Hovedinnhold
Skriv ut

Søknad om bergsprengningsleder- og bergsprengersertifikat 

Kort om tjenesten

Enhver som skal stå ansvarlig for utarbeidelse av risikovurdering, planer og rutiner relatert til sprengningsarbeid, skal søke bergsprengningsledersertifikat etter eksplosivforskriften. Unntakene fra dette er beskrevet i forskriften.

Enhver som skal lade og avfyre salver og som har bestått fagprøve og eksamen, kan søke om tillatelse til bergsprengersertifikat etter eksplosivforskriften. Unntakene fra dette er beskrevet i forskriften.

Bruk av tjenesten

I skjemaet skal søker fylle ut informasjon og erklæringer slik angitt i påfølgende skjermbilder.

Når knappen ”Send søknad” er trykket, nederst i skjermbildet ”Sammendrag”, så sendes din søknad til DSB. Du vil få en kvittering på at søknaden er sendt

Krav for bruk av tjenesten

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Patent, varemerke og design.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Kun privatpersoner kan bruke skjemaet.

Når er tjenesten tilgjengelig

Søknad med vedlegg skal leveres elektronisk i Altinn.

Lovhjemmel

LOV-2002-06-14-20 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 

FOR-2002-06-26-922 Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff

FOR-2005-06-17-672 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften)

Faglig brukerstøtte

Spørsmål kan rettes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Telefon: 33 41 25 00
E-post: skjemasupport@dsb.no

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.