2(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev ved ombygging eller tapt målebrev Sjøfartsdirektoratet
KS-0194-3(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om målebrev ved innførsel Sjøfartsdirektoratet
KS-0197B(Åpne skjemaet i Altinn) Rapport om sjøulykker og personskader Sjøfartsdirektoratet
KS-0308(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om sikkerhetsbemanning Sjøfartsdirektoratet
KS-0310 Miljødeklarasjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Sjøfartsdirektoratet
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Sjøfartsdirektoratet
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Sjøfartsdirektoratet
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Sjøfartsdirektoratet
KS-0321 Meldingsskjema Sjøfartsdirektoratet
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Sjøfartsdirektoratet
KS-0330(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om refusjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0331(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om utsettelse av søknad om refusjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0354(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om personlig sertifikat for sjøfolk Sjøfartsdirektoratet
KS-0354-1(Åpne skjemaet i Altinn) Send inn supplerende dokumentasjon til søknad om personlig sertifikat Sjøfartsdirektoratet
KS-0355(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om påtegning Sjøfartsdirektoratet
KS-0356(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav Sjøfartsdirektoratet
KS-0357(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om dispensasjon Sjøfartsdirektoratet
KS-0358(Åpne skjemaet i Altinn) Registrer fartstid Sjøfartsdirektoratet
KS-0359(Åpne skjemaet i Altinn) Registrer utdanning og kurs Sjøfartsdirektoratet
KS-0360(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av mannskapsliste Sjøfartsdirektoratet
KS-0361(Åpne skjemaet i Altinn) Registrering av ansettelse og fratredelse Sjøfartsdirektoratet
KS-0490B/E Årsrapport fra verne- og miljøutvalget Sjøfartsdirektoratet
KS-0492B Årsrapport fra verne- og miljøutvalg for skip i lokalfart med mindre enn 8 personer om bord Sjøfartsdirektoratet
KT-0101 Alminnelig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
KT-0201 Fullstendig melding av foretakssammenslutning Konkurransetilsynet
KT-0301 Innmelding av kraftpriser Konkurransetilsynet
L61/38 Råolieforsyningsomkostninger Olje- og energidepartementet
L61/44 Indtægter på hjemmemarkedet Olje- og energidepartementet
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Skatteetaten
LCXD103 Innberetning av korn Skatteetaten
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Skatteetaten
LI 100.91 Forhandlerrapport Norsk rikskringkasting AS
LI 1315/84 Melding til Norsk Rikskringkasting om handel med radiomateriell Norsk rikskringkasting AS
LS-0001(Altinnskjema er for tiden ikke tilgjengelig - åpne infoside) Pliktig regnskapsskjema for godkjente lotteriverdige organisasjoner Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Søknadsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
LS-0003(Åpne skjemaet i Altinn) Rapporteringsskjema Lotteri- og stiftelsestilsynet
M-0160 Søknad om godkjenning av plan for nydyrking Landbruksdirektoratet
Mdir-001(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av egenkontrollen for landbasert industri Miljødirektoratet
Mdir-002(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for deponier Miljødirektoratet
Mdir-003(Åpne skjemaet i Altinn) Søknad om tillatelse og årlig rapportering for kvotepliktige virksomheter Miljødirektoratet
Mdir-004(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering av eksportert og importert avfall Miljødirektoratet
Mdir-005(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering for CO2-kompensasjon Miljødirektoratet
Mdir-006(Åpne skjemaet i Altinn) Årlig rapportering på bærekraftskriteriene for biodrivstoff og flytende biobrensel Miljødirektoratet
Mdir-009(Åpne skjemaet i Altinn) Avfallsdeklarering Miljødirektoratet
ME-1001 Skjema for eierskap i aviser Medietilsynet
ME-2001 Skjema for registrering av film for visning Medietilsynet
ME-2002 Skjema for bestilling av ekstra filmkopier Medietilsynet
ME-2003 Søknad om tillatelse til fortrykk og elektronisk merking Medietilsynet
ME-2004 Skjema for registrering av videogram Medietilsynet
ME-2005 Standardskjema for registrering av videogram for distributører som bruker klistremerker fra Medietilsynet Medietilsynet
ME-2006 Skjema for etterbestilling av klistremerker Medietilsynet
ME-3001 Søknad om produksjonstilskudd til dagsaviser Medietilsynet
ME-3003 Søknad om tilskudd til samiske aviser Medietilsynet
ME-3004 Søknad om tilskudd til minoritetsspråklig publikasjoner Medietilsynet
ME-3007 Regnskapsskjema for aviser Medietilsynet
ME-4003 Melding om oppstart av kringkasting Medietilsynet
ME-4005 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4006 Søknad om konsesjon til lokalfjernsyn på NRK2s bakkesendere Medietilsynet
ME-4007 Søknad om konsesjon til lokalradio Medietilsynet
ME-4008 Søknad om korttidskonsesjon Medietilsynet
ME-4009 Søknad om konsesjon til opprettelse og drift av omformeranlegg for trådløs videresending av kringkasting Medietilsynet
ME-4010 Årsmelding for lokalfjernsyn Medietilsynet
ME-4011 Årsmelding for lokalradio Medietilsynet
ME-4012 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - kompetansehevende tiltak Medietilsynet
ME-4013 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - programproduksjon Medietilsynet
ME-4014 Tilskudd til lokalkringkastingsformål - utviklingsprosjekt Medietilsynet
ME-4015 Søknad om tilskudd til lokalkringkastingsformål, drifts- og investeringsstøtte Medietilsynet
MT-0002(Åpne skjemaet i Altinn) Melding om mistenkelig transaksjon Økokrim
NA-0201 Ditt førerkort Statens vegvesen
NAV 05-04.12 Samleregning medisinsk behandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.20 Skjema for tannbehandling § 5-6 Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-06.22 Samleregning tannbehandling Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-07.06 Regning psykolog Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-08.06 Regning fysioterapeut Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 05-09.01 Regning kiropraktor Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-07.04 Vurdering av arbeidsmulighet ved sykdom/sykmelding Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.05 Søknad om unntak fra arbeidsgiveransvar for sykepenger til en arbeidstaker som lider av en langvarig eller kronisk sykdom Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-20.12 Krav fra arbeidsgiveren om refusjon av sykepenger utbetalt til en arbeidstaker som er unntatt fra bestemmelsene om arbeidsgiveransvar Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.05 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperiode. Søknad om opptak Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-21.15 Forsikring mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden små bedrifter Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 08-30.01 Inntekts- og skatteopplysninger – arbeidstaker som skal ha syke­penger, fødselspenger eller adopsjonspenger Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.10 Stønad til ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.12 Ferdigattest ortopediske hjelpemidler Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 10-07.28 Regning for døvetolking Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-06.05 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført i forbindelse med petroleumsvirksomhet til havs Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.05 Melding om yrkesskade/-sykdom under arbeid på norsk eller utenlandsk territorium Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 13-07.08 Melding om yrkesskade eller yrkessykdom som er påført under tjeneste på skip eller under fiske/fangst Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-04.10 Krav om svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 14-16.08 Avtale mellom selvstendig næringsdrivende/frilanser og NAV lokalt om arbeid i fødsels- eller adopsjonsperioden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
NAV 23-05.05 Terminoppgave for produktavgift til folketrygden Arbeids- og velferdsetaten (NAV)