Hovedinnhold
Skriv ut

Heisinstallatør (Tillatelse til å forestå utførelse og vedlikehold, herunder reparasjon av elektriske anlegg, innenfor et begrenset virkefelt) 

Hvor finner du skjemaet?

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Det er ikke utarbeidet et eget skjema for denne type søknad.

For mer informasjon se nettstedet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Krav om vedlegg

Følgende dokumentasjon skal være vedlagt søknaden:

CV.
Kopi av vitnemål fra relevant utdanning.
Kopi av tidligere godkjenninger fra sentral tilsynsmyndighet på el-området.
Kopi av relevante fagbrev og kopi av praksisattester fra arbeidsgiver(e), som samsvarer med praksiskrav i forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk.
Kopi av pass.

Kort om skjemaet

Søknad om tillatelse til å være faglig ansvarlig innenfor et begrenset virkeområde kan sendes DSB for vurdering.

Søker må beskrive tydelig hva søknaden gjelder.

Kriterier/vilkår:

Det stilles krav til registrering i Folkeregisteret før tillatelse blir gitt.

En heisinstallatør forutsettes å ha minst følgende utdanning:

Eksamen fra teknisk høyskole, ingeniørhøyskole eller toårig teknisk fagskole med linje for
elektroteknikk/elkraftteknikk, automasjon el. tilsvarende.

For sivilingeniør kreves videre to års allsidig praksis som sivilingeniør ved heisinstallasjonsvirksomhet.

For ingeniør (ingeniørhøyskole) kreves:
Alternativ 1: Tre års praksis som ingeniør ved heisinstallasjonsvirksomhet.
Alternativ 2: To års manuell praksis og to års praksis som ingeniør ved heisinstallasjonsvirksomhet.
(Med manuell praksis menes at vedkommende har deltatt i arbeidet med å bygge heistekniske anlegg. Mangler personen relevant fagbrev, må det klart fremgå av oversendt dokumentasjon på manuell praksis at vedkommende har fungert som hjelpearbeider og arbeidet under ledelse av en heismontør, og at virksomheten kan dokumentere rutine for å ha tilsatt hjelpearbeidere.)

For tekniker (teknisk fagskole) kreves:
Alternativ 1: Fagutdanning som heismontør og ett års praksis som tekniker, eller to års praksis som heismontør ved heisinstallasjonsvirksomhet.
Alternativ 2: To års manuell praksis og tre års praksis som tekniker ved heisinstallasjonsvirksomhet.

Merknader:

Det er Direktoratet for byggkvalitet som behandler søknad om sentral godkjenning for oppføring av heistekniske anlegg. Heisinstallatøren må ha fått tillatelse fra DSB til å prosjektere, utføre og vedlikeholde elektriske anlegg på heis før sentralgodkjenning for oppføring av heistekniske anlegg kan utstedes.

Rettighet

Tillatelse gir rett til å arbeide som heisinstallatør. Dette innebærer faglig ansvar for prosjektering, utførelse og vedlikehold av elektriske anlegg på heistekniske anlegg.

Innlevering

Søknad sendes til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Lovhjemmel

LOV 1929-05-24 nr 04: Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven).

FOR 2013-06-19 nr. 739: Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr.