Hovedinnhold
Skriv ut

Årsregnskap for små, store og øvrige selskap (RR-0002)

Fra 1. januar 2015 må årsregnskap sendes inn via Regnskapsregisteret sine skjema på www.altinn.no. Årsregnskap som sendes i posten blir returnert av Regnskapsregisteret uten at innsendte dokumenter blir vurdert. Indre selskap skal sende årsregnskapet på e-post. De som setter opp årsregnskapet etter internasjonal standard (IFRS) − og i dette regnskapet avviker fra oppstillingsplanene etter regnskapsloven kapittel 6 − kan velge om de skal levere via Altinn eller på e-post.

Kort om skjemaet

Hovedskjema

Vi anbefaler at hovedskjemaet blir fylt ut før vedleggsskjema fylles ut. Dette fordi det i vedleggsskjema ligger kontroller mot opplysninger i hovedskjemaet. På side to må det legges inn e-postadresse, slik at Regnskapsregisteret kan sende melding på e-post når årsregnskapet er saksbehandlet. Det er mulig å legge inn inntil ti e-postadresser.

 - Regnskapsregler

Benyttes forenklet IFRS, skal du krysse av for "Regnskapslovens alminnelige regler".

Vedleggsskjema

Vedleggsskjemaet bygger på en fast oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse. Skal du levere både selskapsregnskap og konsernregnskap, legger du til to vedleggsskjema. Du angir på første side om tallene er for selskapsregnskapet eller konsernregnskapet.

I 43 av postene i vedleggsskjema er det mulig å legge inn egendefinerte tekster. Dersom du ikke legger inn tekst, gjelder teksten som er angitt i skjemaet. Ved å velge "Sett inn element", som ligger i underkant av posten, får du en ny rad for å legge inn ny post. Denne funksjonaliteten kan benyttes hvis du ønsker å spesifisere posten nærmere (splitte en standardpost i flere poster).

- Valør

Du må angi i vedleggsskjemaet om tallene rapporteres i hele tall, tusen eller million. Angir du tusen eller million, multipliseres tallene med hhv. 1 000 eller 1 000 000 når Regnskapsregisteret mottar skjemasettet.

- Valuta

I vedleggsskjemaet må du velge valuta fra nedtrekkslisten. Hovedregelen er at valuta skal være Norske kroner.

- Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

NUF som leverer årsregnskap for både det utenlandske foretaket og den norske avdelingen skal legge inn regnskapstallene for det utenlandske foretaket i vedleggsskjemaet. Årsregnskapet for den norske avdelingen legges med som filvedlegg sammen med dokumentene for det utenlandske foretaket. Kontaktperson i NUF har også tilgang til å fylle ut og signere skjemaet.

Filvedlegg

Noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling (ikke påkrevd for små foretak) og revisjonsberetning (se revisorloven § 2-1 for ev. unntak) må legges ved. Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word). Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at det innsendte årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ. Av den grunn er det ikke krav om at årsregnskap m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er underskrevet.
 
Dersom det foreligger dispensasjon fra kravet om at årsregnskapet skal være på norsk (regnskapsloven § 3-4 tredje ledd), skal dispensasjonen legges ved årsregnskapet hvert år. Det samme gjelder dispensasjon vedrørende unntak fra plikten til å utarbeide eget konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat (regnskapsloven § 3-7 fjerde ledd). Dispensasjon for begge forhold gis av Skattedirektoratet.
 
Det er kun dokumenter med relevans til årsregnskapet som skal legges ved årsregnskapet. Andre typer henvendelser kan sendes på e-post til firmapost@brreg.no. Årsregnskapet og vedlagte dokumenter blir offentliggjort.

Ved bruk av Google Chrome som nettleser, er det en del brukere som har problemer med å legge til filvedlegg. Dette kan skyldes at SilverLight-plugin er blokkert, og at du må tillate at den kjører. Får du varslet "Et programtillegg ble blokkert", kan du godta tillegget ved å klikke på ikonet til høyre i adresselinjen og tillate. Du kan også åpne en ny fane, og skrive adressen: chrome://plugins og aktivere Silverlight. 

Alternativt kan du benytte Internet Explorer for å legge til filvedlegg.

For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende filtyper:

FiltypeDokument
docxWord
docWord
dotWord dokumentmal
rtfRikt tekstformat
txtRen tekst
xlsxExcel
xlsExcel
pdfBilde
jpgBilde
gifBilde
pngBilde
tiffBilde

Listen er ikke uttømmende. 

Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret:

  1. Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet.
  2. Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, kan bildet bli bredere enn margene - dette fører til at dokumentet blir ufullstendig. Legg derfor det skannede dokumentet med som filvedlegg.
  3. Dersom innsenderen har definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises i vår kontroll.

Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må disse lagres som Word/Excel-fil, rtf eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved.

Tilbakemelding

Ved innsending til Regnskapsregisteret via Altinn vil du få elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap, og om hvorvidt årsregnskapet er godkjent eller nektet. Denne meldingen kan leses under ”Til min behandling” i "Min meldingsboks" - meldingen kan også arkiveres. Når du åpner meldingen, finner du vedtaket i pdf, som du åpner i Adobe Reader. Når saksbehandlingen er utført, sender Regnskapsregisteret melding om dette på e-post.

Formål

Regnskapsregisteret benytter skjemaet til registrering av årsregnskap og som del av årsregnskapet for dokumentasjon på innregistrerte opplysninger.

Hvem skal levere

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2, har innsendingsplikt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Dersom du har behov for hjelp til å fylle ut skjema og sende inn årsregnskapet, se detaljert veiledning (English).

Innleveringsfrist

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres via Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn senest 31. august. Har årsregnskapet avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frist senest 28. februar.Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må forsinkelsesgebyr betales.

Innsending fra datasystem

For at innsending fra datasystem skal være mulig, må systemet være integrert med Altinn. Ta kontakt med den enkelte systemleverandør for detaljer.

Ved komplett innsending fra datasystemet, deaktiveres formlene i skjemaet. Dermed mottar Regnskapsregisteret nøyaktig de samme data som blir overført fra datasystemet. Dersom det er behov for å sende årsregnskapet på nytt, er det viktig å være oppmerksom på funksjonaliteten for valget "Lag ny kopi". Når denne funksjonen benyttes, aktiveres formlene i skjemaet. Av den grunn er det viktig å sjekke at tallene i årsregnskapet er korrekt i slike tilfeller. For å unngå feilsummeringer, anbefaler vi at ny innsending også gjøres via datasystemet.

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:Lovhjemmel 1