Hovedinnhold
Skriv ut

Årsregnskap for små, store og øvrige selskap (RR-0002)

For RR-0002 Årsregnskap for små, store og øvrige selskap som er lastet ned før den 28. juni 2013, er det ikke mulig å benytte funksjonen "Lag ny kopi".

Hvor finner du skjemaet?

Du kommer til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringÅrsregnskap for små, store og øvrige selskap

Krav om vedlegg

Noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling (ikke påkrevd for små foretak) og revisjonsberetning (se revisorloven § 2-1 for ev. unntak). Det er ikke krav til å skanne originaldokumentene. Dokumenter kan også legges ved som tekstfiler (f.eks. Word).
 
Dersom det foreligger dispensasjon fra kravet om at årsregnskapet skal være på norsk (regnskapsloven § 3-4 tredje ledd), skal denne legges ved årsregnskapet hvert år. Det samme gjelder dispensasjon vedrørende unntak fra plikten til å utarbeide eget konsernregnskap når morselskapet hører hjemme i annen stat enn EØS-stat (regnskapsloven § 3-7 fjerde ledd). Dispensasjon for begge forhold gis av Skattedirektoratet.
 
Du legger til filvedlegg og vedleggsskjema fra fanen "Oversikt - skjema og vedlegg" når du har åpnet hovedskjemaet.
 
Årsregnskapet med vedlegg offentliggjøres
 
Det er kun dokumenter med relevans til årsregnskapet som noter, revisjonsberetning, årsberetning og eventuelt kontantstrømoppstilling som skal legges ved årsregnskapet. Andre typer henvendelser kan sendes elektronisk per e-post til firmapost@brreg.no.

Alle dokumenter som sendes inn til Regnskapsregisteret i tilknytning til årsregnskapet, blir offentliggjort.

Kort om skjemaet

Årsregnskapet består av hovedskjema, vedleggsskjema og filvedlegg.

Hovedskjemaet for årsregnskap i Altinn inneholder generell informasjon som erstatter papirblanketten ”Vedlegg til årsregnskap”.

Regnskapsregler

Benyttes forenklet IFRS, skal du krysse av for "Regnskapslovens alminnelige regler".

Vedleggsskjema

Vedleggskjemaet bygger på en fast oppstillingsplan for resultatregnskap og balanse. Skal du levere både selskapsregnskap og konsernregnskap, legger du til to vedleggsskjema. Du angir på første side om tallene er for selskapsregnskapet eller konsernregnskapet.

I 42 av postene i vedleggsskjema er det mulig å legge inn egendefinerte tekster. Dersom du ikke legger inn tekst, gjelder teksten som står i skjemaet. Ved å velge "Sett inn element", som ligger i underkant av posten, får du en ny rad for å legge inn ny post. Denne funksjonaliteten kan benyttes hvis du ønsker å spesifisere posten nærmere (f.eks. ønsker å vise salgsinntekter fordelt på kategorier).

Valør

Du må angi i vedleggsskjemaet om tallene rapporteres i hele tall, tusen eller million. Angir du tusen eller million, multipliseres tallene med hhv. 1 000 eller 1 000 000 når Regnskapsregisteret mottar skjemasettet.

Valuta

I vedleggsskjemaet må du velge valuta fra nedtrekkslisten. Hovedregelen er at valuta skal være Norske kroner.

Norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

NUF som leverer årsregnskap for både det utenlandske foretaket og den norske avdelingen skal legge inn regnskapstallene for det utenlandske foretaket i vedleggsskjemaet. Årsregnskapet for den norske avdelingen legges med som filvedlegg. Kontaktperson i NUF har også tilgang til å fylle ut og signere skjemaet.

Filvedlegg

I tillegg til hovedskjemaet og vedleggsskjemaet må noter, årsberetning, kontantstrømoppstilling (ikke påkrevd for små foretak) og revisjonsberetning (se revisorloven § 2-1 for ev. unntak) legges ved som egne filvedlegg.

For at Regnskapsregisteret skal kunne behandle filvedlegget, bør det ha en av følgende filtyper:

FiltypeDokument
docxWord
docWord
dotWord dokumentmal
rtfRikt tekstformat
txtRen tekst
xlsxExcel
xlsExcel
pdfBilde
jpgBilde
gifBilde
pngBilde
tiffBilde

Listen er ikke uttømmende. 

Det finnes likevel varianter som fører til at dokumentene ikke er tilgjengelig for Regnskapsregisteret:

Dokumenter der det ikke er angitt filtypen i navnet.
Hvis en bildefil kopieres over i et Word dokument, vil ofte bildet være bredere enn margene - dette fører til at dokumentet blir uten tekst. Send derfor det skannede dokumentet.

Dersom innsenderen har definert et utskriftsområde som ikke tar med all teksten i et Excel dokument, vil kun det merkede område vises i vår kontroll. I tillegg må du være oppmerksom på at dersom det er flere arkfaner med regnskapsopplysninger, så må du markere alle arkfanene som er en del av årsregnskapet. Dette gjøres enten ved å holde inn Ctrl og klikke på alle aktuelle arkfaner, eller du kan høyreklikke på en av arkfanene og velge "Merk alle arkene". Når dette er gjort lagres dokumentet. Når dokumentet senere lastes opp i Altinn vil dette føre til at Regnskapsregisteret får alle relevante arkfaner med til saksbehandling.

Har du dokumenter med filtypene Page og Numbers, må disse lagres som Word/Excel-fil, rtf eller pdf før innsending. Alternativt må dokumentene skannes, og legges ved.

Tilbakemelding

Ved innsending til Regnskapsregisteret via Altinn vil du få elektronisk tilbakemelding om mottatt årsregnskap, og om hvorvidt årsregnskapet er godkjent eller nektet. Denne meldingen kan leses under ”Til min behandling” i "Min meldingsboks" - meldingen kan også arkiveres. I meldingen finner du vedtaket i pdf. Dersom årsregnskapet er nektet, vil det i tillegg bli sendt nektingsvedtak til den regnskapspliktige per post. Hvis du registrerer e-postadresse på side to i hovedskjemaet, sender vi varsel per e-post når saksbehandlingen er utført.

Formål

Regnskapsregisteret benytter skjemaet til registrering av årsregnskap og som del av årsregnskapet for dokumentasjon på innregistrerte opplysninger.

Hvem skal levere

Alle regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2, har innsendingsplikt til Regnskapsregisteret i Brønnøysund.

Krav til innsender

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Innlevering

Sendes inn: Periodisk

Årlig rapportering

Detaljert veiledning for innsending av skjema finner du her.

Innleveringsfrist

Årsregnskapet skal sendes til Regnskapsregisteret innen en måned etter at det er fastsatt av generalforsamlingen eller tilsvarende organ.

For å unngå forsinkelsesgebyr må innsending av komplett årsregnskap gjøres senest 31. juli på papir, mens fristen er senest 31. august ved elektronisk innsending av Regnskapsregisteret sine skjema i Altinn. For enheter med avslutningsdato i perioden 01.01.-30.06., er tilsvarende frister senest 31. januar og før 1. mars. Hvis komplett årsregnskap ikke er sendt til Regnskapsregisteret innen fristen, må forsinkelsesgebyr betales.

Innsending fra datasystem

For at innsending fra datasystem skal være mulig, må systemet være integrert mot Altinn. Ta kontakt med den enkelte systemleverandør for detaljer.

Lovhjemmel

Lovhjemmel for oppgaveplikten

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:Lovhjemmel 1