Hovedinnhold
Skriv ut

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

http://www.dsb.no/

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. Vi skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering.

DSB skal bidra til å hindre tap av liv og verne om helse, miljø og materielle verdier i forbindelse med ulykker, katastrofer og andre uønskede hendelser i fred, krise og krig.

Direktoratet har oppfølgingsansvar for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er vi fagmyndighet for brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.

DSB ble opprettet 1. september 2003. Direktoratet er underlagt Justis- og politidepartementet og har hovedkontor i Tønsberg.

Skjema og tjenester

Skjemanr. Skjemanavn Tjenesteeier/etat
C-001 Avgift for ilandføring av petroleumsprodukter i rørledning fra sjøen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
B-001 Avgift for omsetning av sprengstoff og krutt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
A-001 Avgift for omsetning mv av petroleumsprodukter og løsningsmidler Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Behandling av brannfarlig vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Elvirksomhetsregisteret (Registrering av foretak som utfører arbeid knyttet til elektriske anlegg, og reparerer elektrisk utstyr) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-129 Erklæring om at prosjektering er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-128 Erklæring om at utførelse er i samsvar med forskrift om maritime elektriske anlegg § 6 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Kjemivåpenkonvensjonen - rapportskjema Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding av høyspenningsanlegg Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige forbrukertjenester (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding etter meldeplikten - farlige produkter (virksomheter) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-127 Melding om arbeid iht forskrift om maritime elektriske anlegg, § 8 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Melding om bruk av kjeler og beholdere Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Melding om håndtering av farlige stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Melding om sikkerhetsrådgiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Melding om utgangsstoffer for eksplosiver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-130 Rapport om el-ulykke med personskade Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-103 Rapport sprengningsuhell/-ulykke Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
HR-105 Rapport uhell med transport av farlig gods Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Samtykke for å reparere elektrisk utstyr hvis bruk er forbundet med særlig risiko, herunder elektromedisinsk utstyr Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Søknad og meldinger vedrørende håndtering av eksplosive varer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
() Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til innsamling, mottak og tilintetgjøring av eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Tillatelse til å drive handel med eksplosiv vare Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Uhell i virksomheter som håndterer farlig stoffer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Publisert 02.07.2007